Türk Dili 1 Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Doğu (Çağatay) Türkçesi'nin devirleri arasında sayılamaz?


Klasik Devir
Klasik Öncesi Devir
Nevâyî Devri
Arap/Fars Dönemi
Klasik Sonrası Devir

2.Soru

Tamlayan tamlanan ilişkisi olan yapı hangi cümlededir?


Mustafa Kemal Paşa İzmir'e girdi.

Değerli konuklar, müzemize hoşgeldiniz!

Sizin kız hangi okula gidiyor?

Yüzbaşı Ahmet bugün izinli.

Ağlayan çocukları hiç sevmem.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun söz varlığından çıkarılamaz? 


Ekonomik gücü 
Yaşayış şekli 
Hayata bakış tarzı 
Maddi ve manevi değerleri 
İnançları 

4.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi eski dilde dua anlamına gelmektedir?


Ağız

İlenç

Alkış

Argo

Kargış


5.Soru

Bir dildeki, bir eserdeki sözcüklerin, deyim ve atasözlerinin bütününe ne ad verilir?


Terim

Söz varlığı

Söyleyiş

Yazım

İmla


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaçmak, sıvışmak kavramlarını argoda karşılayan sözlerden biri değildir?


Cızdam etmek

İpini kesmek

Kirişi kırmak

Fertiği çekmek

Cartayı çekmek


7.Soru

"Türkçe, seksen yedi ülkede en az bir ortaöğretim kurumunda yabancı dil olarak okutulmaktadır. Kırk altı ülkede ise özel kurslarda Türkçe yabancı dil olarak öğretilmektedir. Dokuz ülkede Türkçe öğretim yapan üniversite; yirmi sekiz ülkede de Türkçenin öğretildiği, dil bilgisi ve dil bilimi çalışmalarının yürütüldüğü enstitü, bölüm veya merkez bulunmaktadır."Bu bilgiler ışığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


Türkçe birçok ülkede güncel olarak kullanılan bir dildir.
Türkçe, farklı ülkelerde üzerinde araştırma yapılan bir dildir.
Türkçe, uzun yıllardır diğer dillerle etkileşim halindedir.
Türkçe, geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
Türkçe, en az dokuz ülkede resmi dil olarak kullanılmaktadır.

8.Soru

Türkiye Türkçesinde günümüzde alıntı yapılmamış olan dil hangisidir?


Arapça
Macarca
Hintçe
Rusça
Rumence

9.Soru

II. Dünya Savaşı'ndan sonra hangi dilden Türkçe'ye sözcük alımında artış gözlenmiştir?


Rusça
Bulgarca
Fransızca
İngilizce
Almanca

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Türkçe'nin ulusal abecesi ile ilk Türk yazılı kaynağı doğru olarak verilmiştir?


Mani Yazısı-Orhon Yazıtları

Göktürk Yazısı-Divanü Lugati't Türk

Göktürk yazısı-Orhon Yazıtları

Hun Yazısı-Garibname

Soğut Yazısı-Garibname


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzlük-yuvarlık uyumunun dışında kalır? 


solaklık 
kuraklık
çamurlu
boğuşmak
süreksiz 

12.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı bulunmaz?


meyva 

makina 

kurdale 

maydonoz 

şoför


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anlamına göre sınıflandırılan cümle türleri arasında değildir?


Olumlu

Olumsuz

Soru

Emir

Sıralı


14.Soru

Bir dilin söz varlığındaki sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması, aşağıdakilerden hangisiyle daha az ilişkilidir?


Konuşanların, sözcüklerin hangi kökene ait olduğunu bilmemesiyle
Konuşanların dilbilgisini tam olarak kavrayamamasıyla
Yabancı sözcüklerin günlük konuşma dilinde sıkça kullanılmasıyla
Anlatım bozukluklarının sıkça tekrarlanmamasıyla
Dil, kullanırken gereken özenin gösterilmemesiyle

15.Soru

Orhun Yazıtları hangi yüzyılda dikilmiştir?


  1. yy
  1. yy

       8. yy

  1. yy
  1. yy

16.Soru

Arapça ve Farsça'nın dilbilgisel kurallarının Türkçe'yi etkilemesinin ürünü aşağıdakilerden hangisidir?


Osmanlı Türkçesi

Uygur Türkçesi

Göktürkçe

Şiveler

Lehçeler


17.Soru

“Bana göre” cümlesi aşağıdaki tamlayan-tamlanan ilişkisi bulunmayan sözcük öbeklerinin hangi türüne dahildir?


Ünvan öbeği

Bağlama öbeği

İsim-fiil öbeği

Edat öbeği

Birleşik sözcük


18.Soru

Argo; toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak
algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemidir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaçmak, sıvışmak kavramlarını argoda karşılayan sözcüktür? 


cavlamak 

kakırdamak 

tıngırdamak 

gümlemek 

fertiklemek 


19.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, türü açısından diğerlerinden farklıdır?


Yazmışlardı tüm kahramanlık öykülerini.

Güzel şiirlerdir, gençleri coşturan.

Sınav soruları, her zamankinden daha zordu.

Bu kadar anlayışsız davranmanı beklemezdim.

Önemli bir başarı elde edeceğine inanıyorum.


20.Soru

"Çok genç yaşta başlamış müziğe.Sesinin güzel olduğu anlaşılır anlaşılmaz müzik de hayatına girmiş.Sesi güzel olanlar türkü söylemeye teşvik edildiği için o da bu vesileyle düğünlerde, törenlerde mikrofonu eline almış.Heyecandan titremesi, ilk türkünün ardından son bulmuş."Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?


İsim cümlesi
Fiil cümlesi
Devrik cümle
Birleşik cümle
Bağlaç