Türkiye Ekonomisi Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Sistemsel sınıflandırma II. İşlevsel sınıflandırma III. Ekonomik sınıflandırma IV. İdari sınıflandırma V. Finansal sınıflandırma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kamu harcamalarının sınıflandırılmasına girmez?


II ve III
II, III ve IV
I ve IV
I, II ve V
I ve V

2.Soru

5018 sayılı Kanun’dan önce yıllık bütçeler yapılmaktaydı. Bu durum, uzun dönemli hedeflerde kesintilere neden olmaktadır. Bir yıldan fazla süren kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin yıllık bütçelerde finansmanının gösterilmesi sorunlu olup, uzun vadeli projeksiyonları imkânsız hâle getirmekteydi. Aynı zamanda özel kesimin orta vadeli plan yaparken, devletin mali davranışlarına ilişkin öngörüde bulunması mümkün değildi. Buna karşın 5018 sayılı Kanun, orta vadeli yaklaşım adı altında kaç yıllık bütçe uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir?


2

3

4

5

6


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yoksulluk oranı ile ilgili doğru ifadelerdir?

I. Türkiye'de eğitim seviyesi arttıkça, yoksulluk oranları düşmektedir.

II.Türkiye'de hanehalkı büyüklüğü arttıkça, yoksulluk oranı yükselmektedir.

III. Türkiye'de, genel olarak 2006 ve 2017 arasında yoksulluk oranı artmıştır.

IV. Türkiye'de yoksulluk oranı Batı Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yüksektir.


I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV

I ve II


4.Soru

8.Türkiye’nin kanun ile kurulan ve üyeliği zorunlu olan ilk sosyal güvenlik kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?


Emekli Sandığı
Amele Birliği 
Bağkur
SSK
İşçi Sigortaları Kurumu

5.Soru

Soru 9. Aşağıdaki seçeneklerde gösterilen görevlerden hangisi Türkiye İstatistikler Kurumunun yapması gerekenlerden biri değildir?


Gelir dağılımı eşitsizliği olarak Gini katsayısı yayımlamaktdır

Yüzdelik gelir dilimlerini yayımlamaktadır

Yüzde payları yayımlamaktadır

Enflasyon değerlerini yıllık olarak yayımlamaktadır

Lorenz eğrisini yayımlamaktadır


6.Soru

İşgücüne katılma oranı aşağıdakilerden hangisidir?


Ülke nüfusunun üretici konumunda olan kesiminin ülke nüfusuna oranıdır.
Nüfusun işgücü olan kısmının kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa oranıdır.
Ülke nüfusunun tüketici konumunda olan kesiminin ülke nüfusuna oranıdır.
Nüfusun işgücü olan kısmının kurumsal olan çalışma çağındaki nüfusa oranıdır.
Nüfusun işgücü olan kısmının ülke nüfusunun üretici konumunda olan nüfusa oranıdır.

7.Soru

Nüfus artış hızı aşağıdakilerden hangisini etkilememektedir?


Ülkenin sermaye birikimi
İş gücü ve istihdam düzeyi
Teknolojik gelişme
Milli gelir
Net ekonomik büyüme

8.Soru

I) Sermaye birikimiII) Sıcak paraIII) Teknolojik gelişmeIV) İstihdam artışıV) Sermaye çıkışıGenel olarak bir ülkenin üretim kapasitesinin artışı “büyüme” olarak adlandırılır. Yukarıda yer alan faktörlerden hangileri ekonomik büyümenin temel belirleyicileridir?


I, II ve III
II, III ve IV
I, III ve IV
I, IV ve V
III, IV ve V

9.Soru

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ...... yılında, 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu ile Cumhuriyet tarihinin ilk geniş kapsamlı sosyal güvenlik kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu kurulmuştur. ..... yılında ise 5434 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı kurulmuştur. ..... yılında da 1479 sayılı Kanun ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR) kurulmuştur.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sosyal güvenlik kurumlarının kuruluş tarihleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


1945, 1950 ve 1972

1950, 1955 ve 1980

1940, 1946 ve 1960

1942, 1657 ve 1969

1940, 1955 ve 1975


10.Soru

Aşağıdaki yıllardan hangisinden itibaren bütçeler 5018 sayılı Kamu Mali Yöneti­mi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmaktadır?

                                                                                                               


1927

2006

1958

1998

1974


11.Soru

Türkiye’de fonksiyonel sınıflama biçimine göre genel kamu hizmetleri hariç,  aşağıda verilen  kamu harcamaları çeşitlerinden hangisi bütçeden en yüksek payı almaktadır?


Savunma hizmetleri 
Ekonomik İşler ve hizmetler
Sağlık hizmetleri
Eğitim hizmetleri 
Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fizyokrasi’nin kurucusu Fransız iktisatçı François Quesnay’in görüşlerinden birisi değildir?


Bir ekonomide tarım sektörü gelişmeden diğer üretim unsurlarının gelişmesi mümkün değildir.
Fizyokrasi serbest rekabet ve kişisel çıkar üzerine kuruludur.
Kıymetli madenler ve ticaret, iktisadi gelişme için o kadar önemli değildir.
Tarımsal faaliyet, bir üretim ve değer yaratılmasını içerir.
Tarımsal faaliyet alanında oluşan katma değer daha düşüktür.

13.Soru

Türkiye Cumhuriyetinin 1936 yılında daha kapsamlı olan İkindi Beş Yıllık Sanayileşme Planı hazırlıklarının rafa kalkmasının sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?


Kapitalizmin giderek etkisini göstermesi

M. Kemal Atatürk’ün vefatı

İç politikada iktidar olma savaşı

İkinci dünya savaşının başlaması

Gelir dağılımının orantılı sağlanamaması


14.Soru

Sıfır veya negatif büyümeye ne ad verilir?


Stagflasyon
Büyüme
Durgunluk
Resesyon
Kriz

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 0,40 Gini katsayısı değeri (OECD, 2015 yılı) ile gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerden biri değildir?


Türkiye

Ukrayna

İsrail

Arjantin

ABD


16.Soru

Borç yönetimi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Borç yükünün azaltılması temel amaçlarındandır.
Faiz oranlarını minimum düzeyde etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır.
Döviz kurlarındaki dalgalanmaları maksimum seviyede etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır.
Likidite dalgalanmalarını minimum seviyede etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır.
Borç yönetimi para politikalarını etkilemektedir.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin büyüklüğünü gösteren ölçütlerden biri değildir?


Kamu Harcamaları/GSYH
Devlet Borçları/ GSYH
Devlet Bütçesi/ GSYH
Vergi Gelirleri/ GSYH
Kamu Gelirleri/ GSYH

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası standartlar bakımından sosyal güvenliğin kapsamında yer alır?


Yeni fikri olanların fikirlerinin çalınmasının engellenmesi

Yeni işe açacak bireylere mikro kredilerin verilmesi

Nüfus artışı ile ilgili eğitimlerin verilmesi

Ekonomik ve sosyal risklere karşı sigorta yapılması

Bireylere eğitim hakkının sağlanması


19.Soru

Kamu bütçesinde harcamaların finansmanında kullanılan kamu gelirlerinin en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?


Özel Gelirler  

Fon Gelirleri

Vergi Gelirleri

Katma Bütçe Gelirleri

Vergi Dışı Normal Gelirler


20.Soru

Kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki oluşan fark kamu harcamalarının daha yüksek olması şeklinde geliştiğinde oluşan kamu açığı ne yolla karşılanmaktadır?


Borçlanma
Vergiler
Bağışlar
Hibeler
Yardımlar