Türk Dili 2 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatro türlerinden değildir?


Köy seyirlik oyunu
Bağ bozumu şenlikleri
Karagöz
Meddah
Ortaoyunu

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türlerindendir?


Şiir

Anı

Gezi

Deneme

Günlük


3.Soru

Belirlenen bir konunun, karşıt iki görüşteki kişilerce izleyiciler önünde tartışıldığı konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kurultay
Münazara
Seminer
Forum
Panel

4.Soru

Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilmiş olan eserlerden hangisi Türk edebiyatında didaktik şiirin ilk örneği olarak bilinmektedir?


Aşık Paşa- Garibname

Nabi-Hayriye

Tevfik Fikret-Şermin

Mehmet Akif- Asım

Yusuf Has Hacib- Kutadgu Bilig


5.Soru

"İnsanın duygularını, düşüncelerini sese dayalı bir dizge halinde sunmasıdır" Tanım aşağıdaki başlıklardan hangisine aittir?


sunum
konuşma
toplantı
sempozyum
konferans

6.Soru

“Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olması” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçü

Uyak

Entonasyon

Vurgu

Ahenk


7.Soru

Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkında görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazılarına ne denir?


Söyleşi
Makale
Klasik deneme
İzlenimsel eleştirel deneme
Otobiyografi

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel, iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?


İşitilebilirlik
Esneklik
Akıcılık
Sıklık
Hoşagiderlik

9.Soru

Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra virgül konur.

Yukarıdaki bilgiyi örnekleyen şık aşağıdakilerden hangisidir?


Sanıyoruz ki öğretmenler ve eğitim sistemine egemen olunca, gelecek kuşakları istediğimiz kalıpta yetiştirebiliriz.

Yemekten sonra sofrayı evin hanımıyla hizmetçiler yardımlaşa kaldırırlar, sonra sıra kuru üzüm, incir, ceviz içi, incir pestiline gelirdi.

Kendi kendime, sana arkadaş lazım, karının ne lüzumu vardı ki, dedim.

Baykuş, Yunan mitolojisinde tanrıça Athena’nın sevdiği hayvan olarak bilinir.

–– Git oğlum, diye ilave etti, memleketine git! Karnının doyduğu yerdir vatan, derler ama kulak asma...


10.Soru

1. Konuşan ve dinleyici olmak üzere iki taraf vardır.2. Konuşkan bir dinleyici, karşı tarafla daha hızlı ve kolay iletişim kurabilir.3. Dinleyicinin kelime dağarcığının zenginliği anlam kurmasını kolaylaştırır.4. Dinleyicinin ve bilgi birikimi iletişim kurmada önemli bir etkendir.5. İletinin doğru algılanması yoğun bir dikkat gerektirir.6. Konuşma başlayınca hemen tepki verilmelidir.Yukarıdakilerden hangileri dinlemenin temel niteliklerindendir?


1, 2, 3 ve 4
2, 3, 4 ve 5
3, 4, 5 ve 6
2, 4, 5 ve 6
1, 3, 4 ve 5

11.Soru

I- Olay ağırlıklı değildir.
II- Serim düğüm çözüm aşamalılığı vardır.
III- Bu tür öykülerde okur, günlük yaşamdan seçilmiş değişik durumlarla karşılaşır.
IV- Entrikalar ve çatışmalar yer alır.
Yukarıda durum öyküleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve IV

I ve IV


12.Soru

Yakın akrabalar ve arkadaşlar arasında yazılan, özel konuları içeren mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?


Özel mektup 
İş mektubu
Davetiye
Edebî mektup
Not

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve etkili konuşmanın temel özelliklerinden değildir?


Açıklık
Doğallık
Hoşagiderlik
İlginçlik
İnandırıcılık

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden birisi değildir?


Tartışmacı anlatım biçiminden yararlanılır.
Araştırmaya dayalıdır.
Sanatsal boyutlu yazılardır.
Gözlem ve deneyime dayalı yazılardır.
Bilimsel kavramlara ve terimlere yer verilir.

15.Soru

‘Şiir kelimelerle güzel biçimler kurmak sanatıdır’ ifadesi ile şiiri tanımlayan şair aşağıdakilerden hangisidir?


Yahya Kemal

Melih Cevdet

Nurullah Ataç

Cahit Sıtkı

Suut Kemal Yetkin


16.Soru

Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi Trajedi (Tragedya) türüne örnek bir eserdir?


Gülünç Kibarlar

Romeo ve Juliet

Cimri

Cem Sultan

Şair Evlenmesi


17.Soru

Aşağıdaki düşünce yazılarından hangisi kişisel hayatı konu edinen düşünce yazılarından biri değildir?


Anı
Günlük
Gezi yazısı
Öz yaşam öyküsü 
Fıkra

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan dönemi komedi yazarlarındandır?


Moliere
Sophokles
Aristophanes
Euripides
Aiskhylos

19.Soru

Titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşuna ne ad verilir?


Ton / Tonlama

Sıklık / Frekans

Ezgi

Vurgu

Durak / Duraklama


20.Soru

6. Açık oturuma benzeyen diğer konuşma türü hangisidir?(


Açış konuşması
Panel
Konferans
Kurultay
Sempozyum