Topluma Hizmet Eğitimi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel eğitim kuramının öncüleri arasında yer alır?


Paul Freire

Charles Sanders Piers

William James George Santayana

John Dewey

George Siemens


2.Soru

Topluma hizmet sürecinde dinin yapılandırma işlevine aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?


Geleneksel Hint kast sistemi

Peygamberlerin karizmatik liderliği etrafındaki yapılanma

Bürokratik yapılanmalar

dinsel ritüeller

Dinsel hareketler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların düzenlenmesine temel teşkil eden kanunlardan biri değildir?


3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


4.Soru

I. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. II. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. III. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. IV. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu. V. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

Yukarıdakilerden hangileri, sosyal yardımların düzenlenmesine temel teşkil eden kanun ve kanun hükmünde kararnamelerdendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımların evrelerini tarihsel gelişim içerisinde doğru olarak göstermektedir?


Klasik/liberal ve toplumcu/modern/güncel ve postmodern

Klasik/modern/liberal ve toplumcu/güncel ve postmodern

Liberal ve toplumcu/klasik/modern/güncel ve postmodern

Klasik/modern/güncel ve postmodern/liberal ve toplumcu

Modern/liberal ve toplumcu/klasik/güncel ve postmodern


6.Soru

I. Dinî temel. II. İdeolojik temel. III. Felsefî temel. IV. Ekonomik temel. V. Siyasal temel.

Yukarıdakilerden hangileri, topluma hizmetin temellerini oluşturmaktadır?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, IV

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


7.Soru

I. Topluma hizmet eğitimi sosyolojik açıdan yurttaşlık sorumlulukları ve sosyal sorumluluk ekseninde gelişmiştir.
II. İngiltere’de 1960’larda başlayan sivil hareketlerle başlamıştır.
III. Tarihsel süreç içinde topluma hizmet eğitimi John Dewey’in deneysel eğitim kavramsallaştırmasına bağlı olarak gelişmiştir.
IV. 1993 yılında dönemin Birleşik Devletler başkanının tüm topluma hizmet uygulamalarını bir araya getirerek yasalaştırması topluma hizmet eğitiminin kilometre taşları olarak kabul edilir.
Topluma Hizmet eğitiminin tarihine yönelik yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I-II-III

II-III-IV

III-IV

I-III-IV

II-III


8.Soru

Çağdaş birçok din bilimci ve sosyal bilimci dinden evrensel bir olgu olarak bahsederler. “Dinin kültürel olarak evrenseldir” yorumu kime aittir?


İ.Haldun

P.L.Berger

E.Durkheim

K.Davis

E.Norbeck


9.Soru

Hangisi, topluma hizmet eğitiminin öğrenciler açısından sunduğu fırsatlardan biridir?


Yoksulluk ve diğer nedenlerle kamusal hizmetlerden yeterince veya hiç yararlanamayan kesimlere yönelik gerçekleştirilecek projeler sosyal sermayenin niteliğini arttırır.

Kamusal eğitim hizmeti içinde dezavantajlı grup olarak tanımlanabilecek yoksul ve engelli öğrencilerin gelişime yönelik projeler sosyal sermayenin geliştirilmesine katkı sunar.

Topluma hizmet etkinlikleriyle paylaşılan değerler bağlamında amaçlı ve örgütlü ilişki ağları yeniden üretilir.

Yoksul, yaşlı, hasta ve engellilere yönelik gerçekleştirilecek projeler bu kesimlere ve toplumun sosyal sermayesine katkı sağlar.

Topluma hizmet eğitimi kapsamında gerçekleştirilen projeler, öğrencilerin sosyal farkındalığını geliştirir.


10.Soru

I. Devlet ve sivil toplum birbirinden ayrıktır. II. Sivil toplum yasalara uygun davranan, dostluk geliştiren, özgürlük ile otorite arasında denge sağlayan yurttaşlar kümesi anlamındadır. III. Mensuplarını kendi yasalarının nüfuzu altına sokan böylece barış düzeni ve yönetimi sağlama bağlayan bir siyasal birliktelik oluşturur. IV. Sivil toplum, siyasi güçlerin sultasından kurtulmayı amaçlayan özgürlükçü bir anlayışa sahiptir.

Yukarıdakilerden hangileri, sivil topluma ilişkin yaklaşımlardan biri olan Klasik Yaklaşımın özelliklerindendir?


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah devleti ile topluma hizmet eğitimi arasındaki ilişki eksenine ilişkin özelliklerden biri değildir?


Topluma hizmet eğitimi sosyal refah devletinin asli görev alanı arasında yer alan eğitim hizmeti içinde sunulan bir derstir.

Sosyal refahın arttırılmasına yönelik sosyal devletin benimsediği amaçların mikro modeli dersin amaçlarıdır.

Sosyal devletin bireysel ve sosyal gelişmeye yönelik amaçları dersin amaç ve süreçlerini kılavuzlayan temel ilkelerdir.

Topluma hizmet eğitimi bireysel yarara yönelik etkinlikleri içerirken, toplumsal yarara yönelik etkinlikleri içermez.

Topluma hizmet eğitimi, Sosyal refah devletinin uyguladığı sosyal politikaların tamamlayıcısı niteliği taşır.


12.Soru

Diğer işlevlerine kıyasla, topluma hizmet sürecinde dinin öne çıkan ve anahtar konusu olarak nitelendirilen en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 


Sosyalleştirme

Anlamlandırma 

İdeoloji kazandırma

Bütünleştirme

Yapılandırma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dewey'e göre deneyimlerin öğrenmeyi sağlamasına aracılık yapacak projelerin taşıması gereken dört temel ölçütten biri değildir?


Bir ilgi yaratması

Öğrenci için içsel olarak değerli olması

Yeni meraklar uyandıracak ya da bilgiler gerektirecek bir sorunu ele alması

Zaman içinde öğrencinin gelişimini destekleyebilecek bir zaman aralığına sahip olması

Yurttaşlık hak ve sorumluluklarının edinimine katkı sağlaması


14.Soru

Topluma hizmet uygulamalarının temellendirildiği felsefi akım hangisidir?


Rasyonalizm

Ampirizm

Pozitivizm

Pragmatizm

Entüisyonizm


15.Soru

I. Sosyal ilişki, süreç, oluşum, grup ve kurumlarda dinin etkisi. II. Dinsel grup ve kurumların oluşum, süreklilik ve yok oluşları. III. Gruptaki bireylerin dinsel davranışları. IV. Dinî grup içindeki birlik ve çatışma durumları. V. Dinsel gruplar arasındaki çatışmalar veya uzlaşmaya dayalı ilişkiler.

Yukarıdakilerden hangileri, inanca yönelik toplumsal yaklaşımın ilgilendiği konulardandır?

 


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


16.Soru

Eleştirel kuramın öncülerinden Paul Freire'in "Bankacı Eğitim" olarak tanımladığı kavram ile bahsedilen aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrencilerin sorgulamadan depoladıkları bilgilerin kazanıldığı eğitim

Öğrencilerin öğrenme ortamında pasif dinleyici olarak kaldıkları eğitim

Öğrencilerin bireysel farklılıklarının öne çıktığı eğitim

Topluma hizmet eğitimi

Pragmatist eğitim


17.Soru

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” düşüncesi, hangi ekonomik yaklaşımın ürünüdür?


Liberalizm

Sosyalizm

Modernizm

Postmodernizm

Keynesyen model


18.Soru

Topluma hizmet ile inanç ilişkisi hangi temelden dolayı birleşmektedir?


Herkesin bir inancı vardır.

Her inanan topluma hizmet eder.

İnanç toplumsal bir olgudur. (fenomen)

Türkiye nüfusunun çoğu Müslümandır.

Kişiler arası inanç farklılıkları vardır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının sağlık alanında topluma hizmet çalışmalarından biri değildir?


Kitle iletişim ve bilişim araçları yardımıyla halkı sağlık konusunda bilinçlendirmek

Sağlık kurumlarına mali destek sağlamak

Temel ve koruyucu sağlık konusunda kamuoyu oluşturmak

Devletin sağladığı mali destek ile sağlık kurumları kurarak faaliyette bulunmak

Proje geliştirerek sağlık politikalarının geliştirilmesini sağlamak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik öğrencilere sunulan fırsatlardan biridir? 


Kamusal eğitim hizmeti içinde dezavantajlı grup olarak tanımlanabilecek yoksul ve engelli
öğrencilerin gelişime yönelik projeler sosyal sermayenin geliştirilmesine katkı sunar.

Topluma hizmet etkinlikleriyle paylaşılan değerler bağlamında amaçlı ve örgütlü ilişki ağları
yeniden üretilir. Paylaşılan değerler, sahip olunan bireysel bilgi, beceri ve tutumlar bu ilişki
ağları üzerinden paylaşılır ve ortak toplumsal bir kimlik ve anlam olarak yeniden üretilir

Topluma hizmet eğitimi kapsamında gerçekleştirilen projelerin toplumsal yarar güden amaçları
öğrencilerin sosyal farkındalığını geliştirir. Sosyal farkındalık toplumsal sorunlara yönelik
amaçlı bireysel eylemlerin gelişmesine yönelik bir ön koşul taşır.

Toplumsal sistem içinde dezavantajlı gruplar olarak tanımlanabilecek ve sosyal sermayenin bir
parçası olan yoksul, yaşlı, hasta ve engellilere yönelik gerçekleştirilecek projeler bu kesimlere ve
toplumun sosyal sermayesine katkı sağlar.

Yoksulluk ve diğer nedenlerle kamusal hizmetlerden yeterince veya hiç yararlanamayan
kesimlere yönelik gerçekleştirilecek projeler sosyal sermayenin niteliğini arttırır