Toplum ve İletişim Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Radyo ilk kez ne zaman propaganda aracı olarak kullanılmıştır


I.Dünya savaşı
II.Dünya savaşı
Radyo çağı başlangıcı
Deniz Savaşları
1920 yılında

2.Soru

Kamuoyu oluşumunda aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?


Siyasal lider
Kanı önderi
Kişilik özelliği
Medya
Kanaat

3.Soru

Radyonun sıcak iletişim aracı olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


İleti eş zamanlı ulaştırılır.
İleti tek bir duyu ile algılanır.
İleti algılanırken başka faaliyetler gerçekleştirilir.
İleti alımlanmasında izleyicinin yüksek katılımı gerekir.
İleti birden fazla duyuya hitap eder.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bilgi veya haberin kitle iletişim araçlarından geçerken iletiye müdahale eden grubu tanımlamaktadır?


Muhabir
Eşik Bekçisi
Köşe yazarı
Sayfa sekreteri
Denetim şefi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinemanın bir endüstri olmasında önemli bir aşamadır?


Dağıtım

Oyuncular

Senaryo

Televizyonda da gösterim

Sinema salonları


6.Soru

Bir olayın haber olarak halka duyurulabilmesi için taşıması gereken nitelikler vardır. Buna haber değeri denir. Aşağıdakilerden hangisi modern gazetecilikte kullanılan haber değerlerinden biri değildir?  


Kültürellik
Zamanlılık
Etki ve etkililik
Önemlilik
Olumsuzluk

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinemanın kitle iletişimi olarak kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?


İzleyiciler üretime katılabilir

Kitlelere ucuz eğlence sağlar

Haber sunar

Gerçek yaşamı anlatır

Starlara yer verir


8.Soru

1760-1840 yılları arasında İngiltere'de yaşanan ekonomik dönüşüm ile başlayıp daha sonra bütün Avrupa ülkelerine yayılan sanayi devrimi insanlık tarihi açısından temel bir değişime sebep olmuştur. Aşağıdaki hangi kavram öbeği sanayi devrimi öncesine aittir?


Toplu yerleşim-Tüketim-Nüfus artışı
Buhar makinesi- Elektrik-Petrol
Bilimsel buluşlar-İklim koşulları-Sömürgecilik
Tarım-Hayvancılık-Zanaat
Kömür- Seri üretim-Demiryolu

9.Soru

Bir türü öbüründen ayırt etmemizi sağlayan, türe kimliğini veren temel bazı öğeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Olay örgüsü
Durumlar
Senaryo
Karakterler 
Görsel biçem 

10.Soru

Çoğunlukla başlığın hemen altında yer alıp, ana metinden ayrı ve bir iki cümleyle en çarpıcı bilgilerin verildiği haber özetine ne denir?


Spot

Giriş paragrafı

Gövde metni

Fotoğraf altı

Metin


11.Soru

“Görece belli bir sıklıkla, diğer bireylerin tutumlarını veya davranışlarını teklifsiz olarak etkileyebilen kişi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Baskı grupları
Kamuoyu
Kanı önderi
Eşik bekçisi
Gazeteci

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk sinemasının 70’li yılların ikinci yarısından sonra düşüşe geçmesinin nedenlerinden biri değildir?


Radyo yayınlarının başlaması ve yaygınlaşması
Ekonomik bunalım
Siyasal kargaşa ve terör
Döviz nedeniyle film hammaddesinin pahalılaşması
Filmlerin seyircinin beklentilerine karşılık verememesi

13.Soru

Matbaayla birlikte bilginin üretimi ve yayımında kopuklukların ortadan kalkmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


Söylentiye Dayalı Kültürün Zayıflaması
Bilgi Akışında Süreklilik ve Kesinleşme
Modern İnsanın ve Yeni Bir Kavrayışının Gelişimi
Bilginin Kolay, Ucuz ve Hızlı Yayılması
Uzman Kadroların Oluşumu

14.Soru

İletişimin üç temel ögesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kaynak – İleti - Alıcı

Kaynak – Kod – Süreç

Mesaj – Kaynak – Geri bildirim

Kanal – Kod – Gürültü

Kaynak – Etki – Tepki


15.Soru

Amerika'da ilk radyo programı yayınlarını başlatan şirket aşağıdakilerden hangisidir?


Westinghouse

RCA

NBC

BBC

AT&T


16.Soru

“Medya kuruluşlarında güncel bilgileri toplayan, belirli bir tarzda organize eden ve duyurandır.” Burada hangi kavram tanımlanmaktadır? 


Tiraj
Basın
Gazeteci
Peyk
Gazete

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim denildiğinde akla gelen temel olgulardan biri değildir?


insanların teknoloji kullanarak mesaj atması
bilgi duygu düşünce ve becerilerin değiş tokuşu
bilgi duygu düşünce ve becerilerin etkileşimi
bilgi duygu düşünce ve becerilerin paylaşımı
toplum içerisinde ortaya çıkan karşılıklı ilişki

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinema için doğru bir ifade değildir?


Film izlemek bir boş zaman etkinliğidir

Sinema medya kültürünün başlıca öğelerinden biridir

Sinema üretimi, dağıtımı ve gösterimiyle bir endüstridir

Sinema toplumun modasını etkiler

Sinema kitle iletişimi değildir


19.Soru

İlk film kamerası hangi yıl geliştirilmiştir?


1888

1889

1922

1927

1930


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Adorno'ya göre radyodan müzik dinleyen birinin özelliği değildir?


Dinleyeni iş yerindeki ortamdan uzaklaştırır.
Dinleyende "sahte bir bireyselleşme duygusu" uyanır.
Dinleyen kişi yaratıcı bir katılım içerisindedir.
Dinleyen kişi özel zaman içinde değildir.
Dinleyen kişi diğer dinleyenlerle benzeşir.