Türk Dili 2 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sormak gerekirdi; bugüne kadar aklı neredeydi ( I ) Bu düşünce kafasında yeni mi oluşmuştu ( II ) yoksa onu eskiden beri tasarlıyordu da açıklamaya cesaret mi edememişti ( III ) Öyleyse birdenbire bu cesareti nereden almıştı ( IV ) Yoksa ona akıl verip onu kışkırtan biri mi vardı ( V )

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine, soru işareti (?) konulamaz?


I

II

III

IV

V


2.Soru

Günümüzde kullanılan, Tanzimat Dönemi’nde batıdan aldığımız noktalama işaretlerini bizde ilk olarak hangi yazar/şair kullanmıştır?


Şinasi

Ziya Paşa

Namık Kemal

Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Vefik Paşa


3.Soru

Aşağıdakilerden hangileri düşünce yazı türlerinden birisi değildir?


Makale
Eleştiri
Deneme
Roman
Anı

4.Soru

Verilen cümlelerin hangisinde yazım hatası vardır?

I- Son nüfus sayımına göre Türkiye'de 82 milyon 3 bin 882 kişi yaşamaktadır.

II- Bir yıl üç yüz atmış beş gün altı saattir.

III- Fizik sınavından yetmişiki aldım.


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız III


5.Soru

Üç nokta (...) aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?


Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek için kullanılır
Cümleden sonra, cümle ile ilgili yapılacak açıklamadan önce kullanılır
Bilimsel çalışmalarda kaynakça yazımında kullanılır.
Ses bilgisiyle ilgili çalışmalarda ünlünün uzun olduğunu göstermek için ünlüden sonra konur.
Cümlede kelime öbeklerini belirginleştirmek için kullanılır.

6.Soru

Annem inledi ( ) ( ) Fakat ( ) Ben ( ) Ben bilmiyorum
ki ( ) ne duydunuz( )
Yukarıdaki cümlede parantez ile belirtilmiş yerlere
getirilecek noktalama işaretleri aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?


(:) (-) (…) (…) (,) (?)

(;) (-) (…) (:) (?)(?)

(…) (-) (,) (,) (?) (?)

(;) (-) (…) (…) (,) (?)

(.) (-) (!) (…) (,) (?)


7.Soru

I. Konunun seçilmesi
II. Konunun sınırlarının çizilmesi
III. Konuyla ilgili ana düşünce ile yardımcı düşüncelerin belirlenmesi.
Kompozisyon yazmada izlenecek adımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?


I-II-III

I-III-II

II-I-III

II-III-I

III-II-I


8.Soru

Hangisi kompozisyonun bölümlerinden olan gelişme bölümünün özelliklerinden değildir?


Konunun zenginleşip olgunlaştığı bölümdür.

Yardımcı düşüncelerin yer aldığı bölümdür.

Yazarın fikirlerini içermek zorundadır.

Uzunluğu konuya göre değişebilir.

Birden çok paragraftan oluşabilir.


9.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan ek veya fiille kullanıldıklarında ünsüz türemesi oluşmaz?


his

zan

af

hak

kan


10.Soru

I. İnsanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türleridir. II. Yazar okuru bilgilendirmek ve düşüncelerini paylaşmak ister. III. Tartışmacı ya da betimleyici yazım dilinden faydalanır. IV. Sanatsal yazılardır. Yukarıdakilerden hangileri düşünce yazılarının özelliklerindendir?


Yalnız I
I ve III
I, II ve III
I,II, III ve IV
II ve IV

11.Soru

Noktalı virgül ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?


Sıralı cümleyi oluşturan cümleler, virgülle
ayrılıyor ve kendi aralarında gruplanabiliyorsa bu
gruplar birbirinden noktalı virgülle ayrılır.

Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya
kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa
bunlar da birbirinden noktalı virgülle ayrılır.

Sıralı, bağlaçlı, girişik gibi birden çok cümlenin
birlikte kullanıldığı yapıların öznesi ortak ise bu
durumda noktalı virgül özneden sonra konur.

Aynı eki alan kelimeler virgülle art arda
sıralandığında oluşabilecek anlam karışıklığını
önlemek için kullanılır.

Cümleden sonra, cümle ilgili yapılacak
açıklamadan önce kullanılır.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüklerin yazımına ilişkin doğru bir ifadedir?

I. Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adları, kurum adları bitişik yazılır.

II. Fiil çekim eklerinin ve fiilimsilerin kalıplaşmasıyla ortaya çıkan ve yeni anlam taşıyan sözcükler bitişik yazılır.

III. İki sözcük birlikte kullanıldığında ses düşmesi, türemesi veya değişmesi oluyorsa ayrı yazılır.

IV. Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerin biri ya da ikisi de artık asıl anlamlarını yitirmiş, yeni bir anlam kazanmışlarsa ayrı yazılır.


Yalnız I

Yalnız II

I, II

Yalnız III

III, IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paragrafa ilgili doğru bilgidir?


Paragraflarda satır başı yapmaya gerek yoktur.

Tek bir cümle bir paragraf olabilir.

Paragrafın düzeni kompozisyonun düzeniyle aynıdır.

Bir düşünce birkaç paragrafta işlenebilir.

Paragraflar arasında geçişleri sağlarken bağlantı önemli değildir.


14.Soru

Bilimsel yazılarda, önemli kişilerin doğum ve ölüm, olayların başlangıç ve bitiş, aynı şekilde devletler, kurumlar veya kuruluşların kurulma ve yıkılma, eserlerin üretilmesinin başlama ve bitiş tarihleri aralarına konur.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımın kullanımıdır?


Soru işareti

Ünlem işareti

Uzun çizgi

Tırnak işareti

Kısa çizgi


15.Soru

1- Türkçedeki sözcüklerin yeni Türk harfleriyle nasıl yazılacağını gösteren İmla Lügatı kaç yılında basılmıştır?


1923
1928
1919
1941
1938

16.Soru

Aşağıdaki cümledeki hata nasıl düzeltilmelidir?
Konsolosluktan iki memur geliyor ve neyi vardı, ne ile geldi diye eşyalarına el koymak istiyorlarsa da Hatice Hanım “ne ile yolladınız ki ne istiyorsunuz? Biz de âdettir, ölenin eşyaları fakire fukaraya dağıtılır.” diyor. (Sâmiha Ayverdi, Hey Gidi Günler Hey)


Tırnak içi büyük harfle başlatılmalıdır

Tırnak içindeki soru işareti kaldırılmalıdır.

"ne ile" yerine "neyle" yazılmalıdır.

Konsolosluk'tan olarak yazılmalıdır.

"Hatice Hanım" ifadesi "Hatice hanım" olmalıdır.


17.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde  “ki” yanlış yazılmıştır?


Masadaki kalemleri kaldırdı.

Sesini çok yükseltme ki komşular rahatsız olmasın.

İyi de bir saatte bu kadar işi yapamam ki!

Murat’ın sunumu benimkinden daha güzel olmuş.

Öğrendiklerimizi yazıya dökelimki kalıcı olsun.


18.Soru

Paragrafla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Paragraflar satır başı yapılarak belirtilir.

Paragraf birkaç cümleden oluşabileceği gibi tek cümlelik paragraflar da vardır.

Paragraf düzeni kompozisyonun düzeninden farklıdır.

Bir düşünceden başka düşünceye geçerken akıcılığa dikkat etmek paragraflar arası geçişleri sağlar.

Paragraf bir düşüncenin ele alındığı, işlendiği, örneklendirildiği, geliştirildiği ve sonuca bağlandığı bir bütünlüktür.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışı vardır?


Dünyada parlamentolar yasama ile görevlidirler.

67. Dil Bayramı, İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nce önemli bir toplantıyla kutlandı.

Kadıköyü’nde, Bahariye Caddesi’ndeki Geren Apartmanı’nın giriş katında, 21:05’te doğmuşum.

Tekin, Talat (2000). Orhon Türkçesi Grameri. Ankara: TDK

İmparatorluk zirvede iken 10.441.900 km2lik bir alana yayılmıştı.


20.Soru

Hangi cümlede ek fiil doğru şekilde kullanılmıştır?


Ben askerde iken yüzbaşı idim.

İtfaiye gelene kadar ev çoktan yanmıştı.

Üzüldüm çocuğa babası çok hasta imiş.

Demirden korksa trene binmez imiş!

Biz burada değil iken çok yaramazlık yaptın mı?