Toplu İş Hukuku Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grev hakkında söylenemez?


Grev, Anayasa’nın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlıklı 3. Bölümünde bir hak olarak düzenlenmiştir. 

Anılan uluslararası belgelerden Türkiye tarafından onaylanan 87 sayılı ILO Sözleşmesinde doğrudan greve ilişkin açık bir düzenleme yer almaktadır.

Türk hukuk sisteminde sadece toplu pazarlık sürecinde ortaya çıkan menfaat
uyuşmazlıkları bakımından grev hakkı tanınmıştır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 60 ve devamı maddelerinde grevin uygulanması ve sınırları ayrıntısıyla düzenlenmiştir.

Bir iş mücadelesi aracı olarak grev hakkı, uluslararası düzeyde de güvence altına alınmıştır.


2.Soru

“Üyelik ve dayanışma aidatları” demek sendikalarda üyelerinin üyelikten kaynaklanan aidatları ödemesidir bu ödeme üyelikten kaynaklanan temel borçtur sendikalarda üyelik aidatının miktarı nasıl belirlenir?


Yetkili işçi sendikası tarafından belirlenir.

Toplu İş Sözleşmesinde belirlenir.

Genel kurul tarafından belirlenir.

Esnaf ve küçük sanatkar kuruluşlarında belirlenir.

Sözleme kanunundaki hükümlerde belirlenir.


3.Soru

Sendika ve konfederasyonlar kendi tüzel kişiliklerine her zaman son verebilirler. Bu yetki kime aittir?


Sendika genel kuruluna

İşverene

yönetim kuruluna

mali müşavire

yeminli muhasebeciye


4.Soru

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu sendikalara şeffaflık ilkesi getirmiştir ve şeffaflığı sağlamaya yönelik yasada düzenlemeler vardır bu düzenlemeler hangi konu ile başlar?


Sendikalar kuruluş olarak faaliyetlerinin durdurulma hallerini tek tek basın aracılığı ile ilan ederler.

Rüşvet, yolsuzluk ve bunlarla mücadele için yapılanları kamuoyuna medya aracılığıyla duyururlar.

Sendikalar mal bildiriminde ve yapılan bağışlarda kesilen vergileri bildirirler.

Sendikalar faaliyet ve denetim raporlarını ve genel kurul kararlarını derhal yayınlarlar.

Sendikalar tüzel kişilik kazanmaları halinde geçerli olmak üzere kuruluşla ilgili tüm bilgileri düzenli olarak açıklarlar.


5.Soru

Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının Türkiye’de temsilcilik açabilmesi veya üst kuruluşlara üye olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin izninin alınması şarttır?


Dışişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı

Adalet Bakanlığı


6.Soru

Sendikal tazminat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sendikal tazminata hak kazanabilmede işçinin sözleşmesinin feshedilmesi gerekir.

Sendikal tazminat ücret olmadığından gelir vergisi kesilmez.

Sendikal tazminatın zaman aşımı süresi beş yıldır.

Sendikal tazminatın en az miktarı, işçinin ücretinin iki yıllık tutarıdır.

Sendikal tazminat, son ücretin “brüt”ü değil “net”i esas alınarak hesaplanır.


7.Soru

İşçi (İ), (S) sendikasına 01.01.2018 tarihinde üye olmuştur. (İ) faaliyet gösterdiği iş kolunu 06.06.2018 tarihinde değiştirmiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(İ)'nin sendika üyeliğinin devamı (S)'nin kabulüne bağlıdır.

(İ)'nin sendika üyeliği sona erer. 

(İ)'nin sendika üyeliği 06.12.2018 tarihine kadar devam eder. 

(İ)'nin sendika üyeliği 06.06.2019 tarihine kadar devam eder. 

(İ)'nin sendika üyeliğinin devamına yalnızca asliye hukuk mahkemesi karar verir. 


8.Soru

I. İşkoluna göre sendikalaşma

II. Sendika tekliği

III. Sendika çokluğu

IV. İzne tabi kuruluş

V. Serbest kuruluş

Yukarıda adı geçen ilkelerden hangisi sendikaların kuruluşuna hakim olan ilkelerdendir?


I, II ve IV

I, III ve IV

I ve III

III ve IV

I, III ve V


9.Soru

Sendikaların çeşitli gelirleri vardır ve bu gelirler 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre belirlenmiştir aşağıdakilerden hangisi sendikaların gelirlerinden birisi değildir?


Bağışlar

Üyelik ve dayanışma aidatları

Malvarlığı gelirleri, devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar

Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde ettikleri gelirler

Kuruluşların müdahalede bulunmasıyla açılan davalarda elde edilen gelirler ve ödemeler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliğinin askıda kaldığı haldir?


Askeri ödev nedeniyle silah altına alınma

Bir yıldan az süren geçici işsizlik

Kuruluşun genel kurul dışındaki zorunlu organlarında görev almak

Emekli olduğu halde çalışmak

Sendikaların birbirine katılması


11.Soru

Sendikalar faaliyetlerini üyelerine sunarken eşitlik ilkesine uyar, ayrımcılık yasaklarına uyar ve bunlarla yükümlüdür sendikalar bir ilkeye daha uymakla yükümlüdür bu ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Kadın istihdamını destekleme ilkesi

Doğan zararların karşılanması ilkesi

Genel sağlığı koruma ilkesi

Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi

Terörle mücadele ilkesi


12.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi işveren vekilidir?


Genel müdür
Personel müdürü
Pazarlama müdürü
Muhasebe müdürü
Hukuk müşaviri

13.Soru

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde sendikaların kurulabilecekleri işkolları kaç adet olarak belirlenmiştir?


5

10

15

20

25