Türk Dili 1 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen örneklerden hangisinde aitlik öbeği vardır?


Benim kitabım kayboldu.

Ayşe de dün gece evde değildi.

Sabahki tartışma hepimizi çok üzdü.

Düşün ki insan olduğunun farkına var.

Mademki hastasın bugün işe gelme.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin karşı karşıya olduğu sorunlardan birisi değildir?


Bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi

Dilbilgisi kurallarına aykırı konuşmaların olması

Sözcüklerin yanlış yazılması

Bazı ailelerin Türkçe'yi çocuklarına ikinci bir dil olarak öğretmesi

Yabancı sözcüklere sıklıkla yer verilmesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "dilin güzel kullanımını" açıklar niteliktedir?


Cümlelerin düzgün kullanılması
Kullanılan sözcüklerin anlamlı olması
Noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması
Anlam inceliklerine dikkat edilerek duygu ve düşüncelerin dil kurallarına uygun olarak ifade edilmesi
Dile ve yazmaya dayalı sanat ürünlerinin iyi ve akıcı olması

4.Soru

I. Tarihsel derinlik. II. Coğrafi yaygınlık. III. Söz varlığının genişliği. IV. İlişki ve nezaket sözlerinin yoğunluğu. V. Akrabalık adlarının çeşitliliği. Yukarıdakilerden hangileri, Türkçenin gücü ve iç zenginliğini ifade etmektedir?


I, II, III
II, III, IV
III, IV, V
II, III, IV, V
I, II, III, IV, V

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilimizin zenginleştirilmesi konusunda Türk Dil Kurumunun görevlerindendir?


Kitle iletişim araçlarında dilin kullanımını denetlemek.

Dilimize giren yabancı kaynaklı sözlere karşılıklar bulunması.

Dilin söz dizimi özelliklerini İngilizceye adapte etmek.

Türkçeden İngilizceye söz akışını sağlamak.

Türkçeyi korumak amacıyla yasa çıkarmak.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, cümle bilgisi konusunun özelliklerinden biri değildir?


Eski Yunan’da, cümle bilgisi için sentaks sözcüğü kullanılmıştır.

Cümle bilgisi bilim dalı, söz dizimi adıyla da anılır.

Yargı taşımayan sözcük öbekleri, cümle bilgisinin kapsamı dışındadır.

Her dilin yapısal özellikleri, cümle bilgisi kapsamında değerlendirilir.

Sözcükler, ekler, cümle türleri, sözcük öbekleri cümle bilgisinin konularıdır.


7.Soru

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımına ne ad verilir?


soyutlama
kavram
deyim
mecaz
sözcük

8.Soru

Türkçe'nin karşılaştığı en büyük sorun hangi şıkta verilmiştir?


Ticari hayatta kullanım klavuzlarında Türkçe'ye yer verilmemesi

İş yeri adlarının yabancı kelimelerden seçilmesi

Konuşurların yetersiz kelime kapasitesi ve yanlış kullanımları

Arapça ve Farsça'dan çok kelime almış olması

Dilbigisi kurallarının uygulanmasının zorluğu


9.Soru

Aşağıdaki argo sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?


Cartayı çekmek
Dümeni kırmak
İmamın kayığına binmek
Gümlemek
Mortlamak

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel olarak Türk yazı dilinin özelliklerinden biridir?


Birinci Göktürk Kağanlığı Dönemi’nde başlar

V. yüzyılın ikinci yarısında dikilen Orhon Yazıtları ile başlar

Orhon Yazıtlarında kullanılmaya başlayan dil henüz gelişmemiştir

Üslup son derece akıcı ve sürükleyicidir

Kurallı bir dil bilgisinin varlığı söz konusu değildir


11.Soru

Aşağıdaki kullanımlardan hangisi doğru olarak verilmiştir?


Güzel yemek

İyi film

Öncü düşünce

Şekil ev

Hoş bilgisayar


12.Soru

Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin karşılığı, Türk Dil Kurumu'nun önerdiklerine göre doğru olarak verilmiştir?


Mobbing:Bezdiri

Anchorman: Tutsat

Selfie:Köprü

Mortgage:Ağaç Parkı

Arboretum:Sunucu


13.Soru

Orhon Yazıtlarında yabancı kökenli sözcüklerin oranı yüzde kaçtır?


%5 altı

% 2 altı

%4 altı

%9 altı

%1 altı


14.Soru

Ünlülerin sınıflandırılmasıyla ilgili olarak alt çenenin üst çeneye yaklaştığı veya üst çeneden uzaklaşmasına bağlı karşıtlık hangi ünlü sınıfını belirler?


artlık

önlük

darlık/genişlik

düzlük/yuvarlaklık

kısalık/uzunluk


15.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "göz" sözcüğü yapım eki almıştır?


Gözlüğümü tamir ettirdim. 

Gözler kalbin aynasıdır. 

Göze girmeye çalışıyorsun.

Karanlıktan göz gözü görmüyor. 

Tabaklar çekmecenin en alt gözünde mi?


16.Soru

Ağ ortamında geliştirilen uygulamalar günümüzde yeni bir iletişim biçimi olan toplumsal iletişim ortamını doğurmuştur. Bu yeni iletişim ortamına ne ad verilir?


Instagram

Facebook

Twitter

Sanal alem

Sosyal Medya


17.Soru

Yapım / Türetim ekleri, yeni sözcükler üretirken sözcük türünü değiştirebilir. Aşağıdakilerin hangisi, eylemden üretilen yeni bir ad değildir?


sevgi
ölüm
yemek
koşu
dansçı

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin güçlü yanlarından ve iç zenginliklerinden biri değildir?


Söz varlığının renkli, çeşitli ve zengin olması

İlişki ve nezaket sözlerinin çeşitli ve çok olması

Tarihsel derinliğinin olması

Türkçe sözcüklerde güçlü ses uyumlarının bulunması

Türk dilinin geniş bir coğrafyada konuşulması


19.Soru

Yaklaşma(-A), bulunma (-dA) , uzaklaşma (-dAn) durumu eklerinden birini alan öge aşağıdakilerden hangisidir?


Özne

Yüklem

Nesne

Dolaylı tümleç

Zart tümleci


20.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisinden alınma sözcüklere Orhon Yazıtları’nda rastlanır?


Tibetçe

Arapça

Latince

Japonca

Farsça