Türk Dili 1 Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Başkurt Türkçesinin en çok konuşulduğu ülkelerden biri değildir?


Özbekistan 

Tacikistan

Ukrayna

Türkmenistan

Çin


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede karşılığı olmasına rağmen, birer özenti alıntısı niteliğinde olan bir kelime değildir ?


Oydaşma

Trend

Performans

Şov

Viyadük


3.Soru

Eskiler sözü, makal, nakıl gibi çeşitli adları da olan Türkçe'nin söz varlığı aşağıdakilerden hangisidir?


İkilemeler

Deyimler

Birleşik sözler

Argo

Atasözleri


4.Soru

Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem aşağıdakilerden hangisidir?


Soyutlama

Kavram

Türetme

Dil bilinci

Sözcük


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ikileme örneğidir?


Çat çat

Çat çut

Tak tak

Taka tak

Çata pat


6.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisi iç içe birleşik cümleye örnektir?


Bu roman aradan geçen bunca yıla karşın konusuyla, anlatımıyla hala genç.
Ancak durgun bir su yıldızları yansıtabilir, sözüyle anlatılmak istenen de budur.
Doğrular her çağla çağdaştır da her çağ, doğrularla çağdaş değildir.
Düşmanın açık bıraktığı kapılar, onun istediği yere çıkar.
Bu şairde hem gelenek hem de kendi kuşağının ifadesi vardır.

7.Soru

Bir dilin söz varlığının incelenmesi, o dili konuşan insanların tarihi macerasını ve
hangi milletlerle ne tür ilişkilerde bulunduğunu ortaya koyacağı gibi milletin kültür ve düşünce dünyası ile kavramlar dünyasını da gözler önüne serer. Dilcilikte buna ne denir?


bakış açısı

dünya görüşü

dil yaklaşımı

dil içi dünya görüşü

dilsel bakış açısı


8.Soru

Aylin masa örtüsünü aniden çekti. 

Verilen cümlede aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?


Belirtili ad tamlaması 

Sıfat tamlaması

Belirtisiz ad tamlaması 

Aitlik öbeği

Ünlem öbeği


9.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?


İşinin değişmesi şansını da değiştirmişti. 

Esra, odanın pencerelerini sıkıca kapattı.

Selma’nın sesi gerçekten çok güzeldir.

Kardeşimin resim defteri kayboldu. 

Odanın içini gül kokusu kaplamıştı. 


10.Soru

Tanzimatla birlikte özellikle hangi yabancı dilin etkileri görülmeye başlanmıştır?


Almanca

İngilizce

Fransızca

Arapça

İtalyanca


11.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ikileme bulunmaktadır?


Ayşe tek başına bütün evi çekip çevirirdi.

Genç kızın bu işte gönlü yoktu.

Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.

Hısım akraba ile ye iç, alışveriş etme.

Müdür bey toplantıda yine çam devirdi.


12.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekrar öbeği (ikilemeler) ad+durum eki+ad+durum eki şeklinde oluşmuştur? 


İyi kötü kalacak bir yer bulmuştuk. 

Okul mokul işlerini henüz halledemedi. 

Günden güne iyileşti ve ayağa kalktı. 

Saati saatine tüm detayları anlattı. 

Dediklerini harfi harfine uyguladı. 


13.Soru

Sözcük türleri açısından, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


Karnıyarık : Sıfat
İyi : Zamir
Erken : Ad
Herkes : Zamir
Rağmen : Ünlem

14.Soru

Karahanlı Türkçesi döneminde yoğunluğunu artıran alıntı sözcükler aşağıdaki dillerden hangisine aittir?


Arapça - Arnavutça

Arapça - Farsça

Arapça - Çince

Soğdca - Farsça

Sanskritçe - Toharca


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden biri değildir?


Yeryüzündeki her bir dilin kendine ait bir atasözü vardır.
Toplumsal yaşayış ve insan ilişkileri için öğüt verici özelliktedirler.
Bir atasözünün oluşabilmesi için yüzyıllar geçmesi gerekmektedir.
Bir atasözünde kelimelerin yeri değiştirilmez, değiştirildiğinde anlam kaymaları olabilir.
Mecazi anlam taşıyabilirler.

16.Soru

“Ön, yuvarlak, dar” şeklinde özellikleri verilen ünlü aşağıdakilerden hangisidir?


/i/

/ü/

/u/

/e/

/a/


17.Soru

"Issız bir Paris gecesinde bir sokakta gördü yıllardır özlemle beklediği aşkını."

Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?


Dolaylı tümleç - özne - yüklem - nesne

Zarf tümleci - özne - dolaylı tümleç - nesne

Zarf tümleci - yüklem - dolaylı tümleç - özne

Nesne - dolaylı tümleç - yüklem - zarf tümleci

Zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem - nesne


18.Soru

Sözcüğü oluşturan ünlülerden birinin çeşitli seslik nedenlerle kaybolmasına ne ad verilir? 


Ünlü Düşmesi

Ünlü Daralması

Ünlü Türemesi

Ön Damaksıllaşma

Art Damaksıllaşma


19.Soru

Mecaz anlam nedir?


Bir sözcüğün veya kavramın farklı anlamlara gelecek biçimde kullanılması
Bir dilin söz varlığının çeşitlenmesi
Bir sözcüğün veya kavramın asıl anlamı
Bir sözcüğün veya kavramın yan anlamı
Bir sözcüğün veya kavramın deyim anlamı

20.Soru

Televizyon dizileri ile moda halinde yayılan kaba dil ve argo kullanımı Türkçe'nin sorunlarından hangisi ile doğrudan ilişkilidir?


Sosyal medyada Türkçe'nin kullanımı

Kitle iletişim araçlarında Türkçe'nin kullanımı

Söyleyiş bozuklukları

Yazım yanlışları

Konuşmada ve yazıda kısır söz varlığı