Türk Dili 2 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Okurların yazılı metinden anlam çıkardıkları ya da yorumlarda bulundukları, ön bilgilerini kullandıkları, yazar ve okur arasındaki etkileşime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Okuma

Anlatma

Dinleme

Konuşma

Yazma


2.Soru

3. Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel, iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden değildir?


İşitilebilirlik
Esneklik
Akıcılık
Hoşagiderlik
Tını

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daha çok psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimlerdeki bilimsel yazıların hazırlanmasında tercih edilen bir yazım stilidir?


AMA

CONSORT

ASA

APA

APSA


4.Soru

Noktalı virgül ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sıralı cümleyi oluşturan cümleler, virgülle ayrılıyor ve kendi aralarında gruplanabiliyorsa bu gruplar birbirinden noktalı virgülle ayrılır.

Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa bunlar da birbirinden noktalı virgülle ayrılır.

Sıralı, bağlaçlı, girişik gibi birden çok cümlenin birlikte kullanıldığı yapıların öznesi ortak ise bu durumda noktalı virgül özneden sonra konur.

Aynı eki alan kelimeler virgülle art arda sıralandığında oluşabilecek anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

Cümleden sonra, cümle ilgili yapılacak açıklamadan önce kullanılır.


5.Soru

I. Düşünsel bir plan hazırlanmalıdır II. Yapıt ile ilgili yargılar, yapıttan örneklere dayandırılarak sunulmalıdır. III. Eleştiride öznellik ön planda tutulmalıdır. IV. Yargılar, kırıcı ve yıkıcı değil; yapıcı ve yol gösterici olmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri eleştiri yazmada uygulanacak adımlardır?


I, II, III ve IV
I, II ve IV
II, III ve IV
I ve II
Yalnız IV

6.Soru

Bilim ve sanat alanlarında genel veya belirli bir tema etrafında sunum yapmak üzere bir araya gelen alan uzmanlarının topluluk karşısında gerçekleştirdikleri konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Münazara

Kurultay

Seminer

Konferans

Sempozyum


7.Soru

Türk edebiyatındaki ilk Türkçe roman aşağıdakilerden hangisidir?


Sergüzeşt

Mai ve Siyah

Eylül

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Araba Sevdası


8.Soru

Metnin tamamı okunmadan sözcükler üzerinde durulmadan yapılan okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Özetleyerek okuma

İşaretleyerek okuma

Tahmin ederek okuma

Soru sorarak okuma

Göz atarak okuma


9.Soru

Aşağıdaki paragraftaki hata nedir?


"Vakit gece yarısını geçmiş olmalıydı. Annem ve kız kardeşlerim çoktan uyumuşlardı. Arada, dışarıdan babamın kalın öksürüğü geliyordu. Biz Niyaziyle koyun koyuna, usul usul konuşuyorduk. (Orhan Kemal, Baba Evi)"


"kız kardeşlerim" büyük yazılmalıdır

"Aradaa" kelimesinden sonraki virgül kaldırılmalıdır.

"koyun koyuna" birleşik yazılmalıdır

"Niyazi'yle" şeklinde yazılmalıdır.

"koyun koyuna"dan sonra konuşan virgül kaldırılmalıdır.


10.Soru

Aşağıdaki yazımlardan hangisinde bağlaç vardır?

I. Sende mi Brütüs?

II. Sen de mi Brütüs?

III. Sende de mi Brütüs?


I, II

I, III

Yalnız II

Yanız III

II, III


11.Soru

Bir kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için
kendimizi onun yerine koyarak yaptığımız dinleme türü
aşağıdakilerden hangisidir?


Grup halinde dinleme

Pasif dinleme

Not alarak dinleme

Empatik dinleme

Yaratıcı dinleme


12.Soru

Bilimsel bir araştırmada dil ve anlatım nasıl olmalıdır?


Akademik üslup

Günlük konuşma dili

Genelleyici ifadeler

Kişisel ifadeler

Belirsiz ifadeler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk romanı yazarlarından biri değildir?


Halit Ziya Uşaklıgil
Halide Edip Adıvar
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Refik Halit Karay
Mehmet Akif Ersoy

14.Soru

Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazıları aşağıdaki türlerden hangisidir?


Fıkra

Söyleşi

Yaşam öyküsü

Öz yaşam öyküsü

Gezi yazısı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangileri beden dilinin özelliklerinden değildir?


Vücut hareketleri herkesçe ortak anlaşılabilir.
Jest ve mimik aracılığıyla sözlü iletişim sürecine katılır.
El, kol, baş ve yüzdeki her uzvun hareketidir.
Söze dökülemeyen düşüncelerin dinleyiciye aktarılmasında kullanılabilir.
Vücudun belirli duruş özellikleriyle de dinleyici üzerinde çeşitli algılar oluşturabilir.

16.Soru

Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi Trajedi (Tragedya) türüne örnek bir eserdir?


Gülünç Kibarlar

Romeo ve Juliet

Cimri

Cem Sultan

Şair Evlenmesi


17.Soru

Aşağıdaki eserlerden hangisi tiyatro türünde verilmiştir?


Sessiz Ev
Cimri 
Kelile ve Dimne
Han Duvarları
Eylül

18.Soru

Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılması
olarak tanımlanan okuma çeşidi hangisidir?


Sesli okuma

Sessiz okuma

Göz atarak okuma

Özetleyerek okuma

İşaretleyerek okuma


19.Soru

4- Metinde işlenen konuyla ilgili bilgi, duygu ve düşüncelerin başkalarıyla paylaşılması türündeki okumalara ne denir?


Tartışarak okuma
Soru sorarak okuma
Tahmin ederek okuma
İşaretleyerek okuma
Özetleyerek okuma

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmalar sınıfında değerlendirilemez?


Nutuk
Konferans
Açık oturum
İş görüşmesi
Panel