Türk Dili 2 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Noktalama işaretlerinin Türk Edebiyatında ilk kullanıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?


Eylül

Şair Evlenmesi

Ayyar Hamza

Araba Sevdası

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat


2.Soru

MLA hangi alanlarda tercih edilen bir yazım stilidir?


Psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimler

Tıp, sağlık bilimleri ve biyolojik bilimler

Edebiyat, sanat, yazın, dil ve tarih bilimleri

Ekonomik, politik ve sosyopolitik bilimler

İstatistik, tıp ve diğer biyolojik bilimler


3.Soru

"Önceden belirlenen bir konuda karşıt iki görüşün izleyiciler önünde tartışıldığı konuşma türüdür. Kura sonucu seçtikleri görüşü araştırıp sunum yapan iki grubun her birinde 3-5 konuşmacı yer alır. Bir yönetici kontrolünde, sırayla sunumunu yapan konuşmacılar aynı zamanda kendilerine yöneltilen sorulara da cevap verirler. Daha önce belirlenen jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda bir grubun üstünlüğü ile sona erer."Yukarıdaki ifade konuşma türlerinden hangisini tanımlamaktadır?


Panel
Forum
Münazara
Sempozyum
Konferans

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazıları için doğrudur?


Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazıları Cumhuriyet’le birlikte ortaya çıkmıştır.

Düşünce yazıları gözlem, deneyim ya da araştırmaya dayalı yazılardır.

Düşünce yazıları kurmaca, kurgusal metinler olarak da ifade edilir.

Düşünce yazılarında bilgi vermek, kanıtlamak ve izlenimleri yansıtmak amaçlandığı için yoğun olarak öyküleyici anlatım biçiminden yararlanılır.

Sanatlı anlatım kaygısı güdülür.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkçe roman olarak kabul edilmektedir?


Aşk-ı Memnu
Sergüzeşt
Eylül
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Karabibik

6.Soru

Seçeneklerden hangisinde ilk Türkçe roman ve yazarı doğru olarak verilmiştir?


Eylül- Mehmet Rauf
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami
Sergüzeşt- Sami Paşazade Sezai
Karabibik- Nabizade Nazım
Mai ve Siyah- Halit Ziya Uşaklıgil

7.Soru

"Adı kompozisyon olmasa da yazdığımız pek çok yazıda, raporda, seminerde, hatta dilekçede kompozisyon yazma kurallarını ve yöntemlerini uygularız. Topluluk önünde yaptığımız konuşmalar da kompozisyonun bir başka boyutu olan sözlü kompozisyon ürünüdür. Kompozisyon, sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eder."Yukarıda verilen tanıma göre bir kompozisyonda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aranmaz?


Yazı dilinin anlamlı bütünlüğü
Yazım kuralları
Konuşma dilinin anlamlı bütünlüğü
Topluluk önünde konuşma kuralları
Metnin kendi içinde tutarlılığı

8.Soru

I. Başka dillerden geçen geçen bazı sözcüklerin Türkçede doğru telaffuz edilmesine dikkat edilmelidir.II. Konuşmacının dikkat eksikliği ile de çok yakından ilişkili olduğu bilinen ıı, hı,şey, yani, falan, evet, tamam mı, oldu, işte, artı, dermişim, ondan sonra, neyse, efendime söyleyim gibi asalak seslerden kaçınılmaldır. III. Başka dillerden gelen sözcüklerin, Türkçede karşılığı olanlarını telaffuz ederken Türkçe biçimleri tercih edilmelidir.IV. alkış almak, konuşma yapmak gibi anlam kopyalamalarından kaynaklanan yanlış yardımcı eylemleri kullanmaktan kaçınılmalıdır.Yukarıdakilerden hangileri sözlü iletişimde dikkate alınması gereken söyleyiş özelliklerindendir?


Yalnız II
I, III ve IV
I, II ve IV
I, II, III, IV
I ve III

9.Soru

1- Batılı anlamda noktalama işaretlerini Türkçe’ de ilk kullanan yazar kimdir?


Tevfik Fikret
Şinasi
Ziya Gökalp
Ömer Seyfettin
Nazım Hikmet

10.Soru

Ses özünde nedir?


titreşim
toplantı
sunum
konferans
miting

11.Soru

Roman türü hangi yüzyılda altın çağını yaşamıştır?


17. yy

18.yy

19. yy

20. yy

21. yy


12.Soru

"Ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşudur. İletilmek istenen mesajın, duygunun doğru şekilde dinleyiciye ulaşmasına, dinleyici üzerindeki etkisinin artmasına yardımcı olur. Konuşmanın içeriğine uygun coşkun, güçlü, kesin, yumşak, hassas duygular dinleyiciye iletilir."Yukarıdaki ifade konuşma ile ilgili temel kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?


Frekans
Vurgu
Tonlama
Tını/Renk
Açıklık

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazının giriş bölümünü içerir?


Özet bilgilerin açık ve net bir şekilde belirtilmesi

Çalışma amacının ifade edilmesi

Kaynaklara atıfta bulunulması

Kaynak göstermek

Yazının çerçevesinin oluşturulması


14.Soru

I. OlayII. KişiIII. YerIV. ZamanV. Üç birlik kuralıYukarıda verilenlerden hangisi öykünün öğeleri arasında yer almaz.


II.
III.
IV
V.
I.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunumda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?


Konuşmacı ses tonuna, jest ve mimiklerine özen göstermelidir.
Sunumda kullanılacak teknolojik araçlar önceden denetlenmelidir.
Sunumdan önce, konuşmayla ilgili denemeler gerçekleştirilmelidir.
Konuşmacı, verilen zamanı kullanırken esnek davranmalıdır. 
Konuşmacı görsel ögeleri konuyla uyumlu bir şekilde kullanmalıdır.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde mi pekiştirme amacıyla kullanılmıştır?


Oraya bugün mü, yarın mı gideceksin?

Güzel mi güzel bir elbise!

Bahar geldi mi insanın içini mutluluk kaplıyor.

Sen hâlâ başlamadın mı ders çalışmaya?

Çocuk musun sen?


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, okuduğunu anlama yollarından biri değildir?


Metinle ilgili ön bilgileri hatırlamak.
Görsellerden hareketle konuyu tahmin etmek.
Metindeki bütün cümlelerin altını çizmek.
Metindeki mesajla ilgili not almak.
Anlamı bilinmeyen sözcükleri metin yoluyla tahmin etmek.

18.Soru

19. Yüzyılda romantizm akımı ile güçlenen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?


Epik şiir

Lirik şiir

Didaktik şiir

Pastoral şiir

Dramatik şiir


19.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik sözcük doğru yazılmıştır?


Çocukken en çok yap boz yapmayı severdim.

Bey oğlu İstanbul'un en güzel semtidir.

Doğru yolu bulabilmek için kuzeydoğu yönünde ilerlememiz gerekiyor.

Gece sınava çalışırken uyuya kalmışım.

Okulda öğrencilere su çiçeği aşısı yapılmış.


20.Soru

7- Aşağıdakilerden hangisi resmi yazışma türlerinden biri değildir?


Dilekçe
Edebi mektup
Karar
Tutanak
Rapor