Türk Dili 1 Ara 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Akciğerlerden diyaframın ve göğüs kaslarının itmesiyle pompalanan havanın konuşma sesinin oluşumunda izlediği ilk iki durak aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?


Ses Telleri-Gırtlak
Geniz Boşluğu-Gırtlak
Ses Telleri-Geniz Boşluğu
Gırtlak-Alt Dudak
Gırtlak-Üst Dudak

2.Soru

Aşağıdaki alfabe/yazı sistemlerinden hangisi Uygur Kağanlığı döneminde sınırlı sayıda metinde kullanılmış ve Türkçenin ses sistemine uygun olmadığı için kısa zamanda terk edilmiştir?


Latin alfabesi
Süryani alfabesi
İbrani alfabesi
Estrangelo yazısı
Tibet yazısı

3.Soru

Latin alfabesinin kaynağının, aşağıdaki alfabelerden hangisi olduğu kabul edilmektedir?


Mani alfabesi
Soğut alfabesi
İbrani alfabesi
Grek alfabesi
Süryani alfabesi

4.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine gelen sıfat fiil ekiyle sözcük farklı bir anlam taşımaktadır? 


ağlayan adam 

gülen çocuk 

bakar kör 

tanıdık kişi 

tükenmez kalem 


5.Soru

Bir dil topluğunda söyleyiş, yazım ve söz varlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanması olan Ölçünleştirme sözcüğünün diğer anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


Betimleyici

Kuralcı

Kopyalama

Gösterge

Standartlaştırma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fransızca kökenli "standartlaştırma" sözcüğünün öz Türkçe karşılığıdır?


Ölçünleştirme

Betimleme

Kurallaştırma

Sistematikleştirme

İşlevselleştirme


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Whorf Hipotezi ya da Sapir-Whorf hipotezini doğru şekilde açıklar?


Dilin sadece düşüncüleri ifade etmek için bir araç olduğunu açıklar.

Dil özellikleri gereği farklı kültürlerdeki insanların aynı şekilde düşünmesini sağlayan bir araçtır.

Dil, kültürel davranışlar ve düşünme biçimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

Dilin yapısı sadece o dili konuşanları değil diğer toplulukları da etkiler.

bu kuram temel olarak dil ve ekonomik şartlar arasındaki ilişkiyi mikro düzeyde inceler.


8.Soru

  1. ile 12. yüzyıllar arasında Doğu Türkistan, Harezm, Altın Ordu bölgelerinden İstanbul’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kullanılan; toplam 18 harf içeren; Türkçenin yazımı için son derece yetersiz bulunsa da uzun bir süre büyük bir kültür birikimini taşıdığı için önem verilen alfabe aşağıdakilerden hangisidir?


Uygur alfabesi

Kiril alfabesi

Brahmi alfabesi

Mani alfabesi

Soğut alfabesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi türetim yapabilen eklere örnek olarak gösterilebilir?


El-diven
Kara-nlık
Gün-düz
Gece-lik
Od-un

10.Soru

I. Oluştukları yere, dilin veya çenenin yüksekliğine, dudakların durumuna göre biçimlenir.

II. /a, ı, o, u/ art ünlülerdir.

III. /o, ö, u, ü/ geniş ünlülerdir.

IV. /ı, i, u, ü/ dar ünlülerdir. 

Yukarıda ünlüler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I, IV

II, III

I, II, IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde addan ad yapma eki kullanılmıştır?


Görev
Bulmaca
Güncel
Öğretmen
Bilge

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'kalıplaşma'ya örnektir?


imge

imambayıldı

santim

uygar

bayılmak


13.Soru

Aşağıdaki yüklemlerin hangisinde eylemden eylem türetilmiştir?


Düğünden sonra masalar toplandı.
Bu işi ancak Ahmet çözer.
Ayşe'ye alınan benim elbisemin aynısıydı.
Dedem ailede en çok sevilen kişidir.
Tatile birlikte çıkmaya karar verdik.

14.Soru

Eski Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Köktürk ve Uygur dönemleri olmak üzere ikiye ayrılır.
MS. 7-12. yüzyıllar arasını kapsar.
Döneme ait yazıtlar 1993 yılında Danimarkalı V. Thomsen tarafından okundu.
Döneme ait yazıtlarla ilgili ilk yayın Rus asıllı Alman türkolog W. Radlof'a aittir.
O dönemde yazılan ilk aşk şiiri Aprınçur Tigin'e ait olan "Aşk" şiiridir.

15.Soru

Türkçe kökenli sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.    Türkçede üç ünsüz yan yana gelemez. 

II.   Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunmaz.

III.  Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler yabancı kökenlidir.

IV.   Çok heceli sözcüklerin sonunda -p bulunmaz


Yalnız II

I ve II

II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kalıplaşma yoluyla oluşmuştur?


imge

uydu

tümce

uygar

motel


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Lisan hareketinin temel prensiplerinden biri değildir?


Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak
Arapça kökenli bilim terimlerinin yerine Türkçelerini üretmek
Tamlamaları, Türkçe kurallara göre yapmak
Yabancı kelimeleri Türkçedeki söylenişiyle yazmak
Diğer Türk lehçelerinden kelime almamak

18.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gırtlakta oluşan tek ünsüz harfi içermektedir? 


Kağan 

Şişe 

Han

Kurt 

Çiğ


19.Soru

Aşağıdaki tümcelerden hangisinde hem edilgen hem de dönüşlü çatı anlamı çıkabilir?


Kütüphaneye gidildi.

Yemek yendi.

Çocuk yıkandı.

İnsanlar tokalaştı.

Roket fırlatıldı.


20.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bağımlı biçim birim yoktur?


silgi

yerli

buldozer

kelebekler

doğu