Turizm Pazarlaması Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kişisel nitelikler, inançlar ve yaşam biçimleriyle ilgili pazar bölümleme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Coğrafik bölümleme

Psikografik bölümleme

Demografik bölümleme

Davranışsal bölümleme

Psikolojik bölümleme


2.Soru

McCarthy tarafından geliştirilen pazarlama karması elemanlarının hizmet pazarlamasında yetersiz olduğu düşüncesiyle 4P’ye 3P daha eklenmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu 3P’ye birlikte yer verilmiştir?


Ürün, fiyat, sunum

Araştırma, fiyat, süreç yönetimi

Katılımcılar, fiziksel ortam, süreç yönetimi

Halkla ilişkiler, araştırma, güç

Sunum, dağıtım, tutundurma


3.Soru

Pazarlamanın gelişim dönemleri içerisinde  arzın ilk kez talebi aştığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Pazara yönelik dönem

Pazara ve pazarlamaya yönelik dönem

Üreitme ve ürüne yönelik dönem

Satışa yönelik dönem

Ürüne yönelik dönem


4.Soru

Okuma ve araştırma mecrası olan içeriği bulmak için referans sitelere gidilen ve ihtiyaç duyulan bilgilerin yerinden sağlandığı ortam aşağıdakilerden hangisidir?


Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0

Web 4.0

Web 5.0


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri toplama araçlarından biri değildir?


Görüşme

Telefonla anket

Hipotezlerin kurulması

Mektupla anket

Gözlem


6.Soru

Facebook üzerindeki "Cities I have Visited" (Ziyaret Ettiğim Şehirler) uygulaması aşağıdakilerden hangisinin turizm pazarlanmasında kullanımına örnektir?


Lokasyon bazlı servisler

Medya paylaşım siteleri

Online sosyal ağlar

İnceleme ve değerlendirme siteleri

Medya paylaşım siteleri


7.Soru

Pazarlamanın kaderini etkileyen en önemli teknolojik gelişmelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgisayarlar

Mobil uygulamalar

Akıllı telefonlar

Yüksek çözünürlüklü kameralar

İnternet


8.Soru

Pazarlama çevresindeki gelişmelere ilişkin günlük bilgiler aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?


İç raporlama

Dış istihbarat

AR-GE

Pazarlama istihbaratı

Analitik pazarlama


9.Soru

Tatmin edilmemiş insan dürtüsü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?


İstek

İhtiyaç

Talep

Değer

Memnuniyet


10.Soru

İlişkisel pazarlama anlayışıyla birlikte pazarlama karması ögelerinden dağıtımın yerini hangi öge almıştır?


Müşteriye kolaylık

Tutundurma

Müşteri değeri

Müşteri maliyeti

Müşteri iletişimi


11.Soru

Hizmetlerin üretim ve tüketiminin hangi özelliğinden dolayı müşterinin satın alma öncesinde bir değerlendirme yapması zorlaşmaktadır?


Eşzamanlı olması

Homojen olması

Somut olması

Ekonomik olması

Benzersiz olması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya pazarlamasının avantajları arasında yer almaz?


Düşük maliyet

Marka inşaası

Değişen izleyici kitlesi

Farkındalık yaratmak

Güven oluşturma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizmde arttırılmış gerçekliğe ilişkin bir uygulamadır?


Uçak biletlerinin internetten alınması

Müzelerin 360 derece turlarıyla sanal olarak gezilmesi

Destinasyonların yeme-içme imkanlarının internetten görülmesi

Müzelerin tarihi bir kişinin simülasyonuyla beraber gezilmesi

Temalı parkların sanal olarak gezilmesi


14.Soru

Turizm pazarındaki tutundurma faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Kolay taklit edilebilir.

Kişisel satış bir tutundurma faaliyeti değildir.

Uzmanlık gerektirir.

Reklamın tek amacı ikna etmektir.

İmaj somut bir değerdir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web 1.0 teknolojisinin gelişim sürecinin ilk aşamasının özelliklerinden biridir?


1975-1995 yıllarını kapsar.

Donanım ve yazılım unsurları geliştirilmiştir.

Kurumsallaşma aşamasıdır.

1960-1974 yıllarını kapsar.

Clifford Stoll’un internet üzerine yazdığı makale bu döneme denk gelmektedir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın zayıf yönlerinden biridir ?


Müşterinin tepkilerinin anlık olarak gözlenebilmesi

Satış elemanı, kişisel satış sırasında alternatif çözümler üretebilecek esnekliğe sahiptir

Müşteriyle birebir iletişim imkanı dolayısıyla  müşterinin ilgi ve dikkatini yüksek tutabilmek

Kişisel satış sırasında iletilmek istenen mesaj, gerekli hâllerde değişken niteliktedir.

Kişisel satış maliyetli bir tutundurma aracıdır. Müşterilere ulaşmak, müşterilerin
sürekli yaşadıkları yerlere seyahat etmek ve gerekli hâllerde orada konaklamak,
işletmenin bu işe bütçeden önemli bir pay ayırmasını gerektirebilir.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizmde pazarlama araştırmasının alanlarından birisidir?


Fiyat

Bilgilerin gizliliği

Denetimin nasıl yapılacağı

Rakip analizleri

İstihbarat


18.Soru

Seçeneklerden hangisi Borden'in pazarlama karması elamanları arasında sayılmamaktadır?


Ürün planlama

Markalama

Kişisel Satış

Veri Toplama

Kalite kontrol


19.Soru

Pazarlama bilgi sisteminin geliştirilmesi veya kurulmasına yönelik ilk süreç hangisidir?


Gereksinim duyulan bilgi türlerinin belirlenmesi

Bilgi kaynaklarının tanımlanması

Pazarlama alanındaki karar vericilerin tanımlanması

Bilgi elde etme yöntemlerinin tasarlanması

Veri işleme yöntemlerinin tanımlanması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasını yürütenlerden birisidir?


Rakip firmalar

Kamu otoriteleri

Hukuki zorunluluklar

Kurumun bağlı olduğu birlik

Uzman kuruluş