Topluma Hizmet Eğitimi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinin, grup amaçlarının özel çıkarlar üzerinde ve duyguların organize arzular üzerinde egemen olması için yaptıkları arasında gösterilemez?


Din, tabiatüstü bir inançlar sistemi ile grup amaçları ve bunların üstünlüğü hususunda bir açıklama getirir.

Din, ortak ibadetler emrederek ortak duyguların sürekli olarak kuvvetli kalmasını sağlar.

Din, ortaya koyduğu kutsal şeyler marifetiyle değerler yaratır ve bunları paylaşan bütün insanlar için bir araya getirici unsurları ortaya koyar.

Din, sınırsız bir ödül ve cezalar kaynağı sağlar. Böylece sosyal bütünleşme yönünden zorunlu bir katkıda bulunur.

Din, toplum ve toplumsal hayat ile karşılıklı ilişkileri ile bir araya getirici özellikler gösterir.


2.Soru

Eğitim sisteminde topluma hizmet öncelikle eğitimin hangi işlevleri arasında yer almaktadır? 


Bireysel

Sosyal-kültürel

Ekonomik

Siyasal

Felsefi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kurulu Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesine(2011) göre Topluma Hizmet Uygulamalarının sağladığı katkılar arasında değildir?


Yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığı artırır.

İletişim becerilerini geliştirir.

Yaratıcı düşünme becerileri kazandırır.

Öz değerlendirme becerisini geliştirir.

Katılımcılığı köreltir.


4.Soru

Proje amaçlarının doğru olarak belirlenebilmesinin ve proje sonuçlarının yararlı olabilmesinin temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Gereksinimler

Tespitler

Proje konusu

Uzman görüşleri

Proje ekibi


5.Soru

“Dağ gibi et yığmak, göl gibi kımız sağmak” gibi konuk ağırlamanın kültürümüzdeki önemini gösteren değimlere hangi geleneklerimizin önemli kitabında yer verilmektedir?


Orhun Yazıtları

Dede Korkut öyküleri

Alp Er Tunga Destanı

Ergenekon destanı

Köroğlu destanı


6.Soru

I. İşbirliği yapan kurum ve kuruluşların
II. Katılımcıların
III. öğretmen adaylarının
Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde yer alan etkin programının amacına ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesi kapsamında yukarıda yazılı olanların hangisinin/hangilerinin görüşlerine başvurulmaktadır?


Yalnız I

Yalnız III

I-II

II-III

I-II ve III


7.Soru

Su kaynakları, kaldırım, aşevi gibi hizmetler hangi vakıf türüne ait hizmetlere örnektir?


İbadetle ilgili vakıflar

Sağlıkla ilgili vakıflar

Yol güvenliği ile ilgili vakıflar

Kent hizmetleri ile ilgili vakıflar

Eğitimle ilgili vakıflar


8.Soru

I-Kamusal Hizmet Olma
II-Özel öğrencilere yönelik eğitim verme
III-Sosyal yarar sağlama
IV-Zorunlu eğitim verme
V-Erdemli mal olma
Yukarıda belirtilenlerden hangileri eğitimin sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanına yatkınlık gösteren niteliklerindendir?


I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-V

I-II-V


9.Soru

I. Özgün sermaye. II. Beşeri sermaye. III. Kültürel sermaye. IV. Ulusal sermaye.

Yukarıdakilerden hangileri, sosyal sermaye kavramının öncül kavramlarındandır?

 

 


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


10.Soru

Tarihsel bilgilere göre sıra gezme gecelerinin en canlı olduğu ilçe aşağıdakilerden hangisidir?


Silvan

Harput

Midyat

Harran

Halfeti


11.Soru

I. Toplumu tanıma

II. Özbakım geliştirme

III. Empati kurma

IV. Sorumluluk alma

V. Ruh sağlığını koruma

Yukarıdakilerden hangileri öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti türünden çalışmaların öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri arasında yer alır?


Hepsi

I,II,III

I,III,V

II,III,IV

III,IV,V


12.Soru

Hangisi refah devletinin özelliklerinden biri arasında sayılamaz?


Eşitsizlikleri gidermek.

Asgari bir gelir temin etmek.

Sosyal güven şemsiyesi sunmak.

Toplumdaki sosyal dayanışmayı ve özgürlüğü artırmak.

Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini özelleştirmek.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangileri her toplumda eğitimin değişmeyen işlevlerinden biridir?
I. Toplumun kültürel mirasının sürekliliğini sağlamak.
II. Toplumsal değerleri kazandırarak bireyin toplumsallaşmasını sağlamak.
III. Toplumun ilerlemesini, gelişmesini sağlayacak bireyler yetiştirmek.


I

II

III

I ve II

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilköğretimin öncelikli amaç ve görevleri arasında yer almaz?


Çocuğa temel öğrenme araçlarını öğretmek.

Günlük yaşam becerilerini geliştirmek.

Kimlik ve kişilik gelişimini desteklemek.

Öğrencileri mesleğe hazırlamak.

Yurttaşlık bilinci ve sorumluluğu kazandırmak.


15.Soru

Seymenlik ve seymen alayı aşağıdaki illerimizden hangisiyle özdeşleşmiştir?


Urfa

Elazığ

Ankara

Malatya

Aydın


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitimlerinin toplumsal yönünden ziyade eğitimsel yönüne vurgu yapar? 


Topluma hizmet eğitimi toplumsal yarar açısından önem taşır ve anlamlıdır

Hizmet etkinliği amaç ve gereksinmeleri karşılar

Toplumsal gereksinmeler tanımlanır

Ödev ya da projeler değerlendirilir ve notlanır

Toplumsal örgütlerle işbirliği yapılır


17.Soru

I. Var olan kuralları öğrenmek II. Kurallarla ilgili yaptırımlarda bulunmak  III. Değerleri sorgulamak IV. Görevlerini yerine getirmek V. İnançları benimsemek Yukarıdakilerden hangileri insanın toplumun bir üyesi olması için gereken unsurlar arasında yer alır?


I ve II

I, II ve III

I, III, V

I, IV ve V

II, III ve V


18.Soru

Araştırma sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin olumsuz etkilerinden biri olarak görülebilir?


Kaygıyı arttırması

Öğretim olumsuz yönde etkilemesi

Akademik başarıyı azaltması

Öğrencilerdeki stresi arttırması

Mali yük getirmesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi projenin olası başarısızlığına neden olacak durumlardan biri değildir?


Proje yazımında kültürel farklılıkların dikkate alınmaması.

Projenin gerçekleştirilmesinde yerel, bölgesel yönetimin desteğinin alınamaması.

Proje hedeflerinin açık olarak tanımlanamaması.

Proje için ayrılan kaynağın projeyi bitirmek için yeterli olması.

İletişim eksikliği ve çatışmalarının yaşanması


20.Soru

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde temel değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Ürün odaklı değerlendirme

Portfolyo yaklaşımı ile değerlendirme

Görüşlerin değerlendirilmesi

Uygulamaya yönelik algıların değerlendirilmesi

Yetiştirmeye, geliştirmeye yönelik değerlendirme yaklaşımı