Türk Dili 1 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Bir dil ailesi içinde yer alan ancak cografi bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan ya da eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dil” aşağıdakilerden hangisidir?


Kutsal dil

Argo

İzole dil

Bölgelerüstü dil

Diyalekt


2.Soru

..... gökden insen sana yer yok,

Yüri var gel Arabdan ya Acemden

Boşlukta şairimiz ismini kullanarak kendi döneminde ilginin Arap ve Acem diyarlarından gelenlere, dolayısıyla Arapça ve Farsça yazanlara yöneldiğini vurgulayan şair aşağıdakilerden hangisidir ?


Âşık Paşa

Karamanoğlu Mehmet Bey

Mesihi

Nebî

Kaşgarlı Mahmut


3.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi Türkçeye ait değildir?


Tamlamalarda tamlayanın önce, tamlananın sonra gelmesi

Yan cümlenin önce asıl ögenin sonra gelmesi

Hemen hemen tüm sözcüklerde erillik-dişillik özelliğinin olması

Tüm eklerin kökün ya da gövdenin sonuna (sağına) eklenmesi

İç ek olmaması


4.Soru

Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim” diye tanımlanan dil türü aşağıdakilerden hangisidir?


Diyalekt

Argo

Ölçünlü dil

İzole dil

Ana dili


5.Soru

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde aitlik eki yoktur?


Akşamki
yarınki
Evdeki
yoldaki
eki

6.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği bulunmaktadır? 


Sayısı yüzü aşkın eseri bulunmaktadır. 

Aşka dair son umutları da tükendi. 

O son bakışta birçok anlam gizliydi. 

Ne umudu ne gidecek yeri yoktu.

Ahmet çok tüm hayatını çalışarak geçirdi. 


7.Soru

Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi; söz varlığının yürürlükte olan ses, biçim, köken bakımından kurallara uygun olarak yazılması, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması olarak tanımlanan dil bilgisi terimi aşağıdakilerden hangisidir?


Söz varlığı

Söyleyiş

Yazım

Kelime serveti

Sesletim


8.Soru

I. Titreşimli/titreşimsiz II. Ağız/geniz III. Darlık/GenişlikIV. Sürekli/süreksiz V. Artlık/Önlük Yukarıdaki özelliklerden hangileri ünsüzlerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden değildir?


Yalnız III
Yalnız IV
II ve III
III ve V
I, IV ve V

9.Soru

"Motivasyonu yüksekti ama yeterince iyi bir aday değildi." cümlesi yapısına göre nasıl bir cümledir?


Sıralı

Bağlı

İç içe birleşik

Kurallı

Olumsuz


10.Soru

Öğrenci: “Öğretmenim “yumurta”ya neden yumurta adını vermişler?”

Öğretmen: “Yumru'ya benzediği için.”

Yukarıdaki diyalogda yer alan yumurta kelimesinin isminin verilmesinde dilin gelişmesinde yer alan aşağıdaki faktörlerden hangisinden yola çıkılmıştır?


Şekil benzerliğinden

Ses benzerliğinden

Bilimsellikten

Duygu ve düşünceden

Vurgu ve tonlamadan


11.Soru

Bir dil dersinde öğretmen öğrencilere “ Günümüzde kullanılan dillerle yıllar önce konuşulmuş olan diller arasında gerçek anlamda gelişmişlik konusunda büyük bir fark yoktur.” cümlesini kurarak dilin hangi özelliğini paylaşmıştır?


Dil nesneldir.

Dil evrenseldir.

Dilde nedensizlik ilkeleri vardır.

Dilde ilkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur.

Dilin üretim yetkisi sınırsızdır.


12.Soru

Garibname adlı eseri kim yazmıştır?


Âşık Paşa

Yunus Emre

Fuzuli

Nedim

Nabi


13.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yer değiştirme olayı vardır?


kirbit
yalnız
ekşi
kirpi
memleket

14.Soru

"Devlet yönetimi, eğitim, ekonomi vb. bütün alanlarda kullanılan, yasal, kurumsal, toplumsal desteği, edebî geleneği, ortak yazım sistemi, genel kabul gören sözlüğü, yazım kılavuzu, ortak söyleyiş sistemi vb. bulunan dil veya değişke."

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Ölçünlü Dil

Uyarlamalı Dil

Betimleyici Dil

Sağlıklı Dil

Tasviri Dil


15.Soru

'Sanıyordu ki hiç başaramayacak.'

Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Birleşik cümle

basit cümle

sıralı cümle

Ünlem cümlesi

Bağlı cümle


16.Soru

I. Türkçeye karşı kayıtsızlık ve duyarsızlık

II. Yabancı dillere özenme 

III. Toplumda Türkçe bilincinin gereğince yaygınlaşmamış olması

IV. Türkçe dil yapısının zorluğu 

Yukarıda sıralanan özelliklerden hangisi ya da hangileri Türkçenin kullanımında yaşanan sorunların başında gelmektedir? 


I, II

I, III 

I, IV

I, II, III

I, II, III, IV 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?


Makine

Meyve

Kurdele

Egzoz

Şöför


18.Soru

Günümüzde birçok işletmenin isim seçiminde yabancı isimleri kullanmasının sebepleri nelerdir?


Yabancı dile karşı sempati duydukları için
Evrensel olduklarını göstermek için
Kulağa hoş geldiği için
Batılıların daha üstün olduklarını düşündükleri için
Markaşlaşma kaygısı

19.Soru

Sosyal medyanın dil kirliliği ve yozlaşması konusunda etkili olmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi sayılamaz?


İletişim kurma becerisi kazandırması

Yazışmalarda ünlü harflerin kullanımının terk edilmesi

Sözcüklerin çoğunun kısaltmalarının kullanılması

Noktalama işaretlerinin kullanımının çok az olması

Sözcükler yerine tercih edilebilecek simgelerin kullanıma sunulması


20.Soru

Birleşik Sözcükler; birden fazla sözcüğün anlam kayması, ses kaynaşması, sözcük türü kayması yollarıyla oluşturdukları sözcük öbeğidir. Aralarına ek girmez. Cümlede ad görevindedirler.

Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük örneğidir?


Hemen hemen işlerinin çoğunu bitirdik.

Daha on yedi yaşında evden ayrılmıştı.

Sultan Selim hakkında bilgi topladık.

Yeni bir araba satın aldık.

O¨ğrendiklerim kafamı allak bullak etmişti.