Türk Vergi Sistemi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde kullanılan yöntemdir?


Ticari Kazanç = Dönemsonu öz sermaye - Dönembaşı öz sermaye + çekilen değerler - ilave değerler

Ticari Kazanç = Dönembaşı öz sermaye - Dönemsonu öz sermaye  + çekilen değerler - ilave değerler

Ticari Kazanç = Dönembaşı öz sermaye - Dönemsonu öz sermaye  + ilave değerler - çekilen değerler

Ticari Kazanç = Dönemsonu öz sermaye - ilave değerler + çekilen değerler - Dönembaşı öz sermaye 

Ticari Kazanç = Çekilen değerler - Dönembaşı öz sermaye + Dönemsonu öz sermaye - ilave değerler


2.Soru

  • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 230.000 TL’yi veya satışlarının tutarı 320.000 TL’yi aşanlar;
  • Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı 120.000 TL’yi aşanlar;
  • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması hâlinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000 TL’yi aşanlar;
  • Her türlü ticaret şirketleri;
  • Kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler;
  • İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

Yukarıda belirtilenler, Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) hangi maddesi hükmü gereği I. sınıf tüccar sayılmaktadır?


VUK 174. madde

VUK 175. madde

VUK 176. madde

VUK 177. madde

VUK 178. madde


3.Soru

Yıllık Beyanname Üzerinden Yapılabilecek İndirimler  işletmelerin araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının ne kadarı vergiden indirilebilir?


%50'si

%100'ü

%20'si

%90'ı

%80'i


4.Soru

Kızılay derneğine yapılan bağışların % kaçı gider olarak düşülür?


%10

%25

%50

%75

%100


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilanço esası hakkındaki bilgilerden biridir?


Bilanço esasında zirai kazancın tespiti, bilanço esasına göre ticari kazancın tespitinde olduğu gibi dönem başı ve dönem sonu öz sermayelerin kıyaslaması yoluyla yapılır.

Tasdiki zorunlu olan defterleri tasdik ettirmek (defteri kebir hariç) ve kanuni defter ve belgelerini kullanıldıkları yılı izleyen takvim yılının başından itibaren 2 yıl boyunca saklamak zorunlulukları söz konusudur.

Zirai kazancı bilanço esasına göre tespit edilen çiftçilerin II. sınıf tüccarlarda olduğu gibi yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri tutmaları zorunludur.

C¸iftçiler, diledikleri takdirde, işletme hesabı yerine bilanço esasına tabi tutulmalarını isteyemezler.

Zirai kazancın bilanço esasına göre tespitinde, 36, 37 ve 38 inci maddeler hükmü de göz önünde tutularak, ticari kazancın bu husustaki hükümleri uygulanır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölgede bir işletme adına sözleşmeleri yapmayı meslek edinen kişi ve kurumlara verilen addır?


Ticari mümessil

Daimi temsilci

Distribütör

Acente

Şube


7.Soru

Amatör ve profesyonel spor dalları için yapılan sponsorluk harcamaları aşağıdaki vergi indirimi kategorilerinden hangisine girer?


Döviz girişini teşvik

Sosyal amaçlı

Bağış ve yardım

Mükellefin işletmesi için yaptığı giderler

Zararın düşülmesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yıllık beyanname üzerinden yapılabilecek indirimler için temel alınabilecekler arasında yer almaz? 


Bağış ve yardımlar 

Döviz çıkışını teşvik amaçlı indirim 

Sosyal amaçlı indirim 

Zararların düşülmesi

Mükellefin kendisi, ailesi, işletmesi için yaptığı giderler


9.Soru

I. Türk vatandaşı olup yurt dışında yaşayanlar

II. Türk vatandaşı olup Türkiye'de yaşayanlar

III. Türk vatandaşı olmayıp Türkiye'de yaşayanlar

Yukarıdakilerden hangileri  tam mükellef olarak gelir vergisine tabi tutulur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; Devletin coğrafi sınırları içinde yaşayan (kendi tabiiyetinde olsun veya olmasın) herkesten, vergi almak istemesini ifade etmektedir?


Sermeye İradı İlkesi

Beyanname Tarhı

Yersellik İlkesi

Matrah tespiti ilkesi

Münferit coğrafi yerleşim ilkesi


11.Soru

Stopaj yoluyla alınan gelir vergisinin ödenme süresi aşağıdakilerden hangisidir?


Tevkifatın yapıldığı ayı izleyen ayın 1-26. günleri arası

Ocak ve Temmuz aylarının 26. günü akşamına kadar

Beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar

Nisan ve Ekim aylarının 26. günü akşamına kadar

6 ayda bir


12.Soru

Bir hizmet veya vekâlet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına, belli edilen veya edilmeyen bir süreyle ticari iş- lemler yapmaya yetkili olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 


Daimi temsilci

Ticari mümessil

Serbest muhasebeci

Mali müşavir

Mutemet


13.Soru

Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılan gelir unsurlarından hangisi teşebbüs geliri olarak gösterilebilir?


Menkul sermaye iradı

Gayrimenkul sermaye iradı

Zirai kazanç

Serbest meslek kazancı

Ücretler (bağımlı emek)


14.Soru

I. Sermayeye dayanması II. Şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması III. Devamlı olması                                                                      Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığını belirleme kriterleri arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Tarh nedir?


Mükellefin veya vergi sorumlusunun gelir vergisi ile ilgili beyanıdır.

Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibarıyla tespit eden idari muameledir.

Mükellefler veya vergi sorumlularının beyannameleri vermeleri için Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile anlaşmasıdır.

Dar mükelleflere özgü düzenlemelerin genel adıdır.

Ticaret veya serbest meslek erbabının tevkifata tabi işlemi bulunmaması durumunda muhtasar beyanname verme zorunluluğunun bulunmamasıdır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geçici verginin mükellefidir?


Vergi tevkifatı yapma zorunda olanlar

Kar ve zarar raporlarında açığı olan işletmeler

Mal ticareti üzerine iş yapanlar

Ticari kazancı bilanço esasına göre tespit edilen I. ve II. sınıf tüccarlar

Kazancı basit usulde tespit edilen mükel­lefler


17.Soru

Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerindeki fiilî hakimiyete ne denir?


Mutasarrıf

Zilyetlik

İrtifak Hakkı Sahibi

İhtira Beratı

İntifa Hakkı Sahibi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde belirtilen vergi tevkifatı yapmak zorunda olan kişi ve kurumlardan birisi değildir?


Kamu idare ve müesseseleri

Ticaret şirketleri

Dernekler, vakıflar, kooperatifler

Seyyar satıcılar

Ticaret ve serbest meslek erbabı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mükelleflerin yararlandıkları gelir vergisi indirimlerinden birisi değildir?


Bağış ve yardımlar

Sosyal amaçlı indirim

Yeni girişim indirimi

Zararların düşülmesi

Döviz girişini teşvik amaçlı indirim


20.Soru

GVK'da yer alan "küçük çocuklar" ibaresi tahsillini sürdürenler için kaç yaşına kadar esnetilmektedir?


15

18

20

25

30