Türk Dili 2 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Duygu ve düşüncelerin çeşitli işaretlerle belirlenmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Konuşma

Yazı

Dil

Anlatım

Kompozisyon


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öykünün öğelerinden birisi değildir?


Yer
Zaman
Kişiler
Olay
Merak

3.Soru

İnsan dilinin toplumsal yönünü ifade eden dil (langue) ile bireysel yönünü ifade eden söz (parole) arasındaki farka ve aynı zamanda konuşan bireyin varolan dili özgün kullanımına işaret eden 19. yüzyılda yaşamış dilbilimci aşağıdakilerden hangisidir?


Ferdinand de Saussure
Noam Chomsky
Leonard Bloomfield
Bernard Bloch
Franz Boas

4.Soru

Kamu veya özel kuruluşların iş başvurusu sırasında kişilerin niteliklerini kısaca anlatmalarını istediği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


Rapor
Dilekçe
Tutanak 
Özgeçmiş
Karar

5.Soru

Başarılı ve etkili bir sunum yapabilmek için aşağıdakilerden hangisi/hangileri uygulanmalıdır?
I- Sunum öncesinde dinleyici kitlesinin özellikleri hakkında bilgi alınarak, konuşmanın içeriği ve üslubu buna göre belirlenmelidir.
II-Sunum sırasında dinleyicinin dikkatinin azalacağı süre gözetilerek, sunumun sonuna doğru dikkati toplamaya yönelik teknikler kullanılmalıdır.
III- Sunum sırasında konuşmacı aynı ses tonunu kullanmalı ve aralıksız konuşmaya özen göstermelidir.
IV- Sunum sırasında dinleyicilere sorular yöneltilmeli, dinleyicilerden gelebilecek sorular için de sunum öncesinde tahmin yürütülerek hazırlık yapılmalıdır.


I-II-IV

II-IV

II-III-IV

I-II-III

Yalnız II


6.Soru

Araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bilgi toplama aracına ne ad verilir?


Makale
Araştırma tekniği
Tez
Sunum
Tartışma

7.Soru

I.Bireysel etkenler
II.Çevre
III.Aile
IV.Okul

Okuma alışkanlığını etkileyen faktörler hangi
şıkta tam olarak verilmiştir?


I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-IV

Hepsi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türlerinden biri değildir?


Şiir
Öykü
Makale
Roman
Tiyatro

9.Soru

Özünde roman türünde yapısal bir değişim ve dönüşümle gerçekliği farklı bir biçimde oluşturmayı deneyen, neyin anlatıldığından çok anlatım şekline önem veren edebi hareket aşağıdakilerden hangisidir?


Modernizm

Post-Modernizm

Romantizm

Yeni Roman Akımı

Hümanizm


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okurda ya da izleyicide korku ya da acımaya yönelik hisler uyandırmayı amaçlayan kurallı bir anlatım türüdür?


Tragedya
Drama
Komedi
Şiir
Deneme

11.Soru

2- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma konusu seçerken dikkat edilmesi gereken ölçütlerden biri değildir?


Konunun yeni ve orijinal olması
Araştırmacının yetenek ve ilgi alanına girmesi
Konunun sınırlı ve dar olması
Desteklenme ve yardım görme olasılığının olması
Konuyla ilgili yeterli kaynak ve malzemenin olması

12.Soru

I- Bireysel etkenler
II- Eser türü
III- Aile
IV- Zaman
Yukarıdaki faktörlerden hangisi veya hangileri okuma alışkanlığını etkileyen faktörlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

III ve IV

II ve IV


13.Soru

Bilimsel yazıların kaynakçalarında makale adları
hangi noktalama işareti kullanılarak verilir?


Tırnak işareti

Köşeli ayraç

Tek tırnak

Kesme işareti

Üç nokta


14.Soru

Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirme yönü ağır basan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?


Pastoral şiir

Epik şiir

Satirik şiir

Didaktik şiir

Dramatik şiir


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çenebaz üsluptur?


Konuşmacının sıklıkla duraklaması, boğazının gıcıklanması, her cümlesinin adeta koşudaki bir engel gibi önünde durması şeklinde kendisini gösteren üslup.
Başkaları üzerinde bıraktığı etki tartışılamayacak, bu şekilde konuşanları içerisinde bulundukları gruplarn başına getiren, kişinin kendisine duyduğu güvenin ve kendisine dair övgülerin dinleyicinin hürmetini kazanmaya engel oluşturmaması gereken üslup.
Üslubu belirlemede etkili olan fikirlerin, hazırlığın hatta planın ve daha pek çok şeyin konuşmanın akışına feda edildiği üslup.
Sesin niteliği ve niceliği bakımından kuvvetsiz konuşmanın sonucu ortaya çıkan, bazen konuşmacının mizacının etkisiyle kendisini gösteren üslup.
Cümlelerin genellikle uzun ve bazı belirli maddelere ayrılarak ortaya konulduğu, içeriğinde hiç eğlendirici unsur bulunmayan, ağır ve âlimane konuşmaya dayalı üslup.

16.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi eleştirel düşünme sürecinin içerdiği beceriler arasında değildir?


Bilgi toplama
Akıl yürütme
Uygulama
Ön yargı oluşturma
Değerlendirme

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük harfle yazılmaz?


Din isimleri

Dil isimleri

Gezegen isimleri

Cins isimler

Özel isimler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türlerinden biri değildir?


Tiyatro
 Deneme 
Öykü
Şiir
Roman

19.Soru

3- Bireyin akıcı ve hızlı okumasını sağlayan okuma türü hangisidir?


Sesli okuma
Sessiz okuma
Göz atarak okuma
Özetleyerek okuma
İşaretleyerek okuma

20.Soru

"insanoğlunun duygularını ve düşüncelerini, dürtülerini, tasarılarını kağıda dökme gereksiniminin yansımasıdır." tanımı hangi başlığa aittir.


yazı
sanat
münazara
toplantı
sempozyum