Türk Dili 2 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Deneme hangi özelliğiyle makaleden ayrı bir özellik taşır?


Belgelere ve tanıklıklara yer verme zorunluluğu olmaması

Okuyucuyu düşündürmeyi amaç edinmesi

Belirli bir düşünceyi benimsetmeye çalışmaması

Belirli bir sonuç ve yargıya varmamak

Her konuda yazılabilmesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişme bölümünün özelliklerinden biridir?


Okuyucuyu yazıya bağlar.

Düşünceye dayalı anlatımlarda ana düşüncenin ifade edildiği yerdir.

Konuyla ilgili örnek verilen yerdir.

Her paragrafta aynı uzunluktadır.

Okuyucunun üzerinde etki bırakan bölümdür.


3.Soru

Amacı bilgi vermek ve okurun görüş ve düşüncesini etkilemek olan düşünce yazısı aşağıdakilerden hangisidir?


Makale

Fıkra

Eleştiri

Deneme

Söyleşi


4.Soru

İmla Lügatı ne zaman basılmıştır?


12 Aralık 1928

15 Ocak 1923

20 Şubat 1927

22 Mart 1932

29 Nisan 1920


5.Soru

Anlatılanlara somutluk kazandırmak için başkalarının düşüncelerinden ve sözlerinden yararlanma paragraftaki anlatım biçimlerinden hangisidir?


Örneklendirme

Tanıklama

Tanımlama

Karşılaştırma

Tanıtlama


6.Soru

Bilim, sanat, politika alanında ün yapmış kişilerin, yaşadıkları olayları ya da yaşadıkları dönemin önemli olduğunu düşündükleri özelliklerini, gözlemlerine izlenimlerine ve bilgi birikimine dayanarak oluşturdukları düşünce yazılarına ne ad verilir?


Söyleşi
Günlük
Gezi
Anı
Tarih

7.Soru

Türkçenin yazım kurallarının oluşma süreci ne zaman başlamıştır?


Türk Yazı Devrimi'nden önce
Türk Yazı Devrimi ile
Türk Yazı Devrimi'nden beş yıl sonra
1941 yılından sonra
1970 yılından sonra

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi benzerleriyle karıştırılması olası sözcüklerdendir?

I.+ki aitlik eki

II. +DA hal eki

III. soru eki

IV. ile bağlacı


Yalnız I

Yalnız II

IV

I, II

I, II, III


9.Soru

Yazarın anlattıklarına somutluk kazandırmak için başkalarının düşüncelerinden ve sözlerinden yararlandığı anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Tanıtlama
Karşılaştırma
Örneklendirme
Tanımlama
Tanıklama

10.Soru

Aşağıda günlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bir şeyi kanıtlama amacı taşımaz.
Olay varsa mantıksal düzen içinde anlatılmalı.
Olaylar yaşandığı zaman diliminde kaleme alınır.
Nesnel ve standart bir dil kullanılır. 
Türk edebiyatında günlük türü diğer türlere göre gelişmiş bir tür değildir.

11.Soru

Kişilerin, nesnelerin, olayların ve olguların benzer veya ayrı yanlarını incelemek için yapılan kıyaslamadır. Yukarıdaki tanım anlatım biçimlerinden hangisini açıklar?


Tanımlama

Örneklendirme

Karşılaştırma

Tanıklama

Tanıtlama


12.Soru

Kişilerin, nesnelerin, olayların ve olguların benzer veya ayrı yanlarını incelemek için yapılan kıyaslamadır. Yukarıdaki tanım anlatım biçimlerinden hangisini açıklar?


Tanımlama

Örneklendirme

Karşılaştırma

Tanıklama

Tanıtlama


13.Soru

Aşağıdaki cümlelerinn hangisinde yazım yanlışı vardır?


Kuzey doğu yerine kuzey batıya gittiğimiz için kaybolduk.
Parktaki ağaç tam yüz yetmiş yaşındaymış.
Yaklaş da yüzünü göreyim.
Benimkini alsaydın bu duruma düşmezdin.
TBMM'ye düzenlemeyi düşündüğümüz gezi iptal oldu.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paragrafta anlatım biçimlerinden biri değildir?


Tanımlama

Örneklendirme

Karşılaştırma

Tanıklama

Kişileştirme


15.Soru

Okul öncesinde ilk gelişen dil becerisi hangisidir?


Okuma

Yazma

Dinleme

Konuşma

Dil bilgisi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?


ardı sıra

yasa dışı

yurtiçi

fizik ötesi

alt yazı


17.Soru

Noktalama işaretlerinin Türk Edebiyatında ilk
kullanıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?


Eylül

Şair Evlenmesi

Ayyar Hamza

Araba Sevdası

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat


18.Soru

Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısraları
birbirinden ayırmak için kullanılan noktalama işareti
hangisidir?


Eğik çizgi

İki nokta

Parantez

Kesme işareti

Uzun çizgi


19.Soru

Türk halk edebiyatında âşıkların yaratıp geliştirdiği türlerin önemlilerinden biri de halk hikâyeleridir. Bu türde tahkiye (narration) esastır.
Yukarıdaki yay ayraç işaretinin kullanımı aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır?


Soysuz olanlar (Deli Durdu, Kalaycı, Kara İbrahim) köylüleri yıldırmak için Ali Ağa ve Safa Bey tarafından beslenen kanlı katillerdir.

Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled (1226-1312) Anadolu’da Türkçe’nin ilk ses bayraklarından biridir.

Profesör Halil İnalcık’ın son eseri “Partimonyal Devlet Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme” (Doğu-Batı Yayınları, 90 sayfa) tarihçinin edebiyat alanında yetkin ve bilgili olmasının gereğini ortaya koyuyor.

O sırada Millî Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey de aynı düşüncede idi.

Türk edebiyatında âşıklar (ozanlar) şiirlerini doğaçlama yaratırlar.


20.Soru

Aşağıdaki düşünce yazılarından hangisinde nesnel ve bilimsel bir dil kullanmak gereklidir?


Makale

Deneme

Gezi yazısı

Söyleşi

Anı