Ticaret Hukuku 2 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangileri halka açık anonim şirketlere ait özelliklerindendir? I. Esas sözleşmede hükmü bulunması şartıyla kâr payı imtiyazı sağlayan fakat oy hakkından yoksun hisse senedi çıkartabilirler. II. Kâr payı dağıtmakla yükümlüdürler. III. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenecek olan kurumsal yönetim ilkelerine uymalıdır.


I
I, II
I, III
II, III
I, II, III

2.Soru

Sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra azaltılabilecektir ifadesi Türk Ticaret Kanunun hangi maddesinde belirtilmektedir?


m. 476

m. 475

m. 454

m. 434

m. 474


3.Soru

Bir anonim şirkette pay sahiplerinin, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermaye oranına göre alma hakkına ne ad verilir?


Kar payı hakkı
Huzur hakkı
Prim
Rüçhan hakkı
Bilgi alma ve inceleme hakkı

4.Soru

Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, en az kaç kişiden olu­şan bir yönetim kurulu bulunur?


1

3

5

7

9


5.Soru

Anonim şirketlerde sözleşmenin ortaklarca imzalanıp noterde onaylanmasından itibaren ticaret siciline tescil edilinceye kadar geçen döneme ne ad verilir?


Temerrüd
Ani Kuruluş
Tüzel Kişilik
Limited Şirket
Ön Şirket

6.Soru

İptal davasının genel kurul kararının alındığı tarihten itibaren kaç ay içinde açılması gerekir?


1

2

3

4

5


7.Soru

Aşağıdakilerden hangilerinde anonim şirketlerde pay sahipliğinin aslen kazanılması mümkündür?


Bağışlama- Miras

Satım- Cebri İcra

Miras- Cebri İcra

Satım- Trampa,

Evlilikte Mal Rejimleri- Trampa


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin kuruluşunda adı geçen “Kurucular Beyanı”nın amacı değildir?


Kamuyu aydınlatıp sermayenin korunmasını sağlamak
Kuruluşun denetlenmesini kolaylaştırmak
Sermayenin korunmasını sağlamak
Şirket kurucularınca kötüye kullanılmasına engel olmak
Kuruluş denetçileri ve sicil memurlarının kötüye kullanımına engel olmak

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketler için öngörülen sermaye artırımı yöntemlerinden birisi değildir?


Sermaye taahhüdü yoluyla artırım
İç kaynaklardan sermaye artırımı
Dış kaynaklardan sermaye artırımı
Şarta bağlı sermaye artırımı
Ayni sermaye artırımı

10.Soru

I. İtibari değeri olmayan pay

II. Oy hakkı olmayan pay

III. İmtiyazlı pay

Yukarıda sayılan pay türlerinden hangisi ya da hangilerinin çıkarılması Türk hukuku bakımından mümkün değildir?


Yalnız III

I ve III

II ve III

I ve II

I, II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi verilen kurumdur?


Hazine Müsteşarlığı

Maliye Bakanlığı

Bakanlar Kurulu

BDDK

SPK


12.Soru

Kapalı anonim şirketlerde sermayenin en az yüzde kaçını oluşturan pay sahipleri azınlık olarak değerlendirilmektedir?


%5

%10

%20

%25

%49


13.Soru

Türk Ticaret Kanunu’na göre bir anonim şirket yönetim kurulu en az kaç üyeden oluşur?


1

3

5

7

9


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Esas Sözleşme Değişikliklerinde Yapılacak İşlemlerdendir?

 I. Teklif

II. İlgili Kurumların İzni

III. Genel Kurul Kararı

IV. Tescil ve İlan


I,II

II,III

I,III,IV

I,II,III

I,II,III,IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde yönetim kurulunun devredilmez ve vazgeçilmez yetkilerinden biri değildir?


Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi

Şirketin üst düzeyde yönetimi

Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi

Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması

Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı


16.Soru

Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı en az ne kadar olmak durumundadır?


10000 TL
20000 TL
30000 TL
40000 TL
50000 TL

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin unsurlarından biri değildir?


Ticaret unvanı
Amaç
Sermaye
Tüzel kişilik
İşletme adı

18.Soru

Kanunda yasaklanmış bir hususu, konu ile ilgili bulunmayan başka bir hükümle çözme çabasına ne ad verilir?


Fesih

Onay

Kanuna karşı hile

Sicil

Sermaye


19.Soru

Bir anonim veya limited şirket, şirket sözleşmesinin ortaklarca imzalanıp noterde onaylanmasından itibaren ticaret siciline tescil edilinceye kadar geçen dönemde nasıl adlandırılır?


Ham şirket

Çekirdek şirket

Ön şirket

Tescilsiz şirket

Tüzel kişi


20.Soru

Mehmet bey kardeşleriyle birlikte bir anonim şirket kurmak istemektedir. Şirketlerine verecekleri ticaret unvanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini dikkate almaları gerekmektedir?


İşletme konularının şirket isminde geçmesine
Bütün kardeşlerin adlarının şirket unvanında yer almasına
Şirket isminin önüne "Türk" ibaresinin konulmasına
Şirket isminin patentinin alınmasına
Olası faaliyet alanlarının da şirket ismine dahil edilmesine