Türk Dili 2 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olması” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçü

Uyak

Entonasyon

Vurgu

Ahenk


2.Soru

Hangisi okuma sürecinde dikkat edilmesi gereken okumanın beş temel ilkesinden biri değildir?


Okuma anlam kurma sürecidir.

Okuma akıcı olmalıdır.

Okuma stratejik olmalıdır.

Okuma en çok sabahları yapılmalıdır.

Okuma yaşam boyu devam etmelidir.


3.Soru

Sahip olduğu belirli bir renk ile başkaları tarafından duyulan ham ses vücutta ilk olarak nerede oluşur?


Boğaz

Ağız

Burun

Akciğer

Gırtlak


4.Soru

Üslubu belirlemede etkili olan fikirlerin, hazırlığın hatta planın ve daha pek çok şeyin konuşmanın akışına feda edildiği üslup çeşidi hangisidir?


Çekingen üslup

Övünme üslubu

Monoton üslup

Çenebaz üslup

Ağır üslup


5.Soru

Yayımlanmayan araştırma hakkındaki durum nedir?


Yarım kalmış demektir.
Yayımlanmış kabul edilir.
Yayımlanması için talep gönderilir
Otomatik yayımlanır.
Yayımlanması beklenir.

6.Soru

I. Dinleyiciyi sıkmayacak, eğlenceli ve mizahi bir anlatım diline sahip olabilmek.II. Sunumu aynı ses tonunda değil içerik, ses ve beden dili uyumuyla dinamik bir yapıda yapmak.III. Sunum öncesinde dinleyici kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim, sosyal statü ile ilgili özellikleri hakkında bilgi almak IV. Sunum sırasında, orada bulunanların okuma yapmak üzere değil konuşma dinlemek üzere gelmiş kişiler olduklarını bilerek sunum yapmakV. Sunum sonrasında dikkatin yoğun olduğunu bilerek önemli mesajları bu sırada iletmek.Yukarıdakilerden hangileri başarılı bir sözlü sunum yapabilmek için gereken özelliklerdendir?


I, II ve IV
II ve IV
Yalnız V
I, II, III, IV ve V
II, III, IV, V

7.Soru

Bir yazının biçimsel içerikle ilgili özelliklerine göre
ayrılması” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?


Metin

Metin türü

Bilgilendirici metin

Kurgulayıcı metin

Betimleyici metin


8.Soru

Bilgilendirme, öğüt verme, bir düşünceyi açıklama amacı güden şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?


Dramatik
Epik
Didaktik
Lirik
Pastoral

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Nokta cümlenin bittiğini göstermek amacıyla cümle sonuna konur
Tamamen büyük harflerden oluşan kısaltmalarda nokta kullanılır
Nokta rakamlardan sonra konursa sıra sayı sıfatlarını türetir
Nokta kimi kısaltmalarda kullanılır
Saat yazımında saat ile dakika arasına nokta konur

10.Soru

Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirme yönü ağır basan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?


Pastoral şiir

Epik şiir

Satirik şiir

Didaktik şiir

Dramatik şiir


11.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi doğru yazılmıştır?


Gidişat

Tadilatlar

Birfiil

Mürettebat

Resmî geçit


12.Soru

Resmi ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan, bir dileği, isteği, ihbar ve şikayeti bildirmek üzere ve ya herhangi bir konuda bilgi almak amacıyla yazılan resmi mektup türüne ne ad verilir?


Rapor
Tutanak
Dilekçe
Karar
Öz geçmiş

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru ve güzel konuşmanın temel ilkelerinden biri değildir?


Doğallık
İnandırıcılık
Açıklık
Tını/renk
Yöntem ve Plan

14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bilimsel araştırma sürecinin aşamaları doğru bir sıralamayla verilmiştir?


Toplanması, çözümlenmesi, açıklanması, sınıflandırılması, yorumlanması

Toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi, açıklanması, yorumlanması

Çözümlenmesi, açıklanması, sınıflandırılması toplanması, yorumlanması

Sınıflandırılması, toplanması, yorumlanması, çözümlenmesi, açıklanması

Sınıflandırılması, çözümlenmesi, yorumlanması, toplanması, açıklanması


15.Soru

2- Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamanın başlaca şartlarından değildir?


Yoğun dikkat
Yeniden yapılandırma
Zihinde canlandırma
Çıkarımlarda bulunma
Geceleri okuma

16.Soru

Hangi seçenekte noktalama işaretlerinin özellikleri doğru olarak verilmiştir?
I. Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştırırlar.
II. Yazarın düşüncesinin okura doğru ulaşmasına yardımcı olurlar.
III. Sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtirler.
IV. Kelimelerin anlamlarını değiştirebilirler.


I-II

II-III

I-II-III

I-II-IV

II-III-IV


17.Soru

Diğer şiir türlerine göre daha toplumsal olan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?


Dramatik şiir

Lirik şiir

Didaktik şiir

Epik şiir

Pastoral şiir


18.Soru

Bir milletin ortak tarihinde önemli izler bırakan savaş,
doğal afet, türeyiş, ölüm ya da yenilgileri ve bu olaylarda
önemli rol oynamış büyük kahramanların hayatlarını
manzum hikayeler halinde anlatan metinlere verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?


Öykü

Roman

Eleştiri

Şiir

Destan


19.Soru

I- Problem çözme
II- Okuma
III- Hipotez Kurma
IV- Akıl yürütme
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerilerdendir?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve IV

III ve IV


20.Soru

I.Metnin yapısı hakkında bilgi edinme
II.Metne yoğunlaşma
III.Metinle ilgili ön bilgileri hatırlama
IV.Başlıklardan hareket ederek konuyu tahmin etme
Okuma stratejilerinden hangileri okuma öncesinde
kullanılan stratejiler arasında yer alır?


I-II-III

II-III-IV

I- III-IV

I-II-III-IV

Hiçbiri