Toplum ve İletişim Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyonun ortaya çıkışında son noktayı koymuştur?


Maxwell

Einstein

Marconi

Hertz

Zworkin


2.Soru

İlk sinema salonu ülkemizde hangi yılda açılmıştır?


1896

1897

1901

1908

1927


3.Soru

Televizyon ekranlarının çalışma prensibinin dayandığı katot ışın tüplerinin temelleri ise, 1897 yılında bir Alman bilim adamı olan .................................................... tarafından atılmıştır.


Charles Francis Jenkins
Joseph May
Karl Ferdinand Braun
John Logie Baird
Paul Nipkow

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karması bileşenlerinden birisidir?


Ürün

Dağıtım

Fiyat

Enformasyon

Reklam


5.Soru

Yeryüzünde herhangi bir yerde bulunan bir radyo vericisinden yayılan elektromanyetik dalgaların, yine yeryüzünde bulunan radyo alıcıları tarafından alınarak ses iletilerine dönüştüğü yayın sistemi hangisidir?


Karasal yayın

Çevrimdışı yayın

İnternet yayıncılığı

Analog uydu yayını

Çevrimiçi yayın


6.Soru

Küresel internet alanının üyesi olma durumuna işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yurttaşlık

Nettaşlık

Sanallık

Abonelik

Küresellik


7.Soru

.......................................Latincede “yayılacak şeyler” anlamına gelen, belirli bir amaca hizmet eden ve bu amaç dışında başka bir hedef gütmeyen profesyonelce işlenmiş tek yönlü ileti sunumudur.


Acıtasyon
Hermeneutig
Asparagas
Manipulasyon
Propaganda

8.Soru

Aynı iletinin kitle olarak kabul edilecek sayıdaki alıcıya, yine bu amaç için geliştirilmiş araçlar ile iletilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?


Haberleşme

İletişim

Bilgilendirme

Kitle iletişimi

Eğlendirme


9.Soru

Aşağıdaki hangisi pazarlama kapsamında kısa dönem ürün "satış teşviki" sağlayabilecek faktörlerden değildir?


Kupon ve hediye dağtımı
Piyango ve yarışmalar
Stoklu ürünler
Fiyat indirimleri
özel iskonto ve primler

10.Soru

Yeni medyada sayısal bilginin, birbirinden çok uzakta ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılabilir olması ve bilginin değişiminin çok yüksek hızlarda yapılabilmesi sayısal bilginin aşağıdaki özelliklerden hangisini ifade etmektedir? 


Soyutluk 

Sıkıştırılabilirlik 

Yoğunluk 

Ağa bağlanabilirlik 

Yönlendirilebilirlik 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi televizyonun şiddet etkisi bağlamında "arınma kuramını" ın ileri sürdüğü görüştür?


Televizyon şiddeti uygulamaya geçirmeyi kolaylaştırır.
Televizyon şiddet kavramı için model oluşturur.
Televizyon izleyicinin gizli kalmış şiddet duygusunu uyarır.
Televizyon şiddetin hangi şekillerde uygulanacağını öğretir.
Televizyon izleyicinin şiddet duygularını açığa çıkmadan doyurur.

12.Soru

Çoklu ortamın diğer adı nedir?


Multimedia

Macromedia

Fibermedia

Maximedia

Minimedia


13.Soru

Serim-düğüm-çözüm zinciri bir filmde gerçeklik izlenimini ortaya çıkaran anlatım biçimi özelliklerinden hangisinin içinde yer alır?


Seyircinin karakterlerle özdeşleşmesi sağlanır

Anlatım araçları gizlenir

Olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde anlatılır

Anlatım mümkün oldukça karmaşıklaştırılır

Anlatım karmaşık değildir


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber alanda yaygınlaşan sohbet ortamları hakkında günümüzde üzerinde durulan özelliklerden değildir?


İnsanlara tanışma imkanı sunma
Bireyselliği besleme
Yalnızlık duygusunu bastırma
Toplumsal sorumluluklardan uzaklaştırma
Yüz yüze ilişkilerin önemini azaltma

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyonun acil durumlarda ilk başvurulan kitle iletişim aracı olmasının nedenlerinden biri değildir?


Ses sinyalleri uzak mesafelere gönderilebilir
Hızlı bireysel haberleşme gerçekleştirilebilir
Radyo vericileri akü gibi enerji kaynaklarıyla çalışabilir
Radyo alıcıları kolay taşınabilir
Radyo alıcıları her yerde çalışabilen ucuz cihazlardır

16.Soru

Televizyon izleyicisinin haber programında bir ölüm haberinin ardından eğlendirici bir haberle karşılaşmasını ve ölüm kavramının içinin boşaltılmasını sağlayan haber bülteni formatına ne ad verilir?


Dezenformasyon
Primetime
Drivetime
Infotaiment
Stereotip

17.Soru

Kaç adet “bit” 1 “byte”ı oluşturur?


2

8

124

256

1024


18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Sanal Cemaat” kavramını açıklayan doğru bir ifadedir?


Bireysel, toplumsal, yerel ve küresel ağların, iletişim düzeylerinin iç içe olduğu ve birbirlerini eşzamanlı, sınırsız bir düzlemde kestiği yeni toplumsal örgütlenme modelini ifade eder

Kişisel sayfa. Hiçbir bilgisayar dili bilmeden bir kaç kutunun içini doldurarak kolayla yayınlanabilen kişisel sayfalar verilen ad

Günümüzde yaygın olarak dünya çapındaki internetin yarattığı ve sayıları yüz milyonları bulan internet kullanıcılarının dâhil olduğu yer anlamında kullanılmaktadır

İnternet ortamında kişilerarası ilişkiler ağının yaratılması için yeterli sayıda insanın, tartışma gruplarında ya da sohbet odalarında olduğu gibi bir araya gelerek oluşturduğu sosyal gruplara denilmektedir

Gazete, televizyon ve radyo gibi ‘geleneksel’ medyadan farklı olarak dijital kodlama sistemine sahip olan ve kullanıcılarına etkileşim olanağı sağlayan cep telefonları, tablet ve avuç içi bilgisayarlar, oyun konsolları vb. internet erişimli iletişim araçlarıdır


19.Soru

İlk film gösterimi kim yapmıştır?


Heinrich Rudolf Hertz

Guglielmo Marconi

Thomas Edison

Lumiere Kardeşler

Goerge Pulitzer


20.Soru

Popüler sinema terimi aşağıdaki öğelerden hangisi olamaz?


Medya kültürünün bir parçasıdır

Kitlelere çekici gelir

Tür filmlerini içinde barındırır

Seyircinin alışkanlıklarını ve beklentilerini gözetmez

Kolay anlaşılır ve yaygın olarak tüketilir