Türk Dili 1 Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Müzeye gelenlerin baktığı ilk resim, Son Akşam Yemeği'dir." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?


Yemeğidir
Akşam Yemeğidir
Son Akşam Yemeğidir
Resim Son Akşam Yemeğidir
İlk resim Son Akşam Yemeğidir

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yansıma kaynaklı bir ikileme değildir?


fırıl fırıl dönen bir uçurtma
fokur fokur kaynayan su
eğri büğrü bir sopa
şırıl şırıl akan dere
harlı harıl çalışan çocuklar

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İngilizcenin uluslararası dil olarak kabul görmesinde etken olmuştur?


İngilizcenin diğer dillere göre daha eski bir dil olması.
İngilizce konuşan ülkelerin coğrafi konumu.
İngilizcenin diğer dillere göre daha kolay olması.
Siyasetten silahlı kuvvetlere, bilimden ekonomiye değin İngilizce konuşan ülkelerin sağladığı üstünlük.
İngiltere ve Amerika arasında gerçekleşen ikili anlaşmalar.

4.Soru

“Biz onu daha uzun yıllar yaşar diye düşünüyorduk ki, cavlağı çekti” cümlesinde “ölmek” yerine “cavlağı çekmek” ifadesi kullanılmıştır. Cavlağı çekmek ifadesi aşağıdakilerden hangisinin örneği durumundadır?


İzole Dil

Devlet Dili

Argo

Resmî Dil

Ağız


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'de yabancı dil etkisiyle kullanılan sözcüklere olumsuz bir örnektir?


Radyo

Consensus/konsensus

Salon

Lüks/lüküs

Enflasyon


6.Soru

Dillerin doğuşu ile ilgili ciddi bir bilimsel çalışma yapmanın mümkün olmadığı görüşüyle bu konuda ilgili bildirilerin sunulmasını yasaklama kararı alan Paris Dil Bilim Topluluğu hangi yıl kurulmuştur?


1806

1826

1846

1866

1886


7.Soru

'Yabancı dille öğretimin yapıldığı derslerde okutulan ders kitapları yabancı dilde olduğu gibi yabancı bilim adamlarınca yazılmış eserlerdir. Bu durumda dersi veren; genellikle kitapta yazılanları öğrenciye aktarmakta, kitabın öğrencilerce anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Öğretim yılının sonunda da öğrenciler genellikle derste okunan kitaptaki bilgileri ezberleyerek sınava girmektedir.' Bu ve benzeri olumsuzluklar karşısında çözüm ne olmalıdır?


Öğretim dili Türkçe olmalı yabancı dil eğitimi de gerektiği kadar verilmelidir
Yabancı dille öğretim öğretime devam edilmeli ancak bazı derslerde öğretim dili Türkçe olmalıdır.
Öğretim dili kesinlikle anadilde yapılmalı , yabancı dil eğitimi ise sınırlı verilmelidir.
Yabancı dille öğretim yerine mükemmel bir biçimde yabancı dil öğretimi yapılmalı,öğretim dili ise Türkçe olmalıdır.
Yabancı dil eğitimine gerek yoktur. Öğretim dili yarı Türkçe yarı yabancı dil olabilir.

8.Soru

Günümüzde Türk dilini yayılma alanları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Avrupa'ya çalışmaya giden Türkler sayesinde Türkçe'nin kullanım alanı artmıştır.
Pek çok ülkede yabancı dil olarak öğretilmektedir.
Dokuz ülkede Türkçe öğretim yapan üniversite bulunmaktadır.
Türkçe, seksen yedi ülkede en az bir ortaöğretim kurumunda yabancı dil olarak okutulmaktadır.
Türkçe'nini özel kurslarda dil olarak öğretildiği ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

9.Soru

İş yaşamında Türkçenin karşı karşıya bulunduğu olumsuzluklardan biri değildir?


Kullanım kılavuzlarında Türkçe’nin yer almaması

Ürünlere yabancı adlar verilmesi.

İş yerlerinde yabancı ad kullanılması.

Alışveriş merkezlerinde yalnızca yabancı müzik çalınması.

Yabancı olan adını Türkçesiyle değiştiren kuruluşların ödüllendirilmesi.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel harflerin üstüne, altına veya yanına konulan yardımcı işaret ya da simgedir?


Bütünleyici işaretler

Ayrıştırıcı işaretler

Sembolik işaretler

Gösterge işaretler

Tamamlayıcı işaretler


11.Soru

Aşağıda argo ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Argo, bir gruba ait değildir, toplumdaki herkes yeri gelince argoya başvurabilir.

Argo, bir dil içerisinde sonradan türemiş bir anlatım biçimidir.

Argo, dilin en hareketli ve yaratıcı alanlarından biridir.

Argo; toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemidir.

Argo, kelimelerin şekil değiştirmediği, yeni sözcüklerin kullanılmadığı bir dildir.


12.Soru

Yapı ve Kuruluş Bakımından İkilemeler nasıl sınıflandırılır?


İsimlerden oluşan ikilemeler

Fiillerden oluşan ikilemeler

Sıfatlardan  oluşan ikilemeler

Zamirlerden oluşan ikilemeler

İsimlerden ve fiillerden oluşan ikilemeler


13.Soru

  1. Yağmurlu bir günde sobanın yanında oturup hayallere dalmak istiyorum.
  2. Dürüst mü sahtekar mı anlamak mümkün değil. 
  3. Yarın erkenden kalkıp parkta yürüyüş yapmak ister misin?
  4. Annem ve babam kız kardeşimi ziyarete gidecekler.

Yukarıda verilen cümlelerden hangisinde bağlama öbeği bulunmaktadır. 


1 ve 2

2 ve 3

3 ve 4

1 ve 4 

2 ve 4 


14.Soru

Saat beş nalburları pencerelerden
Madeni paralar gösteriyorlar,
Yalnızlığı soruyorlar, yalnızlık,
Bir ovanın düz oluşu gibi bir şey.

Yukarıdaki dörtlük ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Yapısına göre bir sıralı cümle vardır.

Yüklemine göre bir ad cümlesi vardır.

Anlamına göre olumlu cümle vardır.

Yüklemin yerine göre devrik bir cümle vardır.

Yüklemin yerine göre düz bir cümle vardır.


15.Soru

Sözcük köklerinin değişmediği ve sabit köklere çeşitli yapım ekleri getirilerek genellikle sözcüğün kök anlamıyla bir bi­çimde ilişkili olan yeni sözcükler türetilen dil grubu aşağıdakilerden hangisidir?


yalınlayan dil

eklemeli dil

bükümlü dil

çekimli dil

kökü değişen dil


16.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük vardır?


Arabanın kapısını kırmışlar.

Gökyüzünde yıldızlar, avucumda sen varsın.

Bir ben bir sen bir de aşkımızın meyvesi.

Çocuk oyuncağıyla oynuyordu.

Mesaj iletildi mi?


17.Soru

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?


Aman diyene kılıç kalkmaz. 

Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela.

Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar.

Çocuğun yediği helal, giydiği haram.

Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yapı bakımından Türkçenin özelliklerinden sayılamaz?


Sondan eklemeli bir dil olması.
Türkçenin sözcük türetme yetisinin bulunması.
Sözlü geleneğe bağlı olması.
Yapım ekleri bakımından zengin olması.
Aynı sözcük köküne farklı eklerle farklı anlamlar katabilmesi.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür?


Bu sözü gönlüme su serpti.

Ayağının tozu le buraya geldi.

Aman diyene kılıç kalkmaz.

Yangından mal mı kaçırıyorsun?

Daha dün bir bugün iki.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halk arasında kullanılan, 'salgın' anlamına gelen bir ağız ögesidir?


Algın

Ağartı

Çor

Pöçük

Göbelek