Toplum ve İletişim Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kaydedilmiş ses ilk kez hangi tarihte ses plağı ile çoğaltılarak kitlelere yayılmıştır?


1827

1837

1876

1894

1895


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi örgütlerinin radyo ile gerçekleştirdikleri iletişim etkinliklerinin amaçlarından biri değildir?


Radyonun bir propaganda aracı olarak kullanılmasıdır

Savaşta karşı tarafın askerleri ve sivil halkın savaşma direnci, radyo yayınlarıyla kırılmaya çalışılmıştır

Düşman şehirlerini sadece askeri olarak değil, ideolojik olarak da ele geçirirler

Nazi ideolojisi sürekli dikte ettirilip, savaş halinde olan bir halkın morali yüksek tutulur

Radyo yayınları yoluyla ihtiyaç olan ekonomik desteği dinleyicilerden toplamak


3.Soru

Sanayileşme ve onun ardından gelen kentleşme sonunda ortaya çıkan toplum biçimini inceleyen toplum bilimciler artık toplumların kitleleştiği olgusunu kabul etmişlerdir. Modern toplumu da .................................................... olarak tanımlamaya başlamışlardır.


kitle
kitle toplumu
özgül ağırlık
tam kitle
yarım kitle

4.Soru

Ticari değer taşıyan ilk film hangisidir?


Aya Seyahat

Testere

Amerikan Pastası

Titanik

Acı Hayat


5.Soru

Aşağıdakiler hangisi sinema için doğru bir ifade değildir?


İnsanlar sorunlarından kaçış için sinemaya gider

Seyirciler filmlerdeki karakterlerle özdeşlik kurarlar

Sinema insanların bireyleşme ve yalnızlaşma döneminin sanatıdır

Sinema kendine özgü dili nedeniyle sanat olarak kabul edilir

Sinema televizyona alternatif olarak gelişmiştir


6.Soru

Aşağıda verilen özelliklerden hangileri kitle toplumunun belirleyici özellikleri arasında sıralanabilir?


Sanayileşme, kentleşme ve modernleşme süreçleriyle ortaya çıkmıştır.

İnsan ilişkilerinde bireyler arası iletişim belirleyicidir.

Üretimde insan kas gücü önem kazanmıştır.

Boş zaman kavramı ortaya çıkmıştır

Tüketim alışkanlıkları değişmiştir


7.Soru

Ana işlevleri halka iletilecek haber ve bilgileri süzgeçten geçirmek ve neyin haber olacağına karar vermek olan profesyonellere ne denir?


Eşik bekçileri

Genel yayın yönetmeni

Yazı işleri müdürü

Sayfa sekreteri

Servis şefi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin belirleyici ögelerinden biri değildir?


Bilimsel buluşların ilerlemesi
Teknolojinin ilerlemesi
Sosyo-ekonomik gelişmelerin olması
Kültürel değişimler olması
Kilisenin etkisinin artması

9.Soru

Fransız Devrimi hangi tarihte gerçekleşmiştir?


1789

1798

1806

1818

1820


10.Soru

Matbaa toplumların kültürel gelişiminde oldukça önemli etkilere sahip çoğaltım teknolojisidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?  


Sözlü kültürün toplum üzerinde etkisinin artması
Söylentiye dayalı kültürün zayıflaması
Bilginin kolay, ucuz ve hızlı yayılması
Modern insanın ve yeni bir kavrayışın gelişimi
Kamuoyu için yeni bir zemin oluşması

11.Soru

Yayımlanmış ilk Fransız gazetesinin adı nedir?


The Weekly News From Italy and Germany

Gazetta Publica

Relation oder Zeitung

La Gazette

Nieuwe Tijdingen


12.Soru

Özgürlük ve eşitlik kavramlarıyla simgeleşen Fransız Devrimi (1789), toprak sahiplerine karşı burjuvazinin zaferiyle sonuçlanmıştır. Sanayileşme sürecinde ekonomik olarak güçlenen burjuva sınıfının kurduğu kapitalist ekonomi, ..................................................... ortaya çıkmasına neden olmuştur.


Taşralıların
Kentlilerin
Köylülerin
Ruhban sınıfının
İşçi sınıfının

13.Soru

Türkiye’de, 80’li yıllardaki popülerliğini 90’larda televizyon kanallarında sürdürmüş _____________________egemen ideolojinin kendini yeniden üretmesinde sinemanın üstlendiği role iyi bir örnek tür filmlerinden birisidir.


Belgesel filmler
Bilim kurgu filmleri
Şaban filmleri
Kovboy filmleri
Yaşayan ölüler filmler

14.Soru

Kamuoyunun oluşumu, öncelikle bireyin bir kısmı da kalıtımla geçen kişilik özelliklerinden başlar. Daha sonra ise içinde bulunduğu sosyal çevre belirleyici olur. Sosyal faktörlerin başında aile ve okul gelir; daha sonra ise iş ve meslek grupları, din, kültür, ideolojiler de kanaatlerde etkilidir.Yukarıdaki bilgide hangi öğe değiştirilirse kamuoyunun oluşumu doğru ifade edilmiş olur?


Kalıtımla geçen kişilik özellikleri
Sosyal faktörler
İş ve meslek grupları
Din
İdeolojiler

15.Soru

Sinemaya sanat olma özelliğini veren, duygu ve düşünceleri anlatmak için kullanılan araçlar aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Oyuncu

Yapımcı

Kurgu

Işıklandırma

Ses


16.Soru

Türkiye’de radyo yayıncılığı kaç yılında İstanbul dışında illerde de yayına başlar?


1927

1938

1945

1960

1980


17.Soru

Bir bilgi veya haber kitle iletişim aracından geçerken bu iletiye müdahale eden ve halka iletilecek haber ve bilgileri süzgeçten geçiren kişi veya kişilere ne ad verilir?


eşik bekçileri
eşlik bekleyenleri
eşik bakıcıları
çavuş
haberci

18.Soru

Prime time kavramı televizyon için kullanılırken, radyo içinse drive time yani sürüş zamanı, kavramı kullanılmasının sebebi ne olabilir ?


Radyonun en işlevsel kullanımı evlerin salonlarıyla sınırlı kaldığı için.
Drive time, sabah ve akşam saatlerinde, evle iş arasında ge- çen kısa yolculuklarda en çok radyo dinlenen zamanı ifade ettiği için.
Drive time, öğle saatlerinde, en çok radyo dinlenen zamanı ifade ettiği için.
Drive time, gece yarısında, en çok radyo dinlenen zamanı ifade ettiği için.
Drive time, sadece sabah saatlerinde, en çok radyo dinlenen zamanı ifade ettiği için.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi film endüstrisinin üretim, dağıtım ve gösterim stratejilerinden biridir?


Film endüstrisi tüm dünya ülkelerine film pazarlarken seyirci kitlesine göre değil sadece sinema salonlarının büyüklüğüne göre filmler pazarlamayı hedefler

Film endüstrisi, geçici bir süre için bir araya gelmiş, farklı özelliklere sahip insanların hoşuna gidecek filmler yapma arayışı içindedir

Seyirci kitlesini oluşturan bireylerin ortak yanları aynı sınıfsal ya da kültürel çevreye ait olmalarıdır

Seyirci genellikle belirli bir topluluğu içinde belli bir filmi seyreden grubun içinde bulunmanın rahatsızlığını yaşar

Sinemaya düzenli olarak gitmek seyirci için bir süre sonra sıkıcı bir hal almaya başlar


20.Soru

Basın özgürlüğü ve kamuoyu ilişkisi açısından aşağıdaki hangi görüş yanlıştır?


Toplumsal muhalefetin oluşumunun önlenmesi basın özgürlüğünün kısıtlanmasıyla mümkündür.
Basın özgürlüğünün güvence altına alınması bireysel hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla koşuttur.
Basın kamuoyunun oluşmasında önemli bir araçtır.
Kamuoyu siyasal kararları etkileme olanağına sahiptir.
Basın ekonomik gücünü kullanarak siyasal iktidarları etkileme olanağına sahiptir.