Türk Dili 1 Final 47. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir/, /koşarak çıkanlar nefes darlığı
hisseder. (Cenap Şahabeddin)

Cümlesi yapısı bakımından ne tür bir cümledir?


Bağımlı sıralı cümle

Bağımsız sıralı cümle

İç içe birleşik cümle

Basit cümle

Girişik cümle


2.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi Kıpçak Türkçesi de denilen Türkçenin Kuzeybatı grubunda yer almaz?


Karayca

Karakalpakça

Nogayca

Gagauzca

Kumukça


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünya dillerine Türkçe'den en çok geçen kelimelerdendir?


Yoğurt
Üzüm
Kardeş
Güzel
Bacanak

4.Soru

Çocuğun dil ediniminin belirli sürecinde iki sözcükten oluşan cümlelerle konuşmasına ne denir?


Kopyalama

Telegrafik konuşma

Diyalektik konuşma

Kod değiştirme

Gösterge


5.Soru

I. Türkçe yapı bakımından eklemeli bir dildir. II. Türkçe sözcüklerde kalınlık incelik açısından uyum güçlüdür. III. Türkçe sözcüklerde düzlük yuvarlaklık açısından uyum vardır. IV. Türkçe sözcüklerde genişlik yuvarlaklık açısından güçlü bir uyum vardır. Türkçe ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II
II, III
I, II, III
III, IV
II, III, IV

6.Soru

Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için aşağıdakilerden hangisi faydalıdır?


Sınırlı sayıda harfin kullanılabildiği sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşması.

Yabancı dilde öğretim yapılması.

Radyo ve televizyon yayınlarında Türkçenin söz varlığında bulunmayan yabancı sözcüklere yer verilmesi

Türkçedeki cümle öge düzeninin yabancı dile uyarlanması.

Kitle iletişim araçlarında doğru ve güzel Türkçe kullanımının yaygınlaşması.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bakımdan dilin özelliklerinden değildir?


Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

Ana dili, öğrenilen değil; edinilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir sistemdir.

Dilde nedensizlik ilkesi esastır.

Her dil, ait olduğu toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek yeterliktedir.

Ekonomik ve kültürel olarak gelişmiş ülkelerinde dilleri gelişmiştir.


8.Soru

Codex Cumanicus hangi Türkçe ile yazılmıştır?


Osmanlı Türkçesi

Eski Oğuz Türkçesi

Kıpçak Türkçesi

Karahanlı Türkçesi

Harezm Türkçesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde alıntı hece türlerine örnek vardır?


Onarım

Türkçe

Varsayım

Proje

Otobüs


10.Soru

Türkçede yeni sözcükler ve terimler türetmenin daha kolay olmasının sebebi aşağıdaki şıkların hangisinde kesin olarak belirtilmiştir?


Türkçede ses uyumlarının güçlü olması

Türkçenin yapı bakımından eklemeli bir dil olması

Türkçenin sözcük sayısının fazla olması

Türkçenin anlam açısından zengin olması

Türkçenin daha eski bir mazisinin bulunması


11.Soru

Telaffuz, sesletim, söyleniş olarak da adlandırılan ve bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimine ne ad verilir?


Yazım

Dilbilgisi

Söyleyiş

Sözcük bilgisi

Anlam bilgisi


12.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vardır?


İsimsiz kahramanlara çok şey borçluyuz.

Kitap okumamı balkonda yapacağım.

Hız yaparak toplantıya yetiştim.

Masal burada bitti.

Yeni başlangıçlar yapmak gerek.


13.Soru

"Telaffuz, sesletim, söyleniş olarak da adlandırılan ve bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi" olarak tanımlanan dil bilgisi terimi hangisidir?


İmla

Semantik

Söyleyiş

Nutuk

Cümle


14.Soru

Yüklemin yerine göre cümleler hangi gruplara ayrılır?


Kurallı ve soru

Emir ve düz

Düz ve devrik

Devrik ve ünlem

Olumlu ve olumsuz


15.Soru

Aşağıdaki eserlerin hangisinde Arapça ve Farsça sözcükler diğerlerinden daha fazla kullanılmıştır?


Atabetü’l-Hakayık

Orhon Yazıtları

Kutadgu Bilig

Uygur metinleri

Garibname


16.Soru

Budizm, Maniheizm, Nasturilik gibi çeşitli inançları benimseyen Uygur Türkçesinin söz varlığını aşağıdaki dillerden hangisinin etkilediği söylenebilir?


Tibetçe

Moğolca

Arapça

Farsça

 Toharca


17.Soru

Çağatay Türkçesinin en önemli kişilerinden biri olan ve bir eserinde Türkçe ile Farsçayı karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna varan Ali Şir Nevai'nin bahsedilen eserinin adı nedir? 


Mecalisün Nefais

Muhakemetül Lugateyn

Nesayimü’l-Mahabbe

 Vakayî

Encumeni Şuara 


18.Soru

Aşağıdaki deyimlerden hangisinin olumsuz bir anlamı vardır?


 Gönül bağlamak

Gönlüne su serpmek

Gönül okşamak

Gönlünü serin tutmak

Gönlünü karartmak


19.Soru

Türkçe'nin okullarda zorunlu dil haline getirilmesi ne zaman gerçekleştirilmiştir?


1908

1923

1938

1915

1896


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İngilizceden alıntılanan sözcüklerin Türkçenin ses yapısına uydurularak kullanımına örnek olarak verilebilir?


Abone
Torpil
Balkon
Partner
Edebiyat