Türk Dili 2 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?


Serilik
İşitilebilirlik
Esneklik
Akıcılık
Hoşagiderlik

2.Soru

Aşağıda verilen dilimize Arapça ve Farsçadan geçen sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?


fev kalade

ehlibeyt

cihan şümul

hüsnü niyet

gayri menkul 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşam öyküsü/biyografi yazımında dikkat edilmesi gereken belirleyici özelliklerden biri değildir?


Yaşam öyküsü türünde tarihsel gerçeklik en önemli öğedir.

Yaşam öyküsü anlatılacak kişinin çocukluğundan itibaren yaşamı ele alınır.

Yaşam öyküsünde kişinin bireysel ve toplumsal özellikleri yansıtılır.

Yaşam öyküsü yazımında gerçekler saptırılır.

Yaşam öyküsünde üçüncü kişili anlatım kullanılır.


4.Soru

Yazarın bir sorunu, bir düşünceyi, bir bilgiyi yakalayıp sorgulamasıyla ortaya çıkardığı malzemeye ne denir?


Konu
Düşünce
Ana düşünce
Yardımcı düşünce
Deyim

5.Soru

Duygu ve düşüncelerin çeşitli işaretlerle belirlenmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Konuşma

Yazı

Dil

Anlatım

Kompozisyon


6.Soru

Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazılar aşağıdaki türlerden hangisidir?


Mektup

Röportaj

Tutanak

Kararname

Dilekçe


7.Soru

1. Sesli okuma 2. Özetleyerek okuma 3. Soru sorarak okuma 4. Resmederek okuma 5. Tartışarak okuma 6. Derin okumaYukarıdakilerden hangileri okuma türlerindendir?


1, 2, 3 ve 4
2, 3, 4 ve 5
3, 4, 5 ve 6
1, 2, 3 ve 5
1, 3, 4 ve 6

8.Soru

Özünde roman türünde yapısal bir değişim ve
dönüşümle gerçekliği farklı bir biçimde oluşturmayı
deneyen, neyin anlatıldığından çok anlatım şekline önem
veren edebi hareket aşağıdakilerden hangisidir?


Modernizm

Post-Modernizm

Romantizm

Yeni Roman Akımı

Hümanizm


9.Soru

1. Bireysel Etkenler 2. Çevre 3. Ekonomi 4. Aile 5. Okul 6. İklimYukarıdakilerden hangileri okuma alışkanlığı edinmeyi etkileyer?


1, 3, 4 ve 5
2, 3 ve 6
1, 3 ve 4
1, 2, 4 ve 5
2, 3, 5 ve 6

10.Soru

Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından özel amaçlarla istenen ve kişinin hayatını, öğrenimini, yeteneğini, deneyimini, iş yapma gücünü belirten yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


Rapor

Özgeçmiş

Mektup

Özel mektup

Tutanak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıksız konuşma türüdür?


İş görüşmesi
Nutuk
Açış konuşması
Panel
Forum

12.Soru

"Metnin tamamı okunmadan, sözcükler üzerinde durulmadan yapılan okuma" hangi tür okumanın tanımıdır?


Özetleyerek okuma
Göz atarak okuma
Sessiz okuma
Tahmin ederek okuma
Tartışarak okuma

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıksız/günlük konuşma türlerindendir?


İş görüşmesi

Konferans

Açış konuşması

Seminer

Forum


14.Soru

Dinlenenlerin çok yönlü bir bakış açısıyla tarafsız bir biçimde el alındığı, sorgulandığı, değerlendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı dinleme türü seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Sorgulayıcı dinleme
Amaçlı dinleme
Seçici dinleme
Eleştirel dinleme
Aktif dinleme

15.Soru

Aşağıdakilerden hangileri söyleşi/sohbet yazılarının özelliklerinden değildir?


Konu derinlemesine işlenir
Öznel bir anlatıma sahiptir
Anlatılanları kanıtlama çabası yoktur
Sıkça devrik cümlelere rastlanır
Metin içinde sorulu cevaplı anlatımdan yararlanılarak konuşma havası yaratılır.

16.Soru

Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlayabilmek adına dinleyicinin kendisini konuşmacının yerine koyduğu dinleme türü seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Aktif dinleme
Empatik dinleme
Amaçlı dinleme
Yaratıcı dinleme
Seçici Dinleme

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında durum öyküsü öncüsüdür?


Yakup Kadri

Sait Faik Abasıyanık

Ömer Seyfettin

Necati Cumalı

Memduh Şevket Esendal


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ayraç işaretinin görevlerinden değildir?


Cümleyle doğrudan ilgisi olmayan açıklamalar ayraç içinde verilebilir.
Bilimsel yazılarda, önemli kişilerin doğum ve ölüm tarihleri ayraç içinde gösterilir.
Olayların yaşandığı, eserlerin yazıldığı, basıldığı tarih veya yer ayraç içinde verilir.
Cümlede özellikle vurgulanmak istenen ögeler, ayraç içinde verilebilir.
Maddeleri belirtmek için kullanılan rakam veya harflerden sonra konulabilir.

19.Soru

Hangisi eleştirel düşünmenin temel özellikleri
arasında yer almaz?


Ön yargılardan uzak olmayı gerektirir.

Bir süreçtir.

Neden-sonuç ilişkisine önem verir.

Öznel bir bakış açısını gerektirir.

Çok yönlü bakış açısını ve düşünmeyi zorunlu
kılar.


20.Soru

Başka dillerden geçen bazı sözcükler, Türkçede karşılıkları olmasına rağmen verici dildeki veya onlara yakın biçimleriyle kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kullanıma örnektir?


Yansı

Kriter

Çalıştay

Küresel

Veri