Toplu İş Hukuku Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşveren (A), işçi (i)'ye, sendika üyesi olmaması için tehdit içerikli telefon mesajı göndermiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(A), altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(A), altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(A), altı aydan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(A), bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(A), bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


2.Soru

Bakanlığın işyerinin girdiği işkoluna ilişkin yaptığı tespite karşı ilgililer kaç gün içerisinde dava açabilir?


7 gün

10 gün

15 gün

30 gün

60 gün


3.Soru

Grev kararının işyerinde ilan edildiği tarihte işyerinde 100 belirsiz süreli işçi, 20 kısmi süreli işçi ve 20 stajyer çalışmaktadır. Bu işyerinde grev ertelemesi kararı alınabilmesi için en az kaç işçinin yazılı başvurusu gereklidir?


25

30

35

40

50


4.Soru

Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası, yetkisinin tespiti için hangi makama başvurmalıdır?


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı


5.Soru

Yetki belgesi ilgili sendikaya kural olarak kaç iş günü içinde verilir?


5

6

7

8

9


6.Soru

I-Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayınla­dığı istatistikler esas alınır.

II-İstatistikler yayınlan­dığında barajın altında kalan sendikalar daha sonra yeni üyeler kaydederek barajı aşacak sayılara ulaşsalar bile yeni istatistikler yayınlanıncaya kadar barajı aş­tıklarını iddia edemeyeceklerdir.

III-İstatistiklere itirazlar, Ankara İş Mah­kemesine yapılır. Mahkeme bu itirazı on beş gün içinde sonuçlandırır.

İşkolunda yüzde bir barajın aşılıp aşılmadığının tespiti ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Arabulucu tarafından düzenlenen uyuşmazlık tutanağının görevli makam tarafından tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde grev kararı alınabilir?


Altmış gün içerisinde

Yirmi gün içerisinde

Otuz gün içerisinde

Yirmibeş gün içerisinde

Yedi gün içerisinde


8.Soru

"6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işçi sendikaları için
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin koşullarından biri, kurulu bulunduğu işkolunda Türkiye çapında yüzde .........barajını aşmış olmaktır."

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sayısal ifadelerden hangisi gelmelidir?


1

2

3

4

5


9.Soru

  1. Teşmil kararında teşmilin gerekçesi açıklanır.
  2. Cumhurbaşkanı, teşmil kararını, ancak bir talep gelirse verebilir.
  3. Yürürlükteki her toplu iş sözleşmesi teşmil edilebilir.

Yukarıda teşmil ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Alınan grev kararının uygulanacağı iş yerinde veya iş yerlerinde çalışmakta olan işçilerin iradeleriyle grevi engelleyebildikleri demokratik sürece ne ad verilir?


grev oylaması

grev birliği

grev kararı

toplu sözleşme

birliktelik ilkesi


11.Soru

I. Toplu iş sözleşmesi, iki nüsha olarak hazırlanır.

II. Toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli olamaz.

III. Toplu görüşmelerin süresi otuz günle sınırlıdır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Aşağıdaki meslek gruplarından hangisinin işi bırakması durumunda 'grev' grev olarak nitelendirilebilir?


İşçi niteliğine sahip kişi

Serbest meslek erbabı kişi

Çırak olan kişi

Stajyer olan kişi

Memur olan kişi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesindeki mücadeleci çözüm yollarındandır?


Zorunlu tahkim

Özel tahkim

Uzlaştırma

Arabuluculuk

Grev


14.Soru

Kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç kaç yılda bir yapılmaktadır?


2 yılda bir

yılda bir

üç yılda bir

dört yılda bir

beş yılda bir


15.Soru

I. Özel sektörde sendikal örgütlenmeyi yasaklamıştır.

II. Hukuksal açıdan grev özgürlüğünün bulunduğu bir sistem benimsenmiştir. 

III. Kamu hizmeti gören kuruluşlarda sendikal örgütlenmeyi serbest bırakmıştır.

Yukarıda 1909 tarihli Tatili-i Eşgal Kanununa ilişkin verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Toplu görüşme çağrısının karşı tarafa tebliğ tarihinden itibaren tarafların ............ içerisinde toplu görüşmenin yer, gün ve saatini aralarında anlaşarak tespit etmeleri ve bunu yazılı olarak görevli makama bildirmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


3 işgünü

6 işgünü

10 işgünü

15 işgünü

30 işgünü


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kanuni lokavtın unsurlarından birisi değildir?


Mesleki amaç

Kanununda belirlenmiş usule uygun olması

Lokavtın yasaklanmamış olması

Lokavtın engellenmemiş olması

Lokavtın Anayasada hak olarak tanınması


18.Soru

I- Kurulu bulunduğu işkolunda Türki­ye çapında yüzde üç barajını aşmış olmak,

II- Toplu iş sözleşmesi yapılmak istenen işyeri ve işyerlerinde yarıdan bir fazla çoğunluğa sahip olmak.

III-İşletmelerde,  işletme kapsamındaki işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısının yüzde kırkına sahip olmak.

İşçi sendikaları için toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin ko­şulları ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


19.Soru

İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle iş yerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına ne ad verilir?


lokavt

grev

istifa

uyuşmazlık

azledilme