Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir okul yöneticisi bir örgütsel soruna nasıl yaklaşırsa sistem yaklaşımına uygun hareket etmiş olur?


Sorunu yaratan tek bir bireyin ele alınması
Birimlerin tek tek iyi çalıştığından emin olması
Örgütün bir bütün olarak ele alınıp birimler arasındaki ilişkilerin de dikkate alınması
Sorunun okulun dış çevresinden bağımsız olarak değerlendirilmesi
Yönetim süreçlerinin örgütün sorunlu parçasına uygulanması

2.Soru

Sistem kavramı ilk olarak hangi alanda geliştirilmiştir?


Fizik
Kimya
Biyoloji
Sosyoloji
Eğitim Bilimleri

3.Soru

Yönetimin doğası gereği yöneten ve yönetilenler olmak üzere genelde ikiye ayrılması, yönetimin aşağıda belirtilen özelliklerinden en fazla hangisiyle ilişkilidir?


Amaca yönelik bir etkinliktir.
Bir işbirliği etkinliğidir.
Demokratik özellikler kadar bireyci özellikler de taşımasıdır.
Basamaksal özelliğe sahip oluşudur.
İşbölümü ve uzmanlaşma etkinliğinin olmasıdır.

4.Soru

Bir bütünün parçalarının toplamından daha fazla olması, aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle açıklanmaktadır?


Empati
Enerji
Antipati
Sinerji
Entropi

5.Soru

Öğrenciyi okul sistemindeki diğer girdilerinden ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Okulun aynı zamanda çıktısı olması
Sistemin işleyişini sağlayan bir değer olması
Sistemin dönüşümüne katkı sağlaması
Dış çevreyle iletişim kurması
Kendini gerçekleştirme amacında olması

6.Soru

Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla aşağıdakilerden hangisi görevlidir?


Bakanlık makamı
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

7.Soru

Örgüt ve yönetim konusundaki modern kuramlar, hangi kurama paralel olarak ortaya çıkmıştır? 


Endüstri Kuramına 
Neo Klasik Kurama 
Klasik Kurama 
Bilimsel Yönetim Kuramına 
Yönetim Fonksiyonları Kuramına

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulun bir üst sistemidir?


İdari labaratuvarlar
Teknoloji sınıfları 
Okul Müdürü 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
Müfettişler 

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulun içinde yer aldığı dış çevreden etkilenmesine bir örnektir?


Öğrencilerin ait olduğu sosyo-ekonomik düzeyin öğrencinin akademik başarısına etkisi
Okulda uygulanan eğitim öğretim teknikleri
Okulun eğitim teknolojileri konusundaki yeterliliği
Öğrencilerin bir sonraki eğitime devam etme durumları
Okul yöneticisinin okul için başarı hedefleri belirlemesi

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul örgütü içindeki simbiyotik ilişkilere bir örnektir?


Aynı branştaki öğretmenlerin zümreler şeklinde örgütlenmesi
Okuldaki bir konferansa bir konuşmacının davet edilmesi
Kullanılmayan ders malzemelerinin sınıflarda tutulması
Öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna geçmesinin başarıya bağlı olması
Okulun bir sportif karşılaşmada elde ettiği başarı

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ludwig Von Bertalanffy’nin incelediği sistemlerden birisi değildir?


Kavramsal Sistem
Soyut Sistem
Gerçek dışı Sistem
Canlı ve cansız Sistemler
Açık ve kapalı Sistemler

12.Soru

3 Kasım 1928 tarihinde kabul edilen ve Latin alfabesininin esasından alınan ve yeni harflerin kullanılmasını belirten kanun, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun
Tevhidi Tedrisat Kanunu
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
Özel Öğretim Kurumları Kanunu

13.Soru

İnsanların kendi güçlerini aşan ortak amaçlarını gerçekleştirmek istemeleri, aşağıdaki kavramlardan hangisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır?


Örgüt
Yönetici
Yönetim
İşbirliği
Koordinasyon

14.Soru

Yaygın eğitim kimlere hitap etmektedir?


Örgün eğitim sistemine hiç dahil olmamış olanlara
Örgün eğitimin herhangi bir kademesinde halihazırda bulunanlara
Örgün eğitimden bir noktada ayrılmış olanlara
Belli bir konuda kendini geliştirmek isteyenlere
Hepsi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ludwig Von Bertalanffy'ın söz ettiği sistem bileşenlerinden biri değildir?


Üst sistem
Alt sistem
Kapalı sistem
Cansız sistem
Soyut sistem

16.Soru

Okul yöneticisinin okula başlayan öğrenci kitlesinin niteliğini bilmesi aşağıdakilerden hangisi açısından önemlidir?


Okul yöneticisinin ihtiyaca göre kaynak arayışına girmesi
Okul yöneticisinin alt istemleri değerlendirme işlevi
Okulun amaçlarını gerçekleştirmede girdinin niteliğinin çıktının niteliğini etkilemesi
Okulun yönetiminin dengede tutulmasının sağlanması
Okul yöneticisinin okulun direnme gücünü belirleyip ona göre davranması

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ludwig Von Bertalanffy 'nin sistem sınıflaması arasında yer almaz?


Sanal sistem
Kavramsal sistem
Soyut sistem
Canlı sistem
Açık sistem

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sistemin temel öğelerinin dışında yer alır?


Dönüt
Dönüşüm süreçleri
Çevre
Girdi
Sinerji

19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Eğitim Yönetiminin kendine özgü yönlerinden birisidir?


Eğitim örgütlerinin çıktılarını değerlendirmek kolaydır
Eğitimin odağı okullardır
Eğitim örgütlerinin amacı kar etmektir
Eğitimin odağı insandır
Eğitim örgütleri çevreden etkilenmez

20.Soru

Bir sisteme dışarıdan madde giriş bir defa sağlanıyorsa o sistem nasıl bir sistem olarak adlandırılmaktadır?


Soyut Sistem
Gerçek Sistem
Kavramsal Sistem
Kapalı Sistem
Cansız Sistem