Türk Dili 2 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?


Yeter ki doğruyu söylesin.
Anladım ki her zaman yanımdaymış.
Bizimki bu akşam gidecekmiş.
Onun ki biraz fazla değil mi?
Ovadaki kuşların sesi ne güzeldi!

2.Soru

Düşünce yazısının bir türü olan deneme için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


Deneme türünün öncüsü Fransız yazar Michel de Montaigne’dir.

Denemede özgün söyleyişlere yer verilir.

Anlatılanların kanıtlanmasına gerek yoktur.

Yazar düşüncelerini kesin yargılara bağlayarak okuyucuya bazı fikirler aşılamaya çalışır.

Ele aldığı konulara göre klasik deneme, edebi deneme, felsefi deneme ve eleştirel deneme olarak dört başlıkta toplanabilir.


3.Soru

Annem inledi ( ) ( ) Fakat ( ) Ben ( ) Ben bilmiyorum ki ( ) ne duydunuz( )
Yukarıdaki cümlede parantez ile belirtilmiş yerlere getirilecek noktalama işaretleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?


(:) (-) (…) (…) (,) (?)

(;) (-) (…) (:) (?)(?)

(…) (-) (,) (,) (?) (?)

(;) (-) (…) (…) (,) (?)

(.) (-) (!) (…) (,) (?)


4.Soru

Türkçede sesteş olan üç ayrı ki vardır ve her biri işlevine bağlı olarak ayrı ya da bitişik yazılır. Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinde ki eki doğru yazılmamıştır?


Bizim de işimiz bu! Onlar unutacak, biz söyleyeceğiz ki cümle âlem duysun.
Sen zaten evde çalışıyorsun, senden önce gelebilmem mümkün değil ki!
Derler ki binlerce işçi çalışmış bu köşkü yapmak için; şimdi hiçbirinin adı bilinmez.
Elimizdeki imkânları kullanmamakta neden direniyoruz?
Bu sorunun çözümü o yazıdaki, onu okumalısın.

5.Soru

Kompozisyonun türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Kurallı ve kuralsız

Yazılı ve yazısız

Yazılı ve sözlü

Sanatlı ve sanatsız

Planlı ve plansız


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konu başlığıyla ilgili doğru bir bilgidir?


Başlık yazıda düzeni sağlamaz.

Kompozisyon yazarı hiçbir zaman başlığı koyarak yazmaya başlamaz.

Ana düşünce, konu ve varılan sonuç başlığı değiştirmez.

Konu ile başlık arasında bir bağlantı aranmaz.

Başlık ana düşünceyle çelişebilir.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden birisi değildir?


Günlük olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki görüşlerini çeşitli yönlerden inceleyen ve yorumlayan kısa yazılardır
Yazımında güncel konular seçilmelidir
Köşe yazısı olarak da bilinirler
Giriş, gelişme ve sonuç kısımlarından oluşurlar.
Yazar düşüncelerini ayrıntılarıyla ifade etmelidir

8.Soru

Kompozisyonun kaç türü vardır?


Bir
İki
Üç
Dört
Beş

9.Soru

“Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay ve durum” kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


Atasözü

Deyim

Vecize

Konu

Olgu


10.Soru

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?


Nasıl oldu da beni hatırlayamadı, bir türlü anlayamadım.
O kadar çok çalıştı ki havanın karardığını fark etmedi.
Bugün sinemaya gidelim, yarında size geliriz.
Yarınki toplantıya kimlerin katılacağı belli değil henüz.
Geçmişte yaşanan tatsızlıkların unutulmasını istiyordu artık.

11.Soru

I. Okuma dil becerisini de geliştirirII. Dilin kurallı yazma ve konuşma becerileri elde edilirIII. Yazma yeteneğini geliştirirIV. Dağarcığa yeni sözcükler eklenirYukarıdakilerden hangisi okuma eyleminin getirilerindendir?


Yalnız I
I ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV
I, II ve IV

12.Soru

Aşağıdaki fiillerden hangisine -yor eki getirildiğinde ünlü daralması görülmez?


beslemek

selamlamak

doğrulamak

gözlemek

sevilmek


13.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


Şükrünü eda etti.

Aklına mukayyet ol.

Ömrünü boşa tüketme.

Akşam film seyir ettim.

Seminere on kişi kaydoldu.


14.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde ki bağlacının yazımı yanlıştır?


Dünkü yeni yetme gelmiş, bugün bana akıl öğretmeye kalkıyor? Hele dur, biraz büyü, oku, öğren; ondan sonra akıl sat!

Ee ne demişler: Evdeki hesap çarşıya uymaz. Kardeşim, ayağını yorganına göre uzatki sonra sen rahat edesin!

 Nihayet diplomayı alıyorum. İçim öyle sevinçle dolu, yüreğim öyle kıpır kıpır ki sanki içimde bir güvercin kanat çırpıyor

Geçmişteki hatalardan ders alınabiliyorsa, olanlar için üzülmeye hacet yok.

Gerçek demokrasilerde güçler ayrılığı ilkesi hâkim olmalıdır ki iktidarın hukuk dışı yollara başvurması engellenebilsin.


15.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yönünden doğrudur?


Meslek Liseleri’nde okuyan öğrenci sayısı istenilen düzeyde değil.

Öğrenciliğinde Zübeyde Hanım kız öğrenci yurdunda kalmış.

Hasan Tahsin Anıtı, İzmir’in kurtuluşunu simgeliyor.

Yeni yasa Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurdumuzun Doğusu’nda kar yağışı başladı.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paragraflarda kullanılan anlatım biçimlerinden biri değildir?


Kanıtlama

Örneklendirme

Karşılaştırma

Tanıklama

Tanıtlama


17.Soru

Sözün istenmeyen şekilde bittiğini, kesik cümlelerde okuyana bırakılan parçayı göstermede, ayıp karşılanan kelimelerin yerine, metinlerin okunamayan yerlerini göstermede kullanılan yardımcı işaret aşağıdakilerden hangisidir?


Noktalı virgül

İki nokta

Üç nokta

Ayraç

Ünlem


18.Soru

Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, dileği, öneriyi ya da olayı, olaydan alınmış bir kesiti yalnız bir yönüyle tam olarak çözümleyen, açıklayan, tartışan, öyküleyen cümleler bütününe ne ad verilir?


Satır
Nesir
Paragraf
Mısra
Dize

19.Soru

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce yada konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş veya düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğını kanıtlamak amacıyla kaleme alınana bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına ne denir?


konferans
makale
gazete yazıları
magazin yazıları
dergi yazıları

20.Soru

I. Olaya dayalı planII. Düşünceye dayalı planIII. Duyguya dayalı planIV. Tecrübeye dayalı planYukarıdakilerden hangisi komposizyon yazmada kullanılan plan türlerindendir?


I, II, III
I, II, III ve IV
I ve III
I ve IV
Yalnız II