Türk Dili 1 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mesafe, saygı, dayanışma, yakınlık vb. toplumsal ilişkilerin iletişim kodunda birtakım karşılıklar bulduğu ve birden fazla stratejisi olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?


Norm

Toplumsal nezaket

Örtmece

Tabu

Toplumsal ağ


2.Soru

Orhun Abideleri adlı eserin yazarı kimdir? 


Talat Tekin 

Osman Nedim Tuna 

Muharrem Ergin 

Doğan Aksan 

Mehmet Akalın 


3.Soru

Türkçe'de bulunan dudak uyumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Düz ünlülerden sonra ancak düz ünlüler, yuvarlak ünlülerden sonra dar-yuvarlak veya düz-geniş ünlüler gelebilir.

Düz ünlülerden sonra ancak düz ünlüler gelebilir.

Düz ünlülerden sonra ancak dar-yuvarlak veya düz-geniş ünlüler gelebilir.

Düz ünlülerden sonra düz-geniş ünlüler gelebilir.

Düz ünlülerden sonra ancak yuvarlak ünlüler gelebilir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Köktürk alfabesiyle kağıda yazılmış eserlerden biridir?


Bilge Kağan Yazıtı
Irk Bitig
Köl Tigin Yazıtı
Bilge Tonyukuk Yazıtı
Göç Destanı

5.Soru

Türkiye Türkçesi hangi gruptadır?


Argu Türkçesi

Oğuz Türkçesi

Uygur Türkçesi

Kıpçak Türkçesi

Sibirya Türkçesi


6.Soru

Türkçenin ses özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Türkçe kökenli sözlerde dudak uyumu vardır.

Türkçe kökenli sözlerde ünsüz uyumu vardır.

Aynı ya da farklı hecelerde iki ünlü yan yana gelemez.

Türkçede iki ve daha fazla ünsüz yan yana gelebilir.

Sözcük kökünde ikiz ünsüz/uzun ünsüz yoktur.


7.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi biçim bilgisel tipoloji bakımından bükünlü dil olarak tanımlanmaktadır?


Çince

Vietnamca

Arapça

Japonca

Tibetçe


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak yazı dili, edebî dil vb. şekilde adlandırılan üst dile verilen addır?


Ölçünlü dil

Telegrafik

Diyalekt

Şive

Lehçe


9.Soru

I. Lastik II. Tahmin III. Sabah IV. Vazo V. Hesap Yukarıdakilerden hangileri Türkçe'de bazı ünsüzlerle başlayan sözcükler, belirtilen özel durumların dışında yabancı kökenlidir tanımlamasına örnektir?


I ve II

I ve III

I, IV ve V

IV ve V

III,IV ve V


10.Soru

Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlere ne ad verilir?


Sözcük

Kök

Gövde

Taban

Ek


11.Soru

Zarfların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Canlı, cansız bütün varlık ve kavramları karşılayan sözcüklerdir.
Adları çeşitli yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklerdir.
Eylemlerin, sıfatların ya da başka zarfların önüne gelerek onları yer, zaman, durum, ölçü ve soru bakımından niteleyen, açıklayan sözcüklerdir.
Sözcükleri veya cümle ögelerini birbirine bağlayan çekimsiz sözcüklerdir.
Cümlede yüklem görevinde bulunabilen sözcüklerdir.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yazar ve eser eşleştirmeleri doğru verilmemiştir?


Kutadgu Bilig- Kaşgarlı Mahmut

Atabetü'l Hakayık- Edip Ahmet Yükneki

Mukaddemetü'l-Edeb- Harezmi

Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi

Muhabbetname- Şeyhi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi durum eklerini ifade eder?


Adın belirttiği nesne ya da kavramın, altı kişiden (ben, sen, o; biz, siz, onlar) birine ait olduğunu gösterir.

Cümle içindeki adları diğer sözcüklere değişik anlam ilişkileri çerçevesinde bağlayan biçim birimlerdir.

Eklendiği ada veya ad cümlesine genellikle soru anlamı katan, yazımda ayrı gösterilen, söyleyişte ise ünlü uyumuna giren sözcük ile ek arasında bir dil bilgisel biçimdir.

Ad soylu sözcüklerin yüklem olarak kullanılmasını, eylem cümlelerinde ise birleşik çekimleri sağlayan eklerdir.

Adlardan zamir ve sıfat türünde adlar yapan, bağlılık, içinde bulunma, aitlik anlamları taşıyan bir ektir.


14.Soru

Türkçe, yapı bakımından aşağıdaki dillerin hangisinin içinde yer alır?


Bükünlü Diller

Yalınlayan Diller

Sondan Eklemeli Diller

Önden Eklemeli Diller

Çekimli Diller


15.Soru

Tarih boyunca en çok alfabe değitirip 13 alfabe kullanan Türklerdir. Bunun en önemli sebebi hangi şıkta verilmiştir?


Alfabelerinden memnun olmamaları

Yeterince sesli harfe sahip olmamaları

Başka alfabelere özenmeleri

Tarih boyu yaşadıkları göç,fetih ve sosyo kültürel etkileşimler

Farklı dinleri kabul etmeleri


16.Soru

Anonim bir eser olan “Codex Cumanicus” Türkçenin hangi tarihi dönemine aittir?


Köktürk-Uygur Dönemi
Kuzey (Kıpçak) Türkçesi
Doğu (Çağatay) Türkçesi
Batı (Eski Oğuz) Türkçesi
Hun Dönemi

17.Soru

Türkçe aşağıdaki dillerden hangisi ile akrabalık özelliği taşımaktadır?


Hintçe

İbranice

Moğolca

Farsça

Sırpça


18.Soru

Bilimsel çalışmaların temeli sınıflandırmadır. Sözcüklerin sınıflandırılması da bir bakıma dil bilgisinin ve dil biliminin temelidir. Dil bilimciler sözcüğü kısaca en küçük serbest biçim sözleriyle tanımlarlar. Yukarıdaki tanım sözcüğün nasıl bir birim olduğunu ifade etmektedir?


Sözcüğün tek başına cümle kuramayacak şekilde bağımsız birimlerden oluştuğunu ifade eder.
Sözcüğün tek başına cümle kurabilen ve en az bir bağımsız biçim birimden oluşan bir birim olduğunu ifade eder.
Sözcüğün yazım dilinde eklere bağımlı birimler olduğunu ifade eder.
Sözcüğün tek başına cümle kuramadığını ancak birleştiği diğer sözcüklerle anlamlı birimler oluşturduğunu ifade eder.
Sözcüğün cümle ifade etmesi için başına veya sonuna aldıkları eklerle desteklenmesi gerektiğini ifade eder.

19.Soru

Anadolu'nun yazı dili hangisidir?


Uygur Türkçesi

Oğuz Türkçesi

Osmanlı Türkçesi

Köktürk Türkçesi

Selçuklu Türkçesi


20.Soru

Eski adıyla “Türk Dil Tetkik Cemiyeti” yeni adıyla “Türk Dil Kurumu” hangi tarihte kurulmuştur?


11054
11882
12131
11054
11852