Toplu İş Hukuku Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre aynı işyerinde çalışan işçiler ya da aynı meslekte yer alan işçiler ancak bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere sendika kurabilirler kuralı sendikaların kuruluşundaki hangi ilkedir?


Sendika çokluğu ilkesi

Serbest kuruluş ilkesidir

Ortak sendika ilkesi

İşkoluna göre sendikalaşma ilkesi

İşveren tarafından kurulma ilkesi


2.Soru

Sendikanın sona ermesinden sonra, aktif ve pasif malvarlığının belirlenip, hukuki ilişkilerinin kesilmesine ne ad verilir?


Malvarlığının tahkimi

Malvarlığının tahfifi

Malvarlığının tavzihi

Malvarlığının tasfiyesi 

Malvarlığının tahlifi


3.Soru

Bir işveren sendikası kurucusu tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişide aranan çeşitli koşullar vardır İş kanununa göre aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan birisi değildir?


Ehliyet sahibi olma

Fiilen çalışır olma

Gerekli olan üst koşulları sağlama

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olma

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişi olma


4.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendika tüzüklerinde bulunması gereken zorunlu unsurlardan biri değildir?


Sendikanın amacı
Sendikanın faaliyet göstereceği işkolu
Sendika kurucularının ad ve soyadları
Sendikaya üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları
Sendika kurucularının yaptıkları işlerin nitelikleri

5.Soru

14 yaşındaki İşçi (İ), (S) sendikasına üye olmak istemektedir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(İ), veli veya vasinin izni ile üye olabilir.

(İ) mahkeme kararıyla üye olabilir. 

(İ), onsekiz yaşından önce üye olamaz. 

(İ)'nin üye olabilmesi için 15 yaşını doldurması gerekecektir. 

(İ), işverenin izni ile üye olabilir. 


6.Soru

Sendika en az kaç işçi veya işverenin biraraya gelerek oluşturdukları kuruluşlardır?


3

5

7

9

11


7.Soru

Sendikaların dış denetimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Sendikaların dış denetiminin yapılması ihtiyaridir. 

Sendikaların dış denetimi en az altı ayda bir yapılmalıdır. 

Sendikaların dış denetimi denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır. 

Dış denetimin yapılmış olması, yönetim kurulunun ibra edildiği anlamına gelir. 

Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye İstatistik Kurumunun da genel denetim yetkisi bulunur. 


8.Soru

İşçi sendikası üyesi bir işçinin, ne kadar süre işsiz kalması halinde sendika üyeliği aynen devam eder?


Azami 3 ay

Azami 6 ay

Azami 9 ay

Azami 12 ay

Azami 18 ay


9.Soru

Anayasa’nın ...............  maddesinde, uluslararası sözleşmelerde de ifadesini bulan sendika hak ve özgürlüğünün bir gereği olarak, işçilerin ve işverenlerin önceden izin almaksızın sendika kurabilecekleri belirtilmiştir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


11.

21.

31.

51.

101.


10.Soru

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, sendikaların dış denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?


Maliye Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Üyesi olduğu konfederasyon
Yeminli mali müşavirler
Sendika genel kurulu

11.Soru

Kuruluşların temsil organı aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim kurulu
Genel kurul
Disiplin kurulu
Etik kurul
Denetleme kurulu

12.Soru

I. Genel kurul

II. Yönetim kurulu

III. Denetleme kurulu

IV. Disiplin kurulu

 Kuruluşun ve şubelerinin organları yukarıdakilerden hangileridir?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Hepsi


13.Soru

Sendika işyerinde temsilci olarak atadığı üyelerinin kimliklerini ne kadar süre içinde içinde işverene bildirmek zorundadır?


3 gün

10 gün

15 gün

30 gün

6 ay


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuruluşun zorunlu organları arasında yer almaz?


Genel kurul

Yönetim kurulu

Disiplin kurulu

Araştırma kurulu

Denetim kurulu


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirlenen iş kolları arasında yer almaz?


İletişim

İnşaat

Metal

Adalet

Enerji


16.Soru

İşçi sendikasına üyelik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


İşçi sendikasına üyelik için işçinin fiilen çalışması gereklidir.

Ödünç işçiler ödünç alanın işyerindeki asıl işin girdiği işkolundaki bir sendikaya üye olabilir.

Geçerli bir alt işverenlikte alt işveren işçileri asıl işverenin işyerindeki asıl işin girdiği işkolundaki işçi sendikasına üye olabilir.

İşçinin çalıştığı işyerinin girdiği işkolu dışındaki bir işçi sendikasına üye olması mümkündür.

Yardımcı işlerde çalışan işçiler yardımcı işin girdiği işkolundaki sendikaya üye olabilir.


17.Soru

İşçi sendikalarının kurulabilmesi için en az kaç kişiye gerek vardır?


3 kişi

5 kişi

6 kişi

7 kişi

8 kişi


18.Soru

Üyelik ve dayanışma aidatlarının işçinin ücretinden kesilmek suretiyle yetkili sendikaya ödenmesine ne ad verilir?


Sendikalı işyeri sistemi
Kapalı işyeri sistemi
Kaynak yaratma sistemi
Yetki sistemi
Kaynakta kesme sistemi

19.Soru

Kuruluşlar, sendikalar aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yapabilirler?


Sendikalar yazılı başvuruları üzerine iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları ile sosyal güvenlik haklarında üyelerini temsilen dava açabilirler.

Siyasi partilerin adlarını kullanabilirler.

Siyasi partilerin amblemlerini kullanabilirler.

Siyasi partilerin rumuzlarını kullanabilirler.

Ticaretle uğraşabilirler.


20.Soru

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda sendika, işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az ...........
işçi veya işverenin biraraya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olarak tanımlanmıştır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İki

Beş

Yedi

Dokuz

On Beş