Türkiye Ekonomisi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre kamu harcamalarının merkezi yönetim bütçesindeki payı aşağıdaki kalemlerin hangisinde en düşüktür?


Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Ekonomik İşler ve Hizmetler

Çevre Koruma Hizmetleri

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri


2.Soru

Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliklerini ölçmekte kullanılan ölçütler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmektedir?


Lorenz eğrisi ve Gini Katsayısı
Gini katsayısı
SGP ve lorenz eğrsi
Gini katsaysı ve SGP
SGP

3.Soru

Çalışmak istek ve yeteneğinde bulunan bireylerin üretim sürecinde kullanılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


İstihdam
İşçi
İş gücü
İş
İşsizlik

4.Soru

Bir sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir finansman yapısına sahip olması için aktüeryal dengenin yani 1 emekli başına düşen çalışan kişi sayısının aşağıdakilerden hangisi olması gerekir?


1

2

3

4

5


5.Soru

Bir ülkede ödenen vergilerin toplum gelirine (millî gelire) oranı aşağıdakilerden hangisidir? 


Bireysel gelir yükü

Net vergi yükü

Toplam vergi yükü

Gayrı safi milli hasıla

Gayrı safi yurt içi hasıla


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve hayvansal ürün üretiminin yanı sıra bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenmesini, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini, ürünlerin taşınma­sını ve saklanmasını, üreticiler tarafından satılmasını ve alet ve makinelerinin üretim faaliyetlerinde bir bedel karşılığında kullandırılmasını kapsar?


Tarım

Organizasyon

Kurum

Sanayi

Yaklaşım


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün asıl unsurlarından biri değildir?


Aracılar

Arazi

Makine aksamı

Tüketiciler

Üreticiler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye’de özelleştirmenin geniş anlamda ilk adımları atılmıştır?


1984 yılında 2983 sayılı Kanun

24 Ocak 1980 Kararları

1995 yılında 4105 ve 4108 sayılı Kanunlar

1999, 2000, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında 4046 sayılı Kanun

2005 yılında, 5398 sayılı Kanun ile


9.Soru

Ülkenin doğal kaynaklarının mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanabileceği nüfus miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Beşeri Nüfus
Optimal Nüfus
Toplam Nüfus
Marjinal Nüfus
Ortalama Nüfus

10.Soru

I. Bağımlılık oranı gençler ve yaşlılar için birlikte hesaplanmaktadır. 

II. Aktif çağdaki nüfus ne kadar çok üretim sürecine katılırsa, bağımlılık oranı o derece düşer.

III.Ülkede işgücüne katılım oranı düştükçe, işsizlik de artmaktadır.

Yukarıda verilen bilgilerdne hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan tarımsal destekleme türleri ve ödemelerinden çay budama desteğini içerir?

 

 


Alan bazlı tarımsal destekler

Fark ödemesi destekleri

Hayvancılık destekleri

Telafi edici ödemeler

Tarımsal sigorta hizmetleri


12.Soru

2010 yılı verileri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi süt üretimde yıllık 100 bin tonun üzerinde üretimin yapıldığı şehirlerarasında yer almaz?


İzmir
Konya
İstanbul
Balıkesir
Erzurum

13.Soru

1923-1929 döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nde ekonominin gelişmesine yönelik olarak temel hâkim felsefe aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? 


Ekonomik büyümede temel felsefe yatırımları arttırmaktır
Ekonomik büyümede temel felsefe tasarrufları arttırmaktır
Ekonomik büyümede temel felsefe sanayileşmeyi arttırmaktır
Ekonomik büyümede temel felsefe tarımsal üretimi arttırmaktır
Ekonomik büyümede temel felsefe dış ticareti arttırmaktır

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1985 sonrası nüfus artışının azalmasında etkili olmuştur?


Gençlerin kendi işlerinin sahibi olma çabaları

Anne babaların gençler üzerindeki sigortalı iş sahibi olmaları yönündeki baskıları

Kentleşmenin artması

TV’de İzlenen dizilerin etkisi

Bireylerin kendi ayakları üzerinde durma çabaları


15.Soru

TÜİK verileri bağlamında; bölgelere (Düzey 1) göre yoksulluk oranının 2017 yılında en yüksek olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?


TR2 Batı Marmara

TR3 Ege

TR8 Batı Karadeniz

TRA Kuzeydoğu Anadolu

TR7 Orta Anadolu


16.Soru

Türkiye’nin coğrafi konumuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?I. Türkiye’nin yüzölçümü, göller ve adalar da dahil edildiğinde, toplam 814.578 km2 dir. II. Türkiye topraklarının yaklaşık %97’si Asya, %3’ü ise Avrupadadır.III. Türkiye'nin yedi farklı coğrafi bölgesinde benzer iklim koşulları yaşanır.IV. Türkiye Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayıran iki önemli deniz boğazının üzerindedir.V. Türkiye Kuzey kutbunda yer alır.


I. II. III
II. III. IV
III. IV. V
I. II. IV
I. III. V

17.Soru

Gelirler küçükten büyüğe sıralandığında ortaya düşendeğer aşağıdakilerden hangisiyle adlandırır?


Medyan
Varyans
Standart Sapma
Minimum
Maksimum

18.Soru

Kamu harcamalarının ekonomik bakımdan sınıflanması, devlet hizmetlerinin ekonomik faaliyet düzeyi üzerindeki etkilerini ölçmeye yardımcı olur. Ekonomik sınıflandırma ile ilgili olarak Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçede kamu harcamalarının sınıflandırılması yeniden yapılandırılmıştır. 2010-2018 döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre kamu harcamalarının merkezî yönetim bütçesindeki en yüksek payı aşağıdaki harcama kalemlerinden hangisi almıştır?


Borç Verme

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Personel Giderleri

Mal ve Hizmet Alımları


19.Soru

9.Mayıs 2006’ da kabul edilen 5502 sayılı kanun ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının tek çatı altında toplanmasıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir ?


İşçi Sigortaları Kurumu
Türkiye İş Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu 
Rekabet Kurumu

20.Soru

Türkiye ekonomisinde Dışa açılma ve dış ticarete dayalı büyüme stratejsi hangi yıldan itibaren uygulanmaya başlanmıştır?


1973
1990
1930
1945
1980