Türk Dili 2 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Aile II. Çevre III. Okul IV. İklim Yukarıda yer alan numaralandırmalardan hangileri okuma alışkanlığı edinmeyi etkileyen faktörler arasında yer alır?


I. ve II.
I. ve III.
I., II., III
I., II., III., IV.
III.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amacı çıplak doğa güzelliklerini sevdirmek olan çoban ve kır yaşamını anlatan şiir türüdür?


Pastoral
Didaktik
Lirik
Satirik
Dramatik

3.Soru

I. Okuma bir anlam kurma sürecidir. II. Okuduğunu anlama süreci beynin etkin çalışmasını gerektiren bir süreçtir. III. Alınan iletinin zihinsel süreçte anlamdırılması yoğun bir çaba gerektirir. IV. Okunanların ön bilgilerle ve bağlantılı diğer konularla ilişkilendirilip zihinde yeniden yapılandırılmasıdır. Yukarıdakilerden hangisi okuduğunu anlamayla ilgili temel ilkelerdendir?


I ve II
Yalnız III
I, II ve IV
II ve IV
I, II, III, IV

4.Soru

Seçeneklerden hangisi Batılı tarzda kaleme alınmış ilk Türkçe tiyatro eseridir?


Ayyar Hamza
Şair Evlenmesi
Cem Sultan
Vatan Yahut Silistre
Zavallı Çocuk

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinde yer almayan ögelerden biridir?


Dinleyici
Yazar
Konuşmacı
Geri bildirim
Mesaj

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türlerinden birisi değildir?


Şiir
Öykü
Roman
Tiyatro
Makale

7.Soru

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatındailk tiyatro eseri veren yazardır?


Namık Kemal
Ziya Paşa
Muallim Naci
Şinasi
Tevfik Fikret

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öykünün öğelerinden biri değildir?


Olay yada durum

Kişiler

Yer

Anlatım

Zaman


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen konuşmacı temelli faktörler arasında yer almaz?


Konuşma hızı
Ses tonu
Dikkat
Bilgi birikimi
Jest ve mimikler

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklardan birisi değildir?


Yazı dili daha tutucudur.
Konuşma dilinin kuralları daha hızlı değişir.
Konuşma dili daha tutucudur.
Yazı dilinin kuralları daha yavaş değişir.
Yazı dili her nesil kendine göre değiştirmemelidir.

11.Soru

I. Aynen aktarmalar, kelime, kelime öbeği ya da
cümle olsun tırnak içinde verilir.
II. Cümlede özellikle vurgulanan unsurlar tırnak
içinde verilebilir.
III. Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısraları
birbirinden ayırmak için kullanılır.
IV. Özel isme gelen iyelik, hal ve bildirme eklerinden
önce kullanılır.
Yukarıda tırnak işaretiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi
veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I ve IV


12.Soru

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya
bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve
gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektup türü
aşağıdakilerden hangisidir?


Açık mektup

Resmi mektup

İş mektubu

Özel mektup

Özel yazışma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında uyulması gereken noktalardan biri değildir?


Dilekçe kağıdının üst kenarından bir miktar boşluk bırakıldıktan sonra isteğin iletildiği makam adı yazılır.

Metin bölümü birkaç maddeden oluşmuyorsa paragraf başı kadar boşluk bırakılarak yazıya başlanır.

Dilekçenin metin bölümü ‘arz ederim’ ifadesiyle sonlandırılmasıdır.

Metin bölümünün sonuna sol alta tarih yazılır.

İmza bölümünden sonra sol alt tarafına adres ve iletişim bilgileri yazılır.


14.Soru

“Kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” manasına gelirmiş. Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir. Bir ferdin veya bir milletin manevi kıymetlerini işlemesi, çoğaltması ve geliştirmesi de kültür adını alır.”
Yukarıdaki paragrafta paragraf anlatım biçimlerinden hangisinden yararlanılmıştır?


Karşılaştırma

Tanıklama

Tanımlama

Örneklendirme

Tanıtlama