Türk Dili 1 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Radyo Televizyon Üst Kurulu yasasında değişiklik öngören 3984 sayılı Kanun’un değiştirilmiş 4. Maddesinin h) fıkrası; “Türkçenin; özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması; millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş kültür, eğitim, ve bilim dili hâlinde gelişmesinin sağlanması” Resmi Gazete'de hangi tarihte yayımlanarak yürürlüğe girmiştir?


21 Mayıs 1998

21 Mayıs 2000

21 Mayıs 2002

21 Mayıs 2004

21 Mayıs 2006


2.Soru

"Dün eve genç bir kız geldi" tümcesindeki bağımsız biçim birimler nelerdir?


dün, eve, bir, kız, genç

geldi, bir, genç, kız, dün, eve

dün, ev, genç, bir, kız, gel

ev, kızla, genç, bir, dün, geldi

geldi, ev, kız, genç, dün, bir


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dilin kollarından birinin yani bir lehçesinin bir ülke ya da bölge içerisinde küçük ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılan kollarına verilen isimdir?


Deyim 

Atasözü

İkileme

Ağız

Argo


4.Soru

Türk yazı dilleri içerisinde en fazla konuşura sahip türkçe aşağıdakilerden hangisidir?


Kırgız Türkçesi

Azerbaycan Türkçesi

Türkmen Türkçesi

Uygur Türkçesi

Türkiye Türkçesi


5.Soru

Aşağıdaki ilişki sözlerinden hangisi, olumsuz davranışları bulunanları örnek verirken kullanılmaktadır?


Sizi tenzih ederim.
Yüzünüze güller.
Sizler aziz olun.
Üzerinize iyilik.
Lafı bugün söyle, yarın dinle.

6.Soru

Türkçe ses bilgisinin temel ilkelerinden hareketle bazı ölçütler ve özellikler çerçevesinde herhangi bir metinde yer alan sözcüklerin büyük bir bölümünün köken açısından Türkçe olup olmadığını kestirmek mümkündür. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe olup olmaması bakımından diğerlerinden farklıdır? 


Jandarma 

Zangır zangır 

Hesap 

Yabancı 

Ad


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede eylem bildiren sözcüklerde kullanılan tarz çekiminden biri değildir?


İstek
Öykü
Bildirme
Rivayet
Şart

8.Soru

"Ne kardeşi ne annesi beni tanıdı." cümlesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Anlamca olumsuz bir cümledir.
Zarf tümleci vardır.
Yüklemin çeşidine göre eylem cümlesi.
Yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir.
Belirtili nesne vardır.

9.Soru

Başlangıçta kişi adı, marka adı vb. özel ad olan sözcükler genelleşerek belirli bir türün genel adı haline gelebilir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi buna bir örnektir?


nesne

tanık

jilet

ödül

ürün


10.Soru

I- 'Lezzetli yemek' yerine 'güzel yemek'

II-'Alıyor' yerine 'alıyo' kullanılması

III-'Show' yerine 'gösteri'

IV- 'Arabaylan' yerine 'arabaylan'

yukarıdaki yanlış Türkçe kullanımlarından hangi ikisi aynı hatadan kaynaklıdır?


I ve II

II ve IV

III ve IV

II ve III

I  ve III


11.Soru

Hangi yıldan itibaren sunucuların ve yapımcıların seçiminde Türkçeyi doğru ve güzel konuşma, yazma niteliği göz ardı edilmeye başlanmıştır?


1985

1987

1990

1993

1995


12.Soru

Bilim dili ne demektir?


Arkeolojik kazılarda kullanılan teknik bir terimdir
Popüler şarkıların söylendiği dildir
Dünya üzerinde en çok kişinin konuştuğu dildir
Bilim eserlerinin yazılabildiği, çevrilebildiği, yeni terimlerin türetilebildiği ve her aşamada öğretimin yapılabildiği dildir
Dilin yapısal özelliklerinin bilim yapabilmek için olan uygunluğudur

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirtili ad tamlamasının tamlanan ögesindeki iyelik ekinin düşmesiyle oluşan kısaltma ögesine örnektir?


Yükte hafif 

Sizin ev 

Sonradan görme 

Cana yakın 

Dile kolay 


14.Soru

I. İngilizce

II. Rusça

III. Sırpça

IV. Bulgarca

V. Fransızca

Yukarıdaki dillerden hangilerinin Türkçe'den etkilendiği ifade edilmektedir?


Yalnız I

II - III 

III - IV - V

II - III - IV - V

I - II - III - IV - V


15.Soru

  1. Anlatıma mecaz kazandıran ve renk katan söz varlığı ögeleridir.
  2. Her dilin söz varlığında deyimler vardır.
  3. Kimi deyimler belirli dillere özgü olsa da bunların benzerleri başka dillerde de görülebilir.

Yukarıdakilerden hangisi deyimler için doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cümlenin temel ögelerinden biridir?


Edat

Yer tamlayıcı

Tümleç

Yüklem

Nesne


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözcük öbekleriyle ilgili doğru bir ifadedir?


Sözcük öbekleri bir yargı bildirirler.

Sözcük öbekleri iki ve/ya daha fazla sayıda sözcükten oluşabilir

Öbekleri oluşturan sözcükler, rastgele bir biçimde bir araya gelebilir.

Sözcük öbekleri, cümlede tek bir öge gibi işlev görmezler.

Sözcük öbekleri, eklenme açısından ayrı ayrı sözcük gibi işlem görürler.


18.Soru

Bir dilin zenginliği aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Sözcük sayısının çokluğu

O dili konuşan insan fazlalığı 

Dilin konuşulduğu coğrafyanın genişliği

Duygu, düşünce ve kavramları anlatabilme gücü

Dilin sözcük türetme ve soyutlama gücünün azlığı


19.Soru

Sözcük öbekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Sözcük öbekleri, birden çok sözcüğün cümle içinde farklı işlevlerde kullanılacak şekilde bir araya gelmesiyle oluşur.

Sözcük öbekleri, kaynaklarda sözcük grupları, kelime grupları, dizim bilgisi olarak da adlandırılabilmektedir.

Sözcüklerin tek başına yeterli gelmediği durumlarda ifade etmeyi kolaylaştırmak için kullanılırlar.

Birden fazla sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır.

Yargısız dil birimleridir.


20.Soru

Hangisi Türk Dili için Atatürk'ün çalışmalarından biri değildir?


1924'te Türkiyat Enstitüsünü kurması

1932'de Türk Dil Kurumunu kurması

1926'daki Bakü Türkoloji Kurultayı'nı toplaması

1928'de Latin alfabesi kabulü

Ortaöğretim'de geometri kitabının Türkçeleştirilmesi