Türk Dili 1 Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Sana küçük bir hediye vermek istiyorum." cümlesinde yer alan sözcük türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?


Zamir- ad- zamir- eylem
Zamir- sıfat-ad- eylem
Sıfat- zamir- ad- eylem
Ad- sıfat- sıfat- eylem
Sıfat- zarf- sıfat- eylem

2.Soru

I Kalıplaşmış söz gruplarıdır.     II Genelde yargı bildirmezler.     III Durum veya olayı tecrübeye dayalı bir yargıya bağlarlar.     IV Sonraki kuşakların ders almasını sağlamaya çalışırlar. Yukarıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerindendir?


I-II  

I-III-IV  

I-IV

II-III -IV 

II-IV


3.Soru

"Anıtkabir'deki törende konuşurken sesi titriyordu." cümlesinin öğeleri sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?


Dolaylı Tümleç- Zarf Tümleci- Nesne -Yüklem

Özne- Yüklem-Nesne- Zarf Tümleci

Dolaylı Tümleç- Zarf Tümleci- Özne- Yüklem

Zarf Tümleci- Dolaylı Tümleç- Nesne- Yüklem

Nesne- Zarf Tümleci- Dolaylı tümleç- Yüklem


4.Soru

Türkçedeki "baldız, elti, görümce ve yenge" kavramları bu dilin söz varlığını sağlayan özelliklerden hangisine örnek oluşturur?


Tarihsel derinlikten kaynaklanma
Atasözleri ve deyimlerin çokluğu
Nezaket ve ilişki sözcüklerinin önemi
Akrabalık adlarının çeşitliliği
Soyut kavramları somut anlatımlarla karşılama

5.Soru

"-cAğIz, -msA, -AGAn, -DIrIk, -lA(n), -rgA" gibi eklerin ortak özellikleri nelerdir?


Çekim eki olmaları
Addan Ad Yapım Eki olmaları
Eylemden Eylem Yapım Eki olmaları
Yapım Eki olmaları
Addan Eylem Yapım Eki olmaları

6.Soru

2015 yılı verilerine göre yeryüzünde konuşulan dil sayısı kaçtır?


7.205

7.800

7.250

7.345

7.102


7.Soru

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde (www.tdk.gov.tr),

  1. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim,
  2. mecaz. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

sözleriyle açıklanan sözlüksel birim, aşağıdakilerden hangisidir?


Jargon

Çalışma Dili

İzole Dil

Şive

Argo


8.Soru

'O da be-nim gi-bi  çi-ko-la-ta ye-me-den uy-uya-mı-yor.' dizesinde hangi  sözcük eklerine  ayrılırken hata yapılmıştır?


çikolata

benim

gibi

uyuyamıyor

yemeden


9.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi argoda "ölmek" anlamına gelmektedir?


cicozlamak

kirişi kırmak

cavlamak

payandaları çözmek

zamkinos etmek


10.Soru

Günüzde Ahıska Türkçe'si aşağıdaki ülkelerden hangilerinde kullanılmaktadır?


Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan

Ukrayna, Özbekistan, Rusya Federasyonu, 

İran, Irak, Afganistan

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya

Makedonya, Özbekistan, Romanya


11.Soru

  1. I. Fizik sınavından iyi not aldım.
  2. Sınav soruları oldukça kolaydı.
  3. Evin kapısını sıkıca kilitledim.
  4. Tarih kitabım üçüncü sıranın üzerindeydi.
  5. Evin duvarının boyası yenilenmeliydi.

 Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde birden fazla sözcük öbeği vardır?


I-III-V

I-II-IV

II-IV-V 

I-IV

III-V


12.Soru

Toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemine ne ad verilir?


Deyim

Atasözü

İkileme

Argo

Kargış


13.Soru

"Eşyalarını aldıktan sonra aceleyle evden çıktı." cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I. Cümle sıralı bir cümledir. II. Cümlede dolaylı tümleç kullanılmıştır. III. Cümlede zarf tümleci kullanılmıştır. IV. Cümlede belirtili nesne vardır. V. Cümlede çokluk eki bulunan özne kullanılmıştır.


I, II
III, IV, V
II, III
I, II, III
Yalnızca III

14.Soru

Çatı ekleriyle ilgili hangisi yanlıştır?


En fazla iki ettirgenlik çatı eki üst üste gelerek eylem oluşturabilir.

“Özne + -CA ya da özne + tarafından” formülüyle özne belirgin duruma getirilse
de edilgenlik çatısı varlığını korur.

İşteşlik eki -ş- alış-, geliş-, kalkış- vb. örneklerdeki gibi, işlev değişimiyle aslında dönüşlü çatı olarak kullanılabilir.

İki ettirgen çatı üst üste gelerek çift geçişli eylemler kurabilir. 

Öznenin belirsiz olması nedeniyle edilgen eylemlerde yalnızca üçüncü kişiler söz konusu olabilir.


15.Soru

Bir dilin işleyişinde temel öğelerden olan ve biçim bilgisinin önemli inceleme konuları arasında yer alan kavramlar hangileridir?


Addan Ad Yapma Ekleri
Çekim Ekleri
Yapım Ekleri
Türetim-Çekim Ekleri
Addan Eylem Yapma Ekleri

16.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz vardır? 


Kaza haberi taraftarları çok üzdü.

Bu yaz Kaş’a gitmeyi planlıyoruz.

Sınav sonuçları öğrencileri mutlu etti.

Otobüsü kaçırınca biletlerimiz de yandı.

Her zaman olduğu gibi bugün yine çok şıktı.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?


Vakit nakittir

Balık baştan kokar

Sütten ağzı yanan yoğurdu suyla yer

Görünen köy kılavuz istemez

Gönlünü ferah tut düşünme derin


18.Soru

Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanmaya ne ad verilir?


İroni

Metafor

Analoji

Kinaye

Teşbih


19.Soru

İnsanlığın ilk yazılı metinlerinden itibaren karşılaşılan atasözlerine farklı uluslar farklı adlar vermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu adlardan biri değildir?


Dilin gülzarı

Halk hikmeti 

Aklın kalbi

Ruhun doktoru

Kanatlı söz 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, sözcük öbeklerinin özelliklerinden biridir?


Bir yargı bildirirler.

Çekim ekleri, öbeğin ilk ögesine getirilir.

Cümlede, tek bir öge gibi işlev görür.

Bir araya gelişleri kuralsızdır.

Anlamlı bir bütünlükten uzaktır.