Türkiye Ekonomisi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) geçişi öngören kanun hangi tarihte çıkarılmıştır?


31 Aralık 1985
1 Temmuz 1988
1 0cak 1990
25 Nisan 2006
1 0cak 2011

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de, gelişmiş ülkelere kıyasla daha hızlı artan nüfusun sonucudur?


İşgücü sıkıntısının yaşanmaması

Eğitimde daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulması

İşletme sayılarındaki artış

Sanayileşmenin artması

Üretimde dışa bağımlılığın azalması


3.Soru

Eğitim düzeylerine göre işsizliğin dağılımı incelendiğinde, Türkiye’de en yüksek işsizlik oranı hangi eğitim düzeyindedir?


İlköğretim mezunları
Yükseköğretim mezunları 
Lise mezunları
Yüksek Lisans mezunları
Hepsinde 

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2001-2013 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Stratejisi’nin (Vizyon 2023) hedefleri arasındadır?

I.Yıllık ortalama büyüme hızının %7 dolayında olması

II.Büyümenin yaklaşık %30’unun toplam faktör verimliliğinden kaynaklanması

III. Kişi başına gelir üzerinden sınıflandırmaya göre, 2023'de üst-orta gelir grubunda yer alması


I ve III

Yalnız I

I ve II

Yalnız II

Yalnız III


5.Soru

Yeni ismiyle Tarım ve Orman Bakanlığı sektörün her alanını düzenleme ve denetleme görevini merkez ve taşra birimlerinin yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla yürütmektedir. Bakanlığın merkez birimleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?


Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare bütçelerinin %90’ını oluşturur?


Maliye bakanlığı

Belediye bütçeleri

Hazine müsteşarlığı

Ticari bakanlıklar

Sanayi bakanlığı


7.Soru

I. Toplumdaki gelir dağılımı eşitsizliğini ölçmede kullanılır. II. Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitsizliğin arttığını ifade eder. III. 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. IV. Günümüzde (2011 yılı) Türkiye' de Gini katsayısının en düşük olduğu bölgeler Doğu Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz'dir. "Gini Katsayısı" ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I
I ve II
I, II, ve II
II, ve III
I, III ve IV

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce kurulmuştur?


Sosyal Güvenlik Kurumu

Bağkur

Emekli Sandığı

Sosyal Sigortalar Kurumu

İşçi Sigortaları Kurumu


9.Soru

Kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasında oluşan fark aşağıdakilerden hangisini oluşturur?


Kamu Açığı
Kamu Fazlası
Dış Ticaret Açığı
Dış ticaret Fazlası
Milli gelir Fazlası

10.Soru

GSYH büyüklüğü açısından ilk 20 ekonomi arasında yer alan Türkiye, sıralama kişi başına GSYH açısından yapıldığında 189 ülke arasında orta sıralara gerilemektedir. Bu sıralamayı etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Nüfusun yüksek olması

Sanayinin gelişmemiş olması

Tarımdan istenilen verimin elde edilememesi

Uygulanan planların olumlu neticeler vermemesi

Dış politikada yaşanan sıkıntılar


11.Soru

Bir malın yurtdışından ithal edilmesi yerine yurtiçinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


İthal ikameci sanayileşme
İhracata yönelik sanayileşme
Planlı kalkınma stratejisi
Kalkınma stratejisi
Dışa dönük sanayileşme

12.Soru

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk banknotları hangi tarihte basılmıştır?


1923

1927

1930

1938

1941


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi net vergi yükünü verir?


(Ödenen tüm vergiler-Kamu sektöründen sağlanan yarar)/ Gelir
Bireyin ödediği tüm vergiler/ Bireyin geliri
Ödenen vergiler/Milli gelir
Vergi dışı vergiler/ Gelir
Ödenen vergiler/GSYH

14.Soru

Yasadışı  üretimin ülke hesapları içinde olmaması nedeniyle, ekonomik açıdan aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisi içinde yer alır? 


Kayıt dışı ekonomi
Mükerrer kayıt
Eksi değer
Planlı ekonomi 
GSYH

15.Soru

I. Varlık Vergisi II. Torak Mahsulleri Vergisi III. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Yukarıdaki sıkı devletçi politikalar Türkiye’de aşağıdaki aralıkların hangisinde uygulanmıştır?


1923-1950
1951-1960
1961-1980
1981-1994
1994-2014

16.Soru

Türkiye'nini Gini katsayısının, 2015'de 0,386; 2016'da 0,396 ve 2017'de 0,400 olmasının anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?


Gini katsayısı 1'e yaklaşan ve büyüyen değerler almaktadır; eşitsizliğin arttığını göstermektedir.

Gini katsayısı 1'e yaklaşan ve büyüyen değerler almaktadır, eşitsizliğin azaldığını göstermektedir.

Gini katsayısı 0 (sıfır)'a yaklaşan ve küçülen değerler almaktadır; eşitsizliğin arttığını göstermektedir.

Gini katsayısı 0 (sıfır)'a yaklaşan ve küçülen değerler almaktadır; eşitliğin arttığını göstermektedir.

Gini katsayısı büyüyen değerler almaktadır; eğitim düzeyinin arttığını göstermektedir.


17.Soru

Son yıllarda tarımsal üretimde ve rekabet gücünde yaşanan artışın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?


Meyve üretimine nitelikli üreticilerin girmesi
Sera üretiminde yaşanan artışlar
Uluslararası pazarların iyi analiz edilmesi
Küresel sağlık ve tüketim kalıplarına yaklaşılması
Üretilen ürün çeşitliliğinin azaltılması

18.Soru

Temel fiyatlar üzerinden çıktı ile alış fiyatı üzerinden ara tüketim (ham madde ve diğer ara girdiler) arasındaki farka ne denir? 


Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 

Gayri Safi Katma Değer 

Bölgesel Kalkınma 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 

Prim Oranları 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisat literatüründe üç temel sektör arasında birincil sektör olarak tanımlanır?


Tarım

Sanayi

Hizmetler

Kamu

Özel


20.Soru

Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan, faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalara ne ad verilir?


Cari harcamalar
Sosyal harcamalar
Toplam harcamalar
Brüt harcamalar
Net harcamalar