Türk Dili 1 Final 36. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Günümüzde en geçerli ve yaygın yabancı dil niteliğini kazanmış olan dil aşağıdakilerden hangisidir?


Çince

Rusça

Fransızca

Almanca

İngilizce


2.Soru

Bir sözcüğün genel kabul görmüş ve yaygınlaşmış biçimde söylenişine ne isim verilmektedir?


Seslerin düşürülmesi
Ses türemesi
Ölçünlü söyleniş
Ses atlanması
Yazım yanlışı

3.Soru

Kitle iletişim araçlarında kullanılan Türkçe'nin iyileştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?


Toplumun kitle iletişim araçlarına ulaşımları engellenmelidir
Kitle iletişim araçları yaşam alanlarından çıkarılmalıdır
Yayımcı kuruluşlar Türkçe kullanımı konusunda özgür bırakılmalıdır
Yayımcı kuruluşların kapatılması sağlanmalıdır
Yayımcılara yönelik hizmet içi kursların düzenlenmesi

4.Soru

Cumhuriyet döneminde deyim kavramının karşılığı olarak hangi terim kullanılmıştır?


Tabir

Istılah

Temsil

Darbımsel

Teşbih 


5.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisi şartlı birleşik cümledir? 


Hangi liseyi bitirdiniz Selim Bey, diye soruyorum. 

Keşke teyzene benzeseydin, demişti bana.

Sanıyordu ki bir daha hiç mutlu olamayacak.

Buraya gelenler hep aynı kişiler olmalı ki garip garip baktılar. 

Onu seviyorsan, ayrılamayacaksan bunu Ona söylemelisin.


6.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi karma yoluyla oluşmuştur?


Santim

Boyut

Arge

Tükenmez

Kilo


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "mertlik" ile ilgili bir atasözüdür?


Yuvayı dişi kuş yapar.

Hısım akraba ile ye iç, alışveriş etme.

Aman diyene kılıç kalkmaz.

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

Kardeşin büyüğü baba, küçüğü evlat yerine geçer.


8.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde türetim yapılamayan bir ekin olduğu söylenebilir?


Dipçik

Sınav

Savcı

Gözlük

Altmış


9.Soru

Geometri alanında kullanılan açı, açıortay, altıgen, beşgen, çap, dar açı, dış tersaçı, dikey, düşey çizgi, eşkenar dörtgen, ikizkenar üçgen, teğet, yamuk, yüzey gibi yüz yirmi dokuz geometri terimini kullanarak Türkçe terimlerle öğretim ve bilim yapmanın örneğini gösteren kimdir?


Mustafa Kemal Atatürk

Bursalı Kadızade Rumi 

Uluğ Bey

Ali Bin Muhammet

Mirim Çelebi


10.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük yapımında kullanılan yollardan biri olan kırpma ile yapılmıştır?


Kilo

Karatavuk

İmge

Arge

Selpak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin en çok sözcük aldığı dildir?


İtalyanca
Arapça
Rusça
Portekizce
Fransızca

12.Soru

Bağlama edatlarıyla birbirine bağlanmış ve aralarında anlamca ilişki bulunan sıralı cümlelere ____ cümle denir.  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Sıralı 

Birleşik

Bağlı

Basit

Olumsuz


13.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?


yollar
öğrenci
simitçi
varlığım
verimsiz

14.Soru

Türkiye Türkçesinin Balkanlar'da Orta Doğu'da, Kafkaslar 'da yazı dili olarak kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Avrupa ülkelerine Türklerin çalışmaya gitmesi.

Türkçenin Osmanlı Devleti'nin resmi dili olması.

ABD'ye yerleşen konuşurların olması.

Avusturalya'ya yerleşen Türkler'in olması

Suriye Irak ve diğer ülkelerde Türkiye Türkçesi konuşurlarının bulunması.


15.Soru

Cümle çözümlemelerinde yükleme sorulan hangi soru sözcüğü yer tamlayıcısını (dolaylı tümleci) buldurur?


Ne zaman
Hangi yöne
Hangi şartla
Hangi durumda
Kimden

16.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ad tamlaması ile kurulmuş tamlama türü bulunmaktadır? 


Kendisine yün kazak örmüştü.

Tahta kapıdan içeri girince ilk onu gördü.

Vitrinde gördüğü elmas yüzükle geçmişe daldı.

Odanın içini gül kokusu kaplamıştı.

Demir kapı beyaza boyanmıştı. 


17.Soru

1. Yeni taşındığımız evle alışveriş merkezi arasında, bir sulama kanalı vardı. 2.  Sınavı geçmek için, çok çalışman gerektiğini bilmiyor değilsin. 3. Bu şehirde, büyük bir sanat merkezi bulunur mu? 4. Annemin yokluğunda, patates yemekten bıktım! 5. Eve geldiğinizde, ayakkabılarınızı çıkararak oturmaz mıydınız?

Yukarıdaki cümlelerin türü, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamada verilmiştir?


Olumlu cümle-Olumsuz cümle-Soru cümlesi-Ünlem cümlesi-Emir cümlesi

Olumsuz cümle-Emir cümlesi-Soru cümlesi-Ünlem cümlesi-Olumlu cümle

Olumlu cümle-Ünlem cümlesi-Soru cümlesi-Emir cümlesi-Olumsuz cümle

Olumsuz cümle-Olumlu cümle-Emir cümlesi-Ünlem cümlesi-Soru cümlesi

Olumlu cümle-Emir cümlesi-Soru cümlesi-Olumsuz cümle-Ünlem cümlesi


18.Soru

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir?


Argo

İkilemeler 

Deyim

Alıntı sözler

Atasözleri


19.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?


Öğretmenin anlattığı eşkenar üçgen konusunu evde tekrar edeceğim.
Sinop Burnu gerçekten görülmesi gereken bir yer.
Sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır.
Hiç kimse tüzüğe göre hareket etmiyor.
Sehpanın ayağı kırılmış, hemen onarılması gerekiyor.

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi söyleyiş teriminin eş anlamlısıdır?


Yazım

İmla

Sesletim

Söz varlığı

Ölçünlü