Turizm Pazarlaması Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pazar bölümleme kavramı aşağıdakilerden hangisi tarafından, hangi yılda ortaya atılmıştır?


Bradley, 1995

Schnaars, 1998

Cemalcılar, 1999

Smith, 1956

Dickson ve Gunter, 1987


2.Soru

İşletmeler pazar bölümlendirmeye ne zaman ihtiyaç duyarlar?


Pazar uzak olduğunda

Pazar büyük olduğunda

Pazar heterojen olduğunda

Pazar homojen olduğunda

Pazar küçük olduğunda


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırması sürecinin ilk adımıdır?


Veri toplama

Veri analizi

Durum analizi

Sorunu tanımlama

Araştırma hipotezlerinin kurulması


4.Soru

Kullanıcıların kendi deneyimlerini, hayat hikayelerini, önem verdikleri konuları diğer kullanıcılarla paylaştıkları samimi sosyal paylaşım platformlara ne ad verilir?


İnternet forumları

Sosyal ağ kurma siteleri

Bloglar

Medya paylaşım siteleri

Sanal dünyalar


5.Soru

Turizm pazarlaması dikkate alındığında en önemli çevresel değişimlerin hangi çevrede yaşandığı görülmektedir?


Politik

Sosyokültürel

Ekonomik

Tarihi

Hukuki


6.Soru

'Sürecin kapsamındaki faaliyetlerin tanımlanması ve uygulayıcılar tarafından bilinmesi' hizmet süreçlerinin hangi temel özelliğidir?


Uygulanabilirlik 

Tanımlanabilirilik

Tutarlılık

Yinelenebilirlik

Yedeklenebilirlik


7.Soru

Bütün tüketicilerin hemen hemen benzer tercihlere sahip olduğu pazarlara ne ad verilir?


Dağınık tercihler

Homojen tercihler

Kümelenmiş tercihler

Farklılaştırılmamış pazarlama

Yoğunlaştırılmış pazarlama


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 4P kısaltmasıyla da ifade edilen pazarlama karması elemanlarının İngilizce karşılıkları arasında yer almaz?


Product

Price

Plan

Place

Promotion


9.Soru

İşletmenin belirli bir müşteri grubunun pek çok gereksinimini karşılamaya yoğunlaştığı hedef pazar seçme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


Tek pazar bölümüne yoğunlaşma

Seçici bölümleme

Üründe uzmanlaşma

Tüm pazarı hedefleme 

Pazarda uzmanlaşma


10.Soru

"Pazarlamada karar verici ile alıcı arasında kurulan bilgi akış yolu" olarak tanımlanabilecek alt bilgi sistemi hangisidir?


İç raporlama alt sistemiş

Pazarlama istihbaratı alt sistemi

Pazarlama araştırması alt sistemi

Analitik pazarlama alt sistemi

Teknolojik pazarlama alt sistemi


11.Soru

Tokyo’daki doğal bilimler müzesinde dinozor galerisinde kullanıcılara verilen tablet bilgisayarlar aracılığıyla ziyaretçiler, gerçek dinozor iskeletine tabletler üzerinden bakarak kemik parçalarının isimlerini ya da iskeletin deriyle kaplanmış hâlini görmekte, hatta kendileri etkileşimli olarak farklı derileri seçerek, seçtikleri derilerle dinozoru kaplayabilmektedir.

Yukarıdaki müze turistlerine ilişkin uygulama turizmdeki hangi trende örnek verilebilir?


Sosyo-kültürel trendler

Sanal gerçeklik trendleri

Web 3.0 trendleri

Arttırılmış gerçeklik trendleri

Web 4.0 trendleri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet pazarlamasını etkileyen insan kaynakları politikalarından değildir?


Hizmet personelinin denetlenmesi

Hizmet personelinin yetkilendirilmesi

Hizmet personelinin cezalandırılması

Hizmet personelinin ödüllendirilmesi

Hizmet personelinin eğitimi


13.Soru

İşletmenin sosyal ağ üzerindeki bağlantılarını ve bu bağlantılar arasındaki ilişkileri ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


İşletmenin sosyal grafiği

İşletmenin sosyal platformu

İşletmenin sosyal medyadaki yeri

İşletmenin sosyal medya felsefesi

İşletmenin sosyal medya stratejisi


14.Soru

Türkiye’nin ilk internete erişim tarihi aşağıdakilerden hangisidir?


1995

1994

1993

1992

1991


15.Soru

Ayda 25 milyon ziyaretçi, 5 milyon kayıtlı kullanıcı, 10 milyon görüş ve öneri ile dünyadaki en geniş seyahat topluluğu hangisidir?


TripAdvisor

Yahoo Travel Planner

Expedia

Trivago

Tripwolf


16.Soru

Web 2.0 teknolojisiyle birlikte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?


Yeni pazar ortamları oluşmuştur

Yeni satın alma biçimleri oluşmuştur

İşletmeler fiyatlarını gizlemiştir

İşletmeler için tüketiciler bilinir hale gelmiştir

Potansiyel tüketicilere ulaşmak kolaylaşmıştır


17.Soru

İşletmenin pek çok pazar bölümüne satabileceği bir ürünü üretebilmesi, temelde beş başlık altında toplanan hedef pazar seçme stratejilerinin hangi aşamasında yer almaktadır?


Tek pazar bölümüne yoğunlaşma

Üründe uzmanlaşma

Seçici bölümlendirme

Pazarda uzmanlaşma

Tüm pazarı hedefleme


18.Soru

Ziyaretçiler diğer seyahat ve turizm hizmet linklerinden erişim sağladıkları bloglara ne ad verilir?


Bireysel bloglar

İş birlikçi Bloglar

Kurumsal Bloglar

Geleneksel Medya Blogları

Ticari bloglar


19.Soru

Turizm işletmesinin görevlileri tarafından doğrudan yerine getirilen tutundurma faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Halkla ilişkiler

Satış tutundurma

Kişisel satış

Doğrudan pazarlama


20.Soru

Turizm işletmelerinde aşağıdakilerden hangisi hizmet personeli arasında ön alan faaliyetlerinde bulunan kimselere bir örnek olarak verilemez?


Resepsiyonist

Garson

Turist bilgilendirme bürosü çalışanı

Bar garsonu

Temizlik görevlileri