Türk Dili 2 Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Seçeneklerden hangisi resmi yazı türleri arasında yer almaz?


dilekçe
rapor
öz geçmiş
anı
mektup

2.Soru

Önceden belirlenen bir konuda karşıt iki görüşün
izleyiciler önünde tartışıldığı konulma türüne ne ad
verilir?


Seminer

Münazara

Kurultay

Sempozyum

Forum


3.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü uzunluğu anlamı değiştirmektedir?


Şura
Engin
Sahip
Gönül
Öykü

4.Soru

Sanatsal yazı türleri içinde en eski tür hangisidir?


Şiir
Roman
Tiyatro
Öykü
Makale

5.Soru

I. Bir araştırma alanında, yapılan çalışmaların yöntem ve tekniklerle sağlamlaştırılarak ortaya konduğu yazılardır.II. Yazarın konu ile ilgili olarak başka kaynaklara göndermede bulunduğu yazılardır.III. Yazarın sadece kendisi ile baş başa kalarak ve kendi düşünce ve yorumlarıyla oluşturduğu yazılardır.Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri bilimsel yazıların özellikleri arasında yer alır?


I
II
I, II
I, II, III
I, III

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışı vardır?


Dünyada parlamentolar yasama ile görevlidirler.

67. Dil Bayramı, İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nce önemli bir toplantıyla kutlandı.

Kadıköyü’nde, Bahariye Caddesi’ndeki Geren Apartmanı’nın giriş katında, 21:05’te doğmuşum.

Tekin, Talat (2000). Orhon Türkçesi Grameri. Ankara: TDK

İmparatorluk zirvede iken 10.441.900 km2lik bir alana yayılmıştı.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öykünün öğelerinden biri değildir?


Olay
Kişiler
Yer
Zaman
Yöntem

8.Soru

I- Okuduğunu anlama ciddi bir dikkat gerektirir.
II- Okuduğunu anlama, okunanların önbilgilerle ilişkiler kurmayı, analiz ve sentezi gerektirir.
III- Okuduğunu anlama bilgi birikimine gerek duymaz.
IV- Okuduğunu anlama için kelime dağarcığı önemli değildir.
Yukarıda okuduğunu anlamayla verilen ilgili temel ilkelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

III ve IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paragrafta anlatım biçimlerinden biri değildir?


Tanımlama

Örneklendirme

Karşılaştırma

Tanıklama

Kişileştirme


10.Soru

Hiç düşündünüz mü ( ) deniz kızı var da, neden deniz erkeği yok?..
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?


Soru işareti

Ünlem işareti

Virgül

Noktalı virgül

Üç nokta


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı kazanma sürecini etkilememektedir?


Akraba ilişkileri
Bireysel etkenler
Çevre
Okul
Aile

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlayabilmenin şartlarından biri değildir?


Not etme
Yoğun dikkat
Yeniden yapılandırma
Anlamı kavrama
Zihinde canlandırma

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin konusudur?


Savaşlar

Ölüm

Çobanların yaşamı

Aşk

Öğüt vermek


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur?


başlıyalı

özliyecek

kolluyarak

ağlıyor

gelmiyen


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ünlem işaretinin kullanıldığı durumlardandır? 1.Acıma, üzüntü, sevinç, kızma, korku, şaşırma, coşma gibi her türlü duyguyu ifade eden kelime, kelime öbeği veya cümlelerden sonra konur. 2.Hitap, çağrı, seslenme, uyarı vb. bildiren kelime, kelime öbekleri veya cümlelerden sonra konur. 3. Onay veya ret bildiren kelimelerden sonra konabilir.


Yalnız 2
Yalnız 1
1,2
2,3
1,2,3

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz türemesi vardır?


affetmek
gönlüm
hallaç
kahretmek
sille tokat

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Karar yazısının başına sırasıyla karar tarihi ve günü, karar numarası, oturum yeri ve saati yazılır.

Giriş bölümünde katılımcılar belirtilir.

Üyelerin konuya ilişkin görüşleri e tartışma sonuçları maddeler halinde yazılır.

Karar yazısı “oy birliğiyle karar verildi” veya “oy çokluğuyla karar verildi” ifadesiyle sonlandırılır.

Karar yazısının en altına toplantı başkanı ve üyelerinin adları, soyadları yazılır ve bu kişiler kararı imzalarlar.


18.Soru

Bir milletin ortak tarihinde önemli izler bırakan savaş, doğal afet, türeyiş, ölüm ya da yenilgileri ve bu olaylarda önemli rol oynamış büyük kahramanların hayatlarını manzum hikayeler halinde anlatan metinlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Öykü

Roman

Eleştiri

Şiir

Destan


19.Soru

I. Olaya dayalı plan
II. Akışa dayalı plan
III. Duyguya dayalı plan
IV. Üsluba dayalı plan
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kompozisyon yazımında uygulanabilecek plan türlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve IV


20.Soru

Hangi yılda basılan İmla Lügatı, Türkçedeki sözcüklerin yeni Türk harfleriyle nasıl yazılacağını göstermiştir?


1924

1925

1926

1927

1928