Türk Dili 1 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sözcük yapma yollarından biri olan kırpma yardımıyla oluşturulmamıştır?


Anten

Kilo

Motel

Pop

Santim


2.Soru

Türkçe aşağıdaki dillerden hangisiyle akraba değildir?


Moğolca

Korece

Japonca

Çince

Fince


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sözcük Yapımı ile ilgili başlıca yollardan biridir?


Kestirme
Daraltma
Uzatma
Derleme
Ayrıştırma

4.Soru

Aşağıdaki kuramlardan hangisi dilin kökenini insanların çalışırken yaptıkları iş birliği aracılığıyla açıklamaktadır?


Ding-dong kuramı

Yansıma kuramı

Ünlem kuramı

Etkileşim kuramı

Güneş dil kuramı


5.Soru

Harezm Türkçesinden günümüze kalmış eserler hangileridir ? I. Atebet-ül Hakayık II. Mukaddimetü'l-Edeb III. Muinü'l-mürid IV. Hüsrev ü Şirin V. Muhabbetname


I, II, III
I, II, III, IV
I, III, IV, V
I, IV, V
II, III, IV, V

6.Soru

Dil bilimciler genellikle anlamaya, açıklamaya odaklı olduklarından hangi dil bilgisini tercih ederler?


Betimleyici

Kuralcı

Tamamlayıcı

Kuralsız

Doğaçlama


7.Soru

Aynı meslek veya toplumsal gruptaki insanların, temel kavramları itibarıyla ortak dilden ayrı olarak kullandıkları söz dağarcığına ne ad verilmektedir?


Argo
Mecaz
Deyim
Jargon
Kavram

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir diş ünsüzü değildir?


d

k

n

s

t


9.Soru

"Git- ünlü ile başlayan bir ek alıp t ünsüzü, iki ünlü arasında kaldığı zaman  gi-d-er, gi-d-iyor, gi-d-ecek sözcüklerinde gördüğü gibi ötümlüleşerek d ünsüzüne gelişir." sözü geçen örnekteki değişimin nedeni nedir?


Sesin işlevi 

Tarihsel süreç 

En az çaba yasası 

Seslerin birbirini etkilemesi 

Yazımın etkisi 


10.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü düşmesi görülmemektedir?


Annem dün, boynunun ağrısından yakınıyordu.

Sıtma hastalığı, çok sayıda insanın ölümüne yol açtı.

Başka bir adama gönlünü kaptırmıştı.

Devrim yıllarının kazanımlarını unutmamak gerekir.

Dedemin verdiği öğütleri hiçbir zaman unutamam.


11.Soru

Birinci Türkoloji Kongresi' nin toplandığı şehir hangisidir?


Taşkent

Kazan

Bakü

Selanik

İstanbul


12.Soru

'Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani
bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlerdir.' 

Yukarıda tanımı yapılan biçim birim aşağıdakilerden hangisidir?


Kök

Gövde

Bağımlı biçim birim

Bağımsız biçim birim

Taban


13.Soru

Ötümlü ve ötümsüz ünsüzlerin oluşumunda hangisi etkilidir? 


Dil ve dudak yapısı 

Akciğerden gelen hava akımının şiddeti

Gırtlakta ses tellerinin titreşimi

Ağız boşluğunda sesin dalgalanması

Kafatası boşluklarında sesin çıkışı 


14.Soru

Türk edebiyatının ilk biyografi örneklerinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


Sekkâkî

Lütfî

Hüseyin Baykara

Babür

Ali Şir Nevayî


15.Soru

Dillerin doğuşunu açıklayan en önemli bulgu olan yazının icadı ilk kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?


Hititliler

Lidyalılar

Sümerler

Akarlar

Helenler


16.Soru

Bir sözcükteki ünsüzlerin; oluşum noktası, nitelik ve/veya nicelik bakımından bir başka sese benzemesine ne ad verilir? 


Ünlü Düşmesi

Ünsüz Düşmesi

Benzeşme

Daralma

Ünsüz Benzeşmesi


17.Soru

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz tarihi boyunca kullandıkları ilk düzenli, kuralları yerleşmiş yazı sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Mani Alfabesi

Köktürk alfabesi

Soğut Alfabesi

Uygur Alfabesi

Brahmi Alfabesi


18.Soru

Bir dil ailesi içinde yer alan ancak coğrafi bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu
ya da yakın olmayan ya da eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dile ne ad verilmektedir?


Ölçünlü dil

İzole dil

Ana dil

Sözlü dil

Diyalekt


19.Soru

“İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir müessesedir” Bu ifade ile aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?


Ses

Dil

Sistem

Varyant

Harf


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parçalar üstü ses birimlerindendir?


Ötüm

Tonlama

Titreşim

Göçüşme

Süreklilik