Türk Dili 1 Final 32. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türk yazı dilinde en az alıntı sözcük bulunan dönemdir?


Osmanlı Dönemi
Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
Karahanlılar Dönemi
Uygurlar Dönemi
Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi

2.Soru

Cümleler yapı, anlam, yüklemin türü ve ögelerinin dizilişine göre farklı biçimlerde sınıflandırılabilir. Yapısına göre cümle türleri düşünüşdüğünde aşağıdaki seçeneklerden hangisi dışarıda kalır? 


Basit cümle 

Birleşik cümle 

Bağlı cümle 

Kurallı cümle 

Sıralı cümle 


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sözcük yapımında başvurulan yollardan birine değinilmemiştir?


Kalıplaşma

Yorumlama

Karma

Derleme

Tarama


4.Soru

"Geçmişte yaşanmış olan göçler, fetihler ve çalışma amaçlı taşınmalar sonucunda büyük bir alana yayılan Türkçe, geniş bir alanda konuşulma niteliğini de kazanmıştır. Bugün Avrupa’nın batısından Asya’nın doğusuna kadar uzanan yaklaşık on iki milyon kilometrekarelik bir alanda Türk dili konuşulmaktadır."

Metinde Türkçe'nin hangi güçlü özelliğinden bahsedilmektedir?


Tarihi derinlik

Coğrafi yaygınlık

İç zenginlik

Söz varlığı

Anlatım gücü


5.Soru

Bir sözcüğün ölçünlü söylenişi ne demektir?


Sözün nereye varacağını düşünerek konuşmak

Kullanımın genel kabul görmüş, yaygınlaşmış biçimidir

Yerel kullanım etkisiyle yapılan sesletim şeklidir

Yerel söyleyiş özelliğidir

Okulda kullanılan konuşma biçimidir


6.Soru

“Kalp kırıldı mı bir kere, telafisi olmaz.” cümlesinde yüklemin durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


Cümle bir durumu ifade etmek için kullanılıyorsa yüklem ad veya ad soylu olur ve ek-eylem ile birlikte kullanılır.

Yüklem, çekimli eylem cümlesi ise zaman ve kişi eklerini alarak çekimlenir.

Yüklem geçişsiz eylem ile oluşmuşsa cümlede nesne ögesi olmaz.

Cümlede yüklemin belirtilmemesi cümlenin anlamında eksiklik meydana getirmez.

Bir cümlede birden fazla özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf tümleci olabilir ancak yüklem tektir.


7.Soru

Türkçede hangi sesle sözcük başlamaz?


L

K

M

O

R


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dilin sorunları arasında sayılmaz?


Dilin tarihçesinin ve kökeninin her birey tarafından bilinmemesi

Bazı sözcüklerin yanlış yazılması ve yanlış söylenmesi

Öge uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım bozuklukları yapılması

İş yerlerine yabancı kökenli sözcüklerden oluşan isimler verilmesi

Bazı sözcüklerin yanlış anlamda kullanılması


9.Soru

‘Şişman adam bana doğru yürüdü.’ cümlesinde geçen "şişman adam" ifadesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Sıfat tamlaması
Belirtili ad tamlaması
Belirtisiz ad tamlaması
Aitlik öbeği
Takısız ad tamlaması

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses olayları nedenleri arasında yer almaz?


Telafi uzunluğu

Yazımın etkisi

Seslerin birbirini etkilememesi

Başka dillerin etkisi

En az çaba yasası


11.Soru

Türkçe'de bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması, bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi; konuşma dilinde ve yazı dilinde cümledeki ögeler arasındaki uyumsuzlukların yol açtığı anlatım bozukluklarının yanı sıra olur olmaz her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi, iş yerlerinde, ürünlerde yabancı adlar kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Türkçe'nin ses yapısı
Kullanıcıların hatası
Türkçe'deki sözcük sayısının sınırlı olması
Türkçe'nin sözcük türetme yeteneği
Türkçe'nin anlatım gücünün yetersizliği

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'ye zenginlik katan özelliklerinden biri değildir?


Anlatım bozuklukları

Ses yapısı 

Biçim özellikleri

Sözcük türetme yeteceği

Ses uyumları


13.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dilimizden Macarcaya geçmiştir?


Keçi

Bulgur

Ayva

Ütü

Yufka


14.Soru

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil aşağıdakilerden hangisidir?


Sırpça
Farsça
Rusça
Bulgarca
Arapça

15.Soru

İmla olarak da adlandırılan ve bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi;
söz varlığının yürürlükte olan ses, biçim, köken bakımından kurallara uygun olarak yazılması, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması olarak tanımlanan dil bilgisi terimine ne ad verilir?


Sözcük

Dilbilgisi

Hiciv

Yazım

Söyleyiş


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi söz varlığı kapsamında ele alınamaz?


Atasözü

Deyim

Terim

Alfabe

Sözcük


17.Soru

Konuşma seslerini özellikleri, türleri, sözcüklerdeki sıralanışları, görevleri ve uğradıkları değişmeler açısından araştıran, sınıflandıran ve herhangi bir kurama dayalı olmayan, genellikle fiziksel yönleri ağır basan dil bilgisi dalına ne denir?


ses bilimi

sözcük bilgisi

ses bilgisi

şekil bilgisi

morfoloji


18.Soru

Yazmış olduğu hatıratıyla, Türk nesrinin önemli örneklerinden
birini bırakmış olan kişi kimdir?


Hüseyin Baykara

Ali Şir Nevayi

Sekkâkî

Babür

Lütfî


19.Soru

"Bana bir daha yalan söylersen seni affetmeyeceğim." cümlesi yapısına göre nasıl bir cümledir?


Olumsuz

Kurallı

İç içe birleşik

Şartlı bileşik

Bağlı


20.Soru

I. Ortaçağ'da yazılan belgeler II. Mağaralara kazınmış sözcükler III. Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimeler IV. Friglerden kalan yazılı anıtlar Türk Dili'nin yaşayan Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip olmasının kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I, II
I, II, IV