Ticaret Hukuku 2 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çek, bono ve poliçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Çek bir kredi aracıdır.

Poliçe ve bono ödeme aracıdır.

Çek, emre nama ve yazılamaz.

Poliçe ve bono emre ve nama yazılabilir.

Bono ve poliçedeki vade olmaz.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması halinde ortakların yerine getirmesi gereken mali sorumluluktur?


Ek ödeme yükümlülüğü

Tasfiye payı hakkı

Yan edim yükümlülüğü

Esas sermaye payının devri

Sermaye koyma borcu


3.Soru

Bir kişinin kendi aleyhine delil olmak üzere imzaladığı yazılı belgeye ne denir?


Senet

Hak

Hak ile senet arasındaki bağlantı

İnfisah

Fesih


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
Sermayesi Bakımından Anonim Şirketlerdir?
I. Esas Sermayeli Anonim Şirket
II. Kayıtlı Sermayeli Anonim Şirket
III. Tipik Anonim Şirket


Yalnız III

I,II

II,III

I,III

I,II,III


5.Soru

Düzenleme yeri Ankara, ödeme yeri Almanya’nın Köln şehri olan bir çekin ibraz süresi düzenleme tarihinden itibaren ne kadardır?


10 gün

15 gün

1 ay

3 ay

6 ay


6.Soru

Aşağıdaki senet türlerinden hangisi poliçe hükümlerine tabidir ve nama, emre ya da hamiline yazılı olması bu durumu değiştirmemektedir?


İpotekli borç senedi

İrat senedi

Makbuz senedi

Kambiyo senedi

Varant senedi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerine özgü teminat türüdür?


Ciranta

Ciro

Aval

Poliçe

Havale


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bonoda bulunması gereken unsurlardan değildir?


Keşideci

Bono veya Emre Yazılı Senet Kelimesi

Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödemek Vaadi

Lehtar

Düzenleme Tarihi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette ortakların parasal nitelikte hak ve borçlarından biridir?


Oy hakkı

Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı

Şirket yönetimine katılma hakkı

Bilgi alma ve inceleme hakkı

Kar payı hakkı


10.Soru

Hakkında ticaret mahkemesi tarafından iflas kararı verilen gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir?

 


Borca Batıklık

Müflis

Murahhas

İntifa Hakkı

Nisap


11.Soru

Hukuki açıdan nitelikli havale neye denir?


Çek

Senet

Bono

Poliçe

Kambiyo


12.Soru

Limited şirket Türk Ticaret Kanununun ….- ……… maddeleri arasında düzenlenmiştir. Boşluklara hangi ifadeler gelmelidir?    


570-640

 

573-644

570-645 

575-642

572-643


13.Soru

Umumî mağazalara tevdi edilen malların mülkiyetini temsil etmek üzere çıkarılan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?


Çek

Konşimento

Varant

Navlun sözleşmesi

Makbuz senedi


14.Soru

Muhatap bankanın çek karşı- lığının olduğunu ve ödemenin mümkün bulunduğunu senet üzerinde beyan etmiş olduğu çek aşağıdakilerden hangisidir?


Hamiline çek

Tacir çek

Bloke çek

Sahte çek

Tahrif edilmiş çek


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedini ciro eden kişidir?


Düzenleyen

Lehtar

Ciranta

Protesto

Aval


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında, ka­nunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulan, esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan, şirket borçlarından ortaklığın sorumluluğu malvarlığı ile ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettikleri esas sermaye payları ile sınırlı olan tüzel kişiliğe sahip bir ticaret ortaklığıdır?


Kollektif

Limited

Anonim

Komandit

Kooperatif


17.Soru

Bonoyu ciro eden kişiye ne adı verilir?


Ciranta

Aval

Lehtar

Muhatap

Yükleten


18.Soru

Anonim şirketler tarafından, ödünç para temin etmek için genel kurul kararıyla çıkarılan kıymetli evrak niteliğindeki senetlere ne ad verilir?


Tahvil

Bono

Poliçe

Çek

Havale


19.Soru

Hububat gibi ticari malların belirli bir yere depo edilmesi sonucunda düzenlenen senet aşağıdakilerden hangisidir?


Tahvil

Konişmento

Bono

Poliçe

Varant


20.Soru

Ortaklığın sona ermesi halinde hesaplarının kapatılması ve alacaklılara ödemelerin yapılmasına ne ad verilir?


Tasfiye

Rüçhan Hakk

Akdi Sorumluluk

Mutlak teselsül

Farklılaştırılmış teselsül