Toplu İş Hukuku Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yüksek Hakem Kurulu başvuru dilekçesinin alındığı günden başlayarak altı işgünü içinde başkan ve en az ............ üyenin katılımı ile toplanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Dört

Beş

Altı

Yedi

Sekiz


2.Soru

Olağan arabuluculukta arabulucunun görevi kendisine yapılacak bildirimden itibaren ne kadar sürer?


3 gün

5 gün

7 gün

10 gün

15 gün


3.Soru

10

I- Kapsam dışı bırakılan işçiler,

II- Greve katılmayan işçiler,

III-Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine iş­vereni temsilen katılan işçiler,

Toplu iş sözleşmesinden faydalanamaya­cak olanlar ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


4.Soru

I. Toplu iş sözleşmesi imzalandığında işyerinde çalışan ancak taraf işçi sendikasına
üye olmayanlar,

II. Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra işyerinde işe girip çalışmaya başlayan ancak taraf işçi sendikasına üye olmayanlar,

III. Alt işveren işçileri, 

Yukarıda verilen gruplardan hangisi veya hangileri dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmektedir?


Yalnızca III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


5.Soru

İş koşullarının tekrar tartışmaya açılamama­sı, toplu sözleşmede yer alan bir barış hük­mü gereği sadece toplu sözleşmede kararlaş­tırılan iş koşullarıyla sınırlı olması aşağıdaki hangi kavramı tanımlar?


Barış borcu

Nispi barış borcu

Normatif hüküm

İşçiye yararlılık ilkesi

Grup toplu iş sözleşmesi


6.Soru

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kuruluşlar faaliyetlerini tüzükleri ile serbestçe belirleyebilirler buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kuruluşlar faaliyetlerini tüzükleri ile serbestçe belirleyebilirler.

Kuruluşlar tüzüklerinde belirlenen amaçların dışında faaliyette bulunamazlar.

Kuruluşlar tüzüklerinde yer alan konularda serbestçe faaliyette bulunurlar.

Kuruluşların faaliyetlerini tüzükleriyle belirleyebilme
serbestileri sınırsız değildir

Kuruluşlar faaliyetlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının tüzüğüne göre belirlerler.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işçi sendikasına üyeliğin kazanımı yollarından biri değildir?


Kuruluşta üyelik
Atama ile üyelik
Olağan yol ile üyelik
Yargı yoluyla üyelik
Sendikaların birleşmesi/katılması yoluyla üyelik

8.Soru

Türkiye’de toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde hangi sistem benimsenmiştir?


Uzlaştırma

Özel tahkim

Karma sistem

Serbestlik sistemi

Arabuluculuk


9.Soru

İşçi ve işveren taraflarının toplu iş sözleşmesi süresince tekrar menfaat uyuşmazlığı çıkarmamak üzere sulh olmalarına ne ad verilir?


Barış borcu
Düzen borcu
Eşitlik borcu
Koruma borcu
Çıkar borcu

10.Soru

Örgütün üyeyi üyelikten atmasına ne ad verilir?


İstifa

İhraç

Çekilme

Ayrılma

Kovulma


11.Soru

Bilinen en eski toplu iş sözleşmesi hangi yıl Belçika’da yapılmıştır?


1495

1571

1689

1789

1831


12.Soru

I. Ekonomiyi etkileme işlevi

II. Adil gelir dağılımı işlevi

III. Devletin düzenleme alanının sınırlanması işlevi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri TİSin işlevlerindendir?


Yalnız II

II ve III

I ve III

I ve II

I, II ve III


13.Soru

İşkolunda yüzde bir barajının aşılıp aşılmadığının tespitinde, hangi Bakanlığın, her yıl
Ocak ve Temmuz aylarında yayınladığı istatistikler esas alınır?


İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı


14.Soru

Aşağıdaki durumların hangisinde sendika üyeliği sona ermediği gibi askıya da alınmaz?


Geçici işsizlik

Başka bir sendikaya üyelik

İhraç edilme

Üyeliğin iradi biçimde son bulması

Askere alınma


15.Soru

I. Taraf işçi sendikasının izni

II. Taraf işverenin izni

III. Dayanışma aidatı ödeme

IV. Teşmil

V. Dava açma

Toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına üye olmayan işçiler yukarıdakilerden hangisi yoluyla toplu iş sözleşmesinden faydalanabilirler?


I, II ve V

II, III ve IV

III,IV ve V

I, III ve IV

I, III ve V


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işçinin işçi sendikasına üyeliğinin gerçekleşme şartlarından biri değildir?


İşçinin başka bir sendikaya üyeliği bulunmamalıdır.
İşçinin 15 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
İşçinin üye olacağı sendikanın tüzüğünde aranan diğer koşulları sağlaması gerekmektedir.
İşçinin asgari ücretle çalışıyor olması gerekmektedir.
Üyeliğin kazanımı yollarından biri gerçekleşmelidir.

17.Soru

I- Zorunlu tahkim,

II- Uzlaştırma,

III- Özel tahkim ve arabuluculuk,

IV- Grev ve lokavt,

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının barışçı çözüm yolları ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV

I,III ve IV


18.Soru

Arabuluculuk süresinin sonunda anlaşma sağlanamamışsa, arabulucu ne kadar süre içinde içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenleyerek görevli makama tevdi eder?


İki gün

Üç gün

Beş gün

Yedi gün

On gün


19.Soru

Hukuk sistemimizde grev oylaması kabul edilmiştir. Bu çerçevede grev kararının işyerinde ilan edildiği tarihte o işyerinde çalışan işçilerin en az ne kadarının ilan tarihinden altı iş günü içerisinde iş yerine bağlı bulunduğu görevli makama yazılı başvuruda bulunabilir?


En az dörtte birinin 

En az üçte birinin 

En az ikide birinin 

En az dörtte dördünün

En az üçte birinin 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Kanunun 62. maddesinde belirtilen işler ve yerlerde grev yapılamayacağı öngörülmüş bir iş yeri değildir?


Civata üretme işlerinde

Cenaze işlerinde

Şehir şebeke suyu işlerinde

Hastanelerde

Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye işlerinde