Türk Dili 1 Final 39. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişemeyen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne denir?


Deyim

Atasözü

Birleşik söz

Sözcük

Argo


2.Soru

I. İnanç II. Ahlak III. El Sanatları IV. Öğreti V. Dünya GörüşüYukarıdakilerden hangileri manevi kültür unsurlarındandır?


Yalnız I
III, IV ve V
Yalnız III
I ve III
I, II, IV ve V

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısaltma öbeklerinden biri değildir?


İlgi öbeği

Edat öbeği

Belirtme öbeği

Yaklaşma öbeği

Bulunma öbeği


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dil ve toplum arasındaki ilişkinin özelliklerindendir?


Dil, bilişsel bir olgudur.

Cinsiyet, dilin kullanımını belirler.

Dil, toplumsal konumdan bağımsızdır.

Dil, bireysel bir olgudur.

Dil, kültürel yapıyı göz ardı eder.


5.Soru

Türk diline kimsene bakmaz idi. Türklere hergiz gönül akmaz idi. Dizeleri kime aittir?


Aşık Paşa

Mesihi

Fuzuli

Baki

Karacaoğlan


6.Soru

"Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma"olarak verilen tanım, dilin aşağıdaki hangi özelliğini ifade etmektedir?


Kavram

Soyutlama

Mecaz

Ortaklık

Zenginlik 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre cümle türlerinden biri değildir?


Basit

Sıralı

Bağlı

Kurallı

Bileşik


8.Soru

Konuşma sırasında sesin perdesinin değişmesiyle oluşan melodik modele ne ad verilir?


vurgu
durak
tonlama
durgu
ulama

9.Soru

TDK 2011 verilerine göre Türkçe'nin bugünkü yazı dilinin söz varlığı yaklaşık olarak kaçtır?


122.000

142.000

162.000

182.000

222.000


10.Soru

Latin harflerine dayanan Türk Alfabesi ne zaman kabul edilmiştir


1 Kasım 1928
11 Kasım 1928
1 Ekim 1929
1 Kasım 1927
11 Ekim 1929

11.Soru

Anlatımı güçlendirmek üzere ikileme oluşturulurken ya aynı sesi veren aynı sözcük tekrarlanır ya da sesleri birbirini andıran sözcükler yan yana kullanılır. Bazı durumlarda ikilemeyi oluşturan sözcüklerin başındaki ünsüzlerin benzeşmesi ile ön seste benzerlik
sağlanmış olur. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi buna örnektir? 


yırtık pırtık 

kırık dökük

kör kütük 

allak bullak 

akça pakça 


12.Soru

Aşağıda verilen sözcük gruplarından hangisi dilimize İtalyancadan geçmiştir?


 Abone-Balkon

İskele-Güverte

Bilet-Jandarma

Konferans-Lamba

Rapor-Salon


13.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?


Semavi Bey / bir sabah / babasının kahvaltıya inmemiş olduğunu / gördü.

 İçine / yağmurlu bir günde birdenbire / açan güneş gibi doyumsuz bir sevinç / doldu.

Hiç kurtulamayacağını sandığı adam / sonunda / ölmüştü.

 Babasının ölümünü takip eden bir hafta boyunca / bunları / anlattı.

Uzak akrabaların yalancı gözyaşlarıyla dolu geçen bir hafta / onu / çok / yormuştu.


14.Soru

Bilim, sanat, spor ve meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcükler nasıl isimlendirilmektedir?


Söz varlığı
Sözcük dağarcığı
Kelime Serveti
Terim
Söz hazinesi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin zenginlik alanlarından biridir? 


Söz varlığının anlatım gücü

Yapım eklerinin sayıca çokluğu ve işlevselliği

Büyük ünlü uyumunun güçlü olması

Eklemeli dil olması

Küçük ünlü uyumunun bulunması 


16.Soru

Bir dilin söz varlığı denince akla aşağıdakilerden hangisi gelmez?


Sözcükler

Noktalama işaretleri

Deyimler

Atasözleri

Özdeyişler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'deki hece türlerinden (ünsüz+ünlü+ünsüz+ünsüz)ün gösterimidir?


CVCV

VCVC

CCVV

CVCC

VCVV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "balıkçılık" sözcüğünün tabanıdır?


Bal
Balık
Balıkçı
Balıkçılık
Balıkçılıktan

19.Soru

Diller arasında bir karşılaştırma yapılacaksa hangi açıdan dillerin değerlen­dirilmesi daha doğrudur?


Dillerin zenginliği açısından

Dillerin gelişmişliği açısından

İşlenmişlik açısından

Gelişmişlik açısından

Öznellik açısından


20.Soru

Aynı meslek veya toplumsal gruptaki insanların, temel kavramları itibarıyla ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Mesleki dil
Toplumsal dil
Argo
Jargon
İzole dil