Topluma Hizmet Eğitimi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Topluma hizmet projeleri ile bilimsel projeler arasındaki temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırma amacının açık olarak tanımlanması.

Proje amaçları gerçekçi ve sonuçları ölçülebilir olmalı.

Proje gereksinimleri açık bir şekilde ifade edilmeli.

Projenin çok kapsamlı ve sistematik olması gerekmektedir.

Proje fikrinin proje yürütücüleri tarafından yeterince olgunlaşmış olması.


2.Soru

I. Eğitim kurumlarına katkısı

II. Toplumsal yaşama katkısı

III. Üniversite yaşamına katkısı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 2006 yılında gerçekleştirilen "Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi” C¸alıştayı’nda alınan kararlar doğrultusunda, Topluma Hizmet Uygulamalarından beklenen yararlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öncelikle, toplum bilincinin oluşturulmasına, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine, liderlik yeteneklerinin geliştirilmesine ve öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesine hizmet etmek amacıyla kurulmuş öğrenci kulüplerinden biridir?


Arkeoloji Kulübü

Kentsel Gelişim Kulübü

Karikatür Kulübü

Turizm ve Gezi Kulübü

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kulübü


4.Soru

I. Dinin insan topluluklarının bilgi, inanç, ahlak ve zihniyetleri ile örgütlenmeleri üzerinde güçlü etkileri olmaktadır. II. Dinin sırf dinî olarak adlandırılan gruplar üzerinde merkezî etkisi bulunmaktadır, tabii grup veya birlikler üzerinde etkisi yoktur. III. Din, kurumlar ile sosyal sınıf ve tabakalar üzerinde çeşitli etkileri olan bir olgu ve kurumdur. IV. Din, toplum üzerinde başlı başına grup oluşturma ve teşkilat kurma yönü itibariyle etkili değildir.

Toplum-inanç etkileşimi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


I, II

I, III

II, III

I, II, III

I, II, III, IV


5.Soru

“Ortak bir şablonun olmaması öğrencilerin proje hazırlamasında ve raporlamalarda problem yaratabilmektedir.”
Yukarıdaki tanım Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde karşılaşılan sorunlardan hangisine aittir?


Bütçe ve donanım problemleri

Bürokratik sorunlar

İletişim problemleri

Standartlaştırma problemleri

Etkin sonuçlar elde etme problemi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin temel sistem bileşenlerinden biri değildir? 


Yönetsel liderlik süreçleri ile gerçekleştirilmesi

Merkeziyetçi değil fakülteler düzeyindeki koordinasyonlar ile gerçekleştirilmesi

Öğretim elemanı desteği ve katılımı ile gerçekleşmesi

Toplumsal ortaklıklar kurularak gerçekleşmesi

Öğrenciler tarafından sahiplenilerek gerçekleşmesi 


7.Soru

I. Eğitim kurumlarına katkısı
II. Toplumsal yaşama katkısı
III. Üniversite yaşamına katkısı
Yukarıdakilerden hangisi Topluma Hizmet Uygulamalarından beklenen yararlardandır?


I, II

I, III

II, III

III

Hepsi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Üniversiteler bünyesinde kurulan öğrenci kulüplerinin üçüncü organı olarak görev yapar?


Kulüp Yönetim Kurulu

Kulüp Denetim Kurulu

Kulüp Genel Kurulu

Danışma Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu


9.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’dır.

Erfene genellikle uzun kış gecelerinde yapılan eğlence toplantısıdır.

Kent yareni ve köy yareninin uygulaması birbirinden farklıdır.

Erfene ve Yaren meclisinde anlaşmazlıkların çözüldüğü bir mahkeme vardır.

Seymenliğin efe ve zeybek geleneği ile Ahiliğin karışımın oluştuğu söylenebilir.


10.Soru

Vakıflara yönelik aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Vakıflar kalkınma yönünden topluma hizmet ederler.

Vakıflar dini anlamda topluma hizmet vermek için kurulabilir.

Vakıflar köy, şehir, belde gibi yerlerin gelişmesinde etkilidir.

İslam’ın başlangıcından bu yana İslam toplumlarında vakıf varlığına rastlanır.

Vakıflar devlet bütçesi için yalnızca gider oluşturmaktadırlar.


11.Soru

Yılmaz ve Akça’nın proje döngüsü olarak adlandırdıkları süreçte ikinci aşamada ne bulunmaktadır?


Proje hazırlama

Proje geliştirme

Proje analizi

Proje uygulama

Proje değerlendirme


12.Soru

Topluma hizmet uygulamaları sürecinde, etkinliğin amacı, etkinliğe katılacak grubun özellikleri, etkinliğin gerçekleştirileceği mekân, etkinlik kapsamında yararlanılacak materyallerin belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?


İnceleme ve araştırma

Uygulama

Değerlendirme

Analiz

Planlama


13.Soru

“Öğrencilerin geliştirdiği bazı projelerde bütçeye gereksinim duyulmakta, araç desteği ve teknik donanım desteği konusunda sıkıntılar yaşanabilmektedir.”
Yukarıdaki açıklama Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi üzerine gerçekleştirdiği araştırmada dersin uygulanmasına ilişkin genel sıkıntıların hangisinin tanımıdır?


Bürokratik sorunlar

Bütçe ve donanım problemleri

İletişim problemleri

Yaratıcılık problem

Standartlaştırma problemleri


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı (2006) kapsamında hazırlanan alt grup raporlarında gündeme gelen strateji ve önerilerden “Eğitim Kurumlarına Katkı” alt başlığında yer alan bir maddedir?


Topluma hizmet işlevi için kurumsal olarak hazır, istekli ve gönüllü olmak.

Sivil toplum kuruluşlarından gelen eğitim taleplerine daha etkili cevap verebilmek için düzenlemeler yapmak.

Fakültelerin fiziksel mekân ve olanaklarının diğer eğitim kurumlarına açılması.

Genel bir proje modeli örneğine yer verilmesi

Kamu kurumları, sivil toplum kurumları vb. tüm kurumlarla iletişimin gerçekleştirilmesi


15.Soru

Vakıfların yönetilmesi için geliştirilen yönergelere ne adı verilmektedir?


İmece

Vakıfname

Mütevelli

Genelge

Emir


16.Soru

I. Klasik
II. Modern
III. Liberal ve Toplumcu
IV. Güncel ve Postmodern
Yukarıdakilerden hangileri sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımların geçirdiği evrelerdendir?


I ve II

III ve IV

II ve IV

I, II ve III

Hepsi


17.Soru

I. Aile. II. Din. III. Hukuk. IV. Siyaset. 

Yukarıdakilerden hangileri, topluma hizmette rol alan toplumsal kurumlardandır?


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Üniversiteler bünyesinde kurulan öğrenci kulüpleri ile ilgili doğru bir ifadedir?


Öğrenci kulüpleri üniversite senatosu kararlarından bağımsız olarak faaliyet gösterirler

Kulüp kurulabilmesi için en az 5 öğrenciden oluşan bir üye listesi oluşturulmalıdır

Kulüp üyeleri sadece ilgili üniversitenin öğrencileri arasından olmalıdır

Kulübün danışmanı kulüp yönetim kurulu tarafından seçilir

Bir öğrenci en fazla 3 kulübe üye olabilir.


19.Soru

Proje içerisinde etiketlere yer vermemek adına ileri yaştaki insanları ifade etmek için aşağıdakilerden hangisinin kullanımı uygundur?


Yaşlılar

Yaşlı insanlar

Bunaklar

Huzurevindekiler

İleri yaşlılar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi proje yürütücüsünün proje kapsamındaki görevlerinden biri değildir?


Başarı veya başarısızlığın da gerçek sorumlusudur.

Projeye olan gereksinimleri analiz eder.

Gereksinimleri dikkate alarak proje amaçlarını, sınırlılıklarını, yöntemini, bütçesini belirler.

Mevcut durumu proje ekibinin üyelerine danışır, fikirlerini dinler ve değerlendirir.

Proje ekibinin üyeleriyle özel hayatında da görüşür.