Türk Dili 1 Ara 33. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dil bilgisi kitaplarında ortografik (ölçünleştirilmiş yazım sistemi) yaklaşımla Türkçede kaç ünlü, kaç ünsüz vardır?


Sekiz Ünlü Yirmi bir Ünsüz

Sekiz Ünlü Yirmi Dokuz Ünsüz

Dokuz Ünlü Yirmi Ünsüz

Yirmi Ünlü Dokuz Ünsüz

Yirmi Bir Ünlü Sekiz Ünsüz


2.Soru

Sözcüklerin ilk harflerinin tamamının veya bir bölümünün bir araya getirilmesi
ile oluşturulmasına ne ad verilir?


Karma

Kasıtlı yaratma

Tarama

Kısaltma

Ters türetme


3.Soru

Eylem ya da ad soylu sözcüklere gelerek bağlı oldukları sözcük öbeklerine göre, sözcükler arasında durum, iyelik, çokluk, kip, zaman, kişi, sayı vb. geçici ilişkiler kuran, görevsel bağımlı biçim birimlerine ne ad verilir? 


Yapım Ekleri

Çekim Ekleri

Bağlaçlar

Dizinler

Eylemsiler 


4.Soru

26 Eylül 1932’de toplanmış olan büyük Türk dil kurultayı nerede yapılmıştır?


Çırağan Sarayı
Beylerbeyi Sarayı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dolmabahçe Sarayı
Pembe Köşk

5.Soru

Dilin nitelikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Dil, sınırsız üretim gücüne sahip bir mekanizmadır.
Dil, nedensizlik ilkesine dayalı bir işaretler sistemidir.
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan gelişmiş bir araçtır.
Dil, toplumsal katmanlara göre farklılaşır.
Dil, değişime uğramadan nesilden nesile aktarılır.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, özellikle ses ve biçim bakımından yabancı sözcükleri model alarak yerli biçim birimlerle sözcük üretilmesini ifade etmektedir?


Türetme
Kalıplaşma
Örnekseme
Karma
Kasıtlı yaratma

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Türkçesi döneminde eser vermemiştir?


Sultan Veled
Yunus Emre
Aşık Paşa
Gülşehri
Ahmet Yesevi

8.Soru

Herhangi bir sözcük türüne da^hil olmayan, yani eylem, ad (isim), sıfat, zarf vb. sözcük türlerinden birine girmeyen bağımlı biçim birimlerine ‘_______________’ denilmektedir. Verilen boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdaki şıkların hangisindedir?


Gövde

Taban

Ek

Kök

Birim


9.Soru

I. Çince II. Malayca III. İtalyanca IV. Bulgarca
Yukarıdakilerden hangileri aynı dil ailesinde yer alır?


I ve II

II ve III

I ve III

II ve IV

III ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dilin lehçe, ağız vb. sözlü ve yazılı farklı biçimleri ile karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamını veya herhangi birini ifade eder?


Gönderge

Gösterge

Değişke

Kod değiştirme

Dil edinimi


11.Soru

İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren dil kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


Ünlem kuramı

Yansıma kuramı

Güneş dil kuramı

Etkileşim kuramı

Ding-dong kuramı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Edebiyatı'nın dönemlerinden biridir?


Klasik devir
Uygur devri
Köktürk dönemi
Harezm dönemi
Karahanlı dönemi

13.Soru

Çeşitli bilim, sanat ve meslek alanlarında kullanılan özel anlamlı sözcüklerdir. Yazının dilinin kimi sözcükler bilim, sanat, spor, vb. alanlarda özel anlamlar kazanır bu olaya ne ad verilir?


Terim anlamı
Gerçek Anlamı
İş Anlamı
Kültürel Anlamı
Aktarma Anlamı

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dilin özelliklerindendir?


Dil, zihinsel bir organdır.

Dil, canlılar arasında anlaşmayı sağlar.

Dil, sınırsız anlamın sınırlı kullanımıdır.

Dil, yazılı anlaşmalar sistemidir.

Dil, içgüdüsel iletişim sistemidir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ses bilgisi konusuna ilişkin geçerli bir bilgi değildir?


Tarihi, eski Hint geleneğine dayanır.

Bir dilin, ses dizgesinin genel adıdır.

İlk çalışmalar, Sanskritçe kitaplar üzerinedir.

Dil bilgisinin, fiziksel yönünü ele alır.

Net bir kuram çerçevesinde incelenir.


16.Soru

Akciğerlerden gelen havayı, gırtlaktan sonra geniz ve ağız boşluğuna aşağıdakilerden hangisi yönlendirir?


Yumuşak damak
Yutak
Kalkan kıkırdak
Ses yarığı
Küçük dil

17.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkçe kökenli sözcüklerde bulunmayan ünsüzlere girer?


sıra

kolej

sandalye

yatak

dolap


18.Soru

“Eylem ya da ad soylu sözcüklere gelerek bağlı oldukları sözcük öbeklerine göre, sözcükler arasında durum, iyelik, çokluk, kip, zaman, kişi, sayı vb. geçici ilişkiler kuran, görevsel bağımlı bicim birimleri” aşağıda verilen eklerden hangisidir?


Çekim ekleri

Addan eylem ekleri

Eylemden eylem yapma ekleri

Addan ad yapma ekleri

Eylemden ad yapma ekleri


19.Soru

Eylemden eylem yapma eklerinden olan çatılardan nesneye yönelik olan aşağıdakilerden hangisidir?


etken

ettirgen

işteş

dönüşlü

edilgen


20.Soru

Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?


Tengri

Kurgan

Adak

Yazıt

Kitabe