Türk Dili 2 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


ele avuca sığmamak

sevincini paylaşmak

avuc açmak

öç almak

kalem ucu


2.Soru

"Dilimizin kimliğimizi ele vermesi kaçınılmazdır. Ama bu ele veriş parmak izinin yahut DNA’nınki kadar kesin olamaz; çünkü genetik kimliğimizi değil, sosyal kimliğimizi belli eder dilimiz." cümlesinde hangi büyük harf kuralı görülmektedir?


Özel adlardan türetilen bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılır.

Tabela, levha gibi yazılarda sözcüklerin ilk harfi büyük yazılır.

Kitap, dergi, bildiri vb. gibi çalışmalarda, yazı başlıkları ve çizelge, şema vb. ile ilgili açıklamaların ilk harfleri büyük yazılır.

Birtakım kısaltmaların tamamı veya ilk harfleri büyük harfle yazılır.

Unvanlar ve lakap gibi kullanılan akrabalık sözleri büyük harfle yazılır


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur?


hisetmek

haketmek

affetmek

şüküretmek

kayıdolmak


4.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?


Kimseye kötülük etmeyin, hatta kimse için kötülük istemeyin bile. Kötülüğün dönüp dolaşıp size veya bir yakınıza, sevdiğinize gelebileceğini unutmayın.

Günler ne çabuk geçiyor yahu! Bir bakıyorsunuz Pazartesi, bir bakıyorsunuz Cuma olmuş. Ama giden gün ömürden gitmiş. İnsan bunun farkında değil.

 Yıllar sonra lise arkadaşlarımızla buluştuk. Kimler gelmemişti ki? Lisedeyken en samimi arkadaşımı, Haluğu orada gördüm.

Bugüne kadarki tecrübelerime dayanarak diyebilirim ki, çalışan er veya geç başarıya ulaşıyor.

Umudu da umutsuzluğu da yaşadım; ancak hiçbir zaman yılgınlığa kapılmadım.


5.Soru

“Kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” manasına
gelirmiş. Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir
ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir. Bir ferdin veya
bir milletin manevi kıymetlerini işlemesi, çoğaltması ve
geliştirmesi de kültür adını alır.”
Yukarıdaki paragrafta paragraf anlatım biçimlerinden
hangisinden yararlanılmıştır?


Karşılaştırma

Tanıklama

Tanımlama

Örneklendirme

Tanıtlama


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kesme işaretinin (’) görevlerinden değildir?


Özel isme gelen iyelik, durum (hâl) ve bildirme eklerinden önce konur.
Harflere veya rakamla yazılmış sayılara gelen eklerden önce konur.
Dil bilgisi çalışmalarında eklerin farklı biçimlerini gösterirken konur.
Kısaltmalara getirilen durum (hâl) eklerinden önce konur.
Şiirsel dilde, ölçü gereği gerçekleşen ses düşmelerinde konur.

7.Soru

Kökeni Latince’ye dayanan ‘Kompozisyon’ sözcüğü dilimize hangi dilden geçmiştir?


İngilizce

İtalyanca

Farsça

Fransızca

Arapça


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru olarak yazılmıştır?


Hayat pahalılaştımı dostluklar ucuzlar.
İyisimi ben buradan gideyim.
Yeni arabanı görebilecek miyim?
Buradan geçebilirmisiniz?
Sence de en güzeli bu değilmi?

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türlerinin sınıflandırmalarından birisi değildir?


Topluma dönük eleştiri
Oura dönük eleştiri
Yapıta dönük eleştiri
Sanatçıya dönük eleştiri
Döneme dönük eleştiri

10.Soru

Türk halk edebiyatında âşıkların yaratıp geliştirdiği
türlerin önemlilerinden biri de halk hikâyeleridir. Bu türde
tahkiye (narration) esastır.
Yukarıdaki yay ayraç işaretinin kullanımı aşağıdakilerden
hangisiyle aynıdır?


Soysuz olanlar (Deli Durdu, Kalaycı, Kara
İbrahim) köylüleri yıldırmak için Ali Ağa ve Safa
Bey tarafından beslenen kanlı katillerdir.

Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled (1226-1312)
Anadolu’da Türkçe’nin ilk ses bayraklarından
biridir.

Profesör Halil İnalcık’ın son eseri “Partimonyal
Devlet Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme” (Doğu-
Batı Yayınları, 90 sayfa) tarihçinin edebiyat
alanında yetkin ve bilgili olmasının gereğini
ortaya koyuyor.

O sırada Millî Eğitim Bakanlığı görevine
getirilen Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey de
aynı düşüncede idi.

Türk edebiyatında âşıklar (ozanlar) şiirlerini
doğaçlama yaratırlar.


11.Soru

Göktürk ve Yenisey yazıtlarında kullanılan tek noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?


Nokta (.)
Noktalı virgül (;)
Üç nokta (...)
Virgül (,)
İki nokta (:)

12.Soru

Unvanlar ve lakap gibi kullanılan akrabalık sözlerinin yazımı hangi seçenekte doğru verilmiştir?


sultan Murat

şah İsmail

Nene hatun

Dede korkut

Yüzbaşı Cengiz Topel


13.Soru

I- İnsanları bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartışmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlar.
II- Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıkışı Cumhuriyetin ilanıyla birliktedir.
III- Düşünce yazıları sanatsal boyutlu yazarlar değildir.
IV- Düşünce yazılarında yazarlar genellikle sözcüklerin mecaz anlamlarını kullanırlar.
Yukarıda düşünce yazıları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I ve III

II ve IV


14.Soru

Hangisi kompozisyon yazma kuralları ve yöntemlerinin uygulanması sırasında göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden değildir?


Biçim

Yazım

Noktalama

Sözcük seçimi

Dil seçimi


15.Soru

6- Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle göstermeye ne denir?


Örneklendirme
Tanıklama
Tanımlama
Karşılaştırma
Tanıtlama

16.Soru

Aşağıda Latin alfabesi ile ilgili verilen yazımlardan hangisi doğrudur?


Rio De Janeiro

Margaret Thatçer

Noam Chomsky

National Cographic

Atlantik


17.Soru

I. Sanatçıya dönük eleştiri II. Yapıta dönük eleştiri III. Okura dönük eleştiri IV. Topluma dönük eleştiri V. Çözümleyici eleştiri Yukarıdakilerden hangileri eleştiri türlerindendir?


I ve II
III ve IV
I ve IV
I, II, III ve IV
I, II, III, IV ve V

18.Soru

I. Saat yazımında saat ile dakika arasına konur.
II. Tarih yazarken gün, ay ve yıl rakamla yazılıyorsa bunların arasına konur.
III. Konuşma çizgisiyle verilen alıntıların bitiminde kullanılır.
IV. Rakamların yazımında kesirleri göstermek için kullanılır.
Yukarıda nokta kullanımıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

III ve IV


19.Soru

Aşağıda yazarlarıyla verilen eserlerden hangisi
özyaşamöyküsü/otobiyografi türüne ait bir eserdir?


Direktör Ali Bey- Seyahat Jurnali

Ahmet Refik-Kafkas Yollarında

Ömer Seyfettin- Ruzname

Sait Faik Abasıyanık- Semaver

Halikarnas Balıkçısı- Mavi Sürgün


20.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

Yarın başlayacağın yeni işinde, sana başarı ve sebat diliyorum.

“Size gelmiyeceğim!” diyorum; boşuna ısrar etme ne olur!

 “Gel, kim olursan ol, yine gel!” demiş Mevlâna.

Çok şükür, bu iş de bitti; ama gerçekten çok çabaladım.

Artık gezmeyi bırakıyor ve çalışmaya başlıyorum.