Türkiye Ekonomisi Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye Ekonomisinde finansal serbestleşme açısından önemli bir adım sayılan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı karar” hangi yılda alınmıştır?


1970
1980
1989
1994
2005

2.Soru

Ülkemizdeki kamu harcamaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Türkiye'de kamu harcamaları sadece idari sınıflandırmaya tabi tutulur.

Kamu harcamalarının sınıflandırılması devlet açısından önemlidir.

Fonksiyonel sınıflandırmada sağlık ve savunma dikkate alınır.

Ekonomik sınıflandırma uluslararası sistemle uyumsuzdur.

Ülkemizde cari transferler ise bütçenin en küçük harcama kalemidir


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda tarım kapsamına giren faaliyetlerden biri değildir?


Ormancılık ve balıkçılık

Bitkisel ve hayvansal ürün üretiminin yanı sıra bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenmesi

Tarımsal ürünlerin taşınması ve saklanması

Üreticiler tarafından satılması

Arazide ekim


4.Soru

"Devletin ekonomik faaliyetlerinin azaltılması amacıyla kamu sektörünün denetimi altındaki kuruluşların özel sektöre devredilmesidir." şeklinde de tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Yetki devri

Özelleştirme

Kamulaştırma

Mülkiyet Devri

Regülasyon


5.Soru

Türkiye'de 2002-2017 döneminde büyüme oranı aşağıdakilerden hangisidir?


5,1

5,9

6,0

4,0

4,1


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1950’lili yıllara kadar Türkiye’deki kamu harcamalarının sınıflandırılma çeşidini ifade eder?


Ekonomik sınıflandırma

Çoklu sınıflandırma

Yalın sınıflandırma

 

İşlevsel sınıflandırma

Kurumsal sınıflandırma


7.Soru

Türkiye su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebepleri arasında değildir?


Buharlaşma
Yer altı su kaynaklarının beslenmesi
Suların tuzlu olması
Suların sodalı olması
Düzensiz su akışları

8.Soru

Türkiye’de kamu harcamalarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Kamu harcamaları geçmişten günümüze azalma eğilimindedir.
1939-1945 yılları arasında kamu harcamalarının GSYH’ya oranı giderek artmıştır.
1930’lu yıllar ve 2. Dünya Savaşı döneminde kamu harcamalarında stabil bir ortam mevcuttur.
2. Dünya Savaşı sonrasında kamu harcamaları giderek azalmıştır.
1990’lı yıllarda kamu harcamaları ve gelirleri arasındaki fark ciddi ölçüde açılmıştır.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminde (SGK) bulunan emeklilik oluşumlarından biri değildir?


Sosyal Sigortalar Kurumu
Bağ-Kur
Emekli Sandığı
Özel Sandıklar
Yeşil Kart

10.Soru

Türkiye’nin maden çeşitliliği ve dünyadaki konumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?I. Türkiye, dünyada toplam maden üretiminde 28’inci sıradadır.II. Türkiye’de çıkarılan madenleri yakıt, hammadde ve çeşitli madenler olmak üzere üç temel grupta toplamak mümkündür.III. Türkiye, dünyanın en büyük bor rezervine sahip ülkesidir.IV. Türkiye, maden rezervleri yönünden trona, bentonit, mermer, feldspat, manyezit, alçıtaşı, pomza, perlit, stronsiyum ve kalsit gibi madenlerde dünyada ilk sıradadır.V. Dünyada 8 ülkede bor rezervi bulunmakla birlikte önemli bor yatakları Türkiye, İran ve Romanya’da yer almaktadır.


I. II. III
I. III. V
II. III. IV
II. IV. V
II. IV. V

11.Soru

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun tarihi aşağıdakilerden hangisidir?


1924

1925

1926

1927

1928


12.Soru

Türkiye’de adrese dayalı nüfus kayıt sistemine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sisteme 2006’da çıkarılan bir yasa ile geçilmiştir.
Sisteme dayalı ilk nüfus sayımı 2007 yılına ilişkindir.
Sistem, Türkiye’de 6 aydan fazla kalan yabancıları da nüfusa dahil etmektedir. 
Nüfusa ilişkin veriler her yıl Ocak ayında açıklanmaktadır.
Sistem bölgesel nüfusu, yaş ve cinsiyeti dikkate almamaktadır.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün özelliklerinden biri değildir?


Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır.
Tarımsal üretimin tekniklerini geliştirmenin sınırları vardır.
Tarımsal malların gelir esnekliği düşüktür.
Tarım sektöründe artan verimler yasası geçerlidir.
Tarımsal üretimde üretim alanları dağınıktır.

14.Soru

AB Müktesebatına uyum kapsamında AB’nin bölgesel politikasının önemli bir unsuru olan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) sistemine geçilmiştir. Bu sınıflandırmada bulunan Düzey 2’ye göre belirlenmiş kaç bölge merkezi vardır?


20

22

24

26

28


15.Soru

2010 yılı verileri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi süt üretimde yıllık 100 bin tonun üzerinde üretimin yapıldığı şehirler arasında yer almaz?


Erzurum
Balıkesir
İstanbul
İzmir
Konya

16.Soru

Türkiye GSYH büyüklüğü bakımından 1980 yılında dünyanın 21. büyük ekonomisi iken, 2017 yılında dünyanın kaçıncı büyük ekonomisi olmuştur?


14

15

16

17

18


17.Soru

Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalar aşağıdakilerden hangisidir?


Cari Harcamalar
Faiz harcamaları
Yatırım harcamaları
Alt yapı harcamaları
Sermaye harcamaları

18.Soru

Resesyon olarak ifade edilen kavram aşağıdaki seçeneklerde verilen temel kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?  


Kriz
Konjonktür
Yatırım
Tasarruf 
Toplam Fiziki Ürün 

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörüne uygulanan fiyat destekleri arasında SAYILAMAZ?


Teşvikler 

Primler

Kota ve tarifeler

Vergiler

Pazarlama 


20.Soru

Türkiye Cumhuriyetin'de aşağıdaki dönemlerin hangisinde bir malın yurtdışından ithal edilmesi yerine yurtiçinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlamayı hedefleyen sanayileşme stratejisi takip edilmiştir.


1923-2011
1946-1953
1963-1980
1980-1989
2002-2011