Türkiye Ekonomisi Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde DPT’nin hazırladığı kalkınma planlarında bölgesel kalkınma için ağırlık verilmemiştir?


Altyapı geliştirilmesine ağırlık verilmiştir
AB’nin bölgesel kalkınma deneyimlerinden istifade edilmemesi
Gelişme alanlarının saptanması
Yerel kaynakların ve potansiyellerin ortaya çıkarılması
Fonksiyonel bölgeler oluşturulması,

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırması içinde yer almaktadır?


Bütçe
Özel bütçe
Savunma
Sağlık
Personel

3.Soru

I- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

II- Ceza gelirleri

III- Motorlar taşıtlar vergisi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri vergi dışı gelirlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I ve III


4.Soru

“Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalar” olarak tanımlanan kamu harcamaları aşağıdaki seçeneklerde yer alan harcamalardan hangisidir? 


Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Faiz harcamaları 
Tüketim harcamaları 
Eğitim harcamaları 

5.Soru

Tarım sektörünün genel özelliklerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır


Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır

Tarımsal üretim mevsimlerin ritmine bağlıdır

Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır

Tarımsal mallara yönelik talebin gelir esnekliği yüksektir

Tarım sektöründe üretim alanları dağınıktır


6.Soru

Türkiye Bor madeninden 2010 yılı itibariyle ne kadar miktarda ihraç geliri sağlamıştır? 


629 milyon dolar
200 milyon dolar
100 milyon dolar
790 milyon dolar
540 milyon dolar 

7.Soru

Dünya bor rezervinin yüzde kaçı Türkiye’de bulunmaktadır?


%61
%72
%83
%87
%90

8.Soru

Gelirin emek gelirleri (ücret, maaş, yevmiye) ile emek dışı gelirler (kâr, faiz, kira gelirleri) arasındaki gelirin bölüşümüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Hanehalkı Kullanılabilir Net Geliri

Fonksiyonel Gelir Dağılımı

Ortalama Gelir

Medyan geliri

Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Geliri


9.Soru

2017 yılı verileri esas alındığında en düşük ortalama gelire sahip bölge aşağıdakilerden hangisidir?


Batı Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kuzeydoğu Anadolu bölgesi

Doğu Marmara Bölgesi

Batı Marmara Bölgesi


10.Soru

Amele Birliği kaç yılında kurulmuştur?


1920

1921

1922

1923

1924


11.Soru

Büyüme hızı birkaç çeyrek dönem veya birkaç yıl üst üste % 1 ile 3 arası gerçekleşmişse ekonomide neyin olduğu söylenir?


Durgunluk
Resesyon
Stagflasyon
Kriz
Büyüme

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken, kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan malları ifade etmektedir?


Tam kamusal mal
Yarı kamusal mal
Kamusal olmayan mal
Tam kamusal olmayan mal
Yarı kamusal olmayan mal

13.Soru

Ekonominin üretim gücünü ortaya koyan nüfusun, aşağıda verilen bileşenlerinden hangisi önemli değildir? 


Sayı  
Cinsiyet 
Yaş 
Meslek
Emeklilik yaşı 

14.Soru

2017 yılı itibarıyla, Türkiye’nin tohumluk ihracatında en büyük kalem aşağıdakilerden hangisine aittir?


Buğday

Arpa

Ayçiçeği

Pamuk

Mısır


15.Soru

Tarım sektörü, sanayi ve hizmet sektörleriyle karşılaştırıldığında, daha ziyade doğal kaynakları kullanarak açık havada üretimin yapıldığı bir sektördür. Tarım sektörünün Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır, Tarımsal üretim mevsimlerin ritmine bağlıdır, Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır, Tarımsal mallara yönelik talebin gelir esnekliği düşüktür, Tarım sektöründe üretim alanları dağınıktır, Tarımsal işletmelerin içerisinde bulundukları piyasa koşulları farklılık arz eder, Tarım sektöründe “azalan verimler kanunu” geçerlidir, Tarımsal üretim canlı varlıkları konu alır, Tarımsal ürün fiyatları istikrarsızdır gibi bazı genel özellikleri vardır. Tanımı, “Tarım sektörü, diğer sektörlere kıyasla, daha ziyade emek yoğundur. Bu durum bölgeler, aileler ve ürünler arasındaki verimlilik farklılıklarının altında yatan en önemli etmenlerden biridir.” olarak verilen bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır

Tarımsal üretim mevsimlerin ritmine bağlıdır

Tarımsal mallara yönelik talebin gelir esnekliği düşüktür

Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır

Tarımsal işletmelerin içerisinde bulundukları piyasa koşulları farklılık arz eder


16.Soru

Türkiye’deki ortalama tarımsal işletme büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?


54 hektar

24 hektar

22 hektar

12,6 hektar

6,1 hektar


17.Soru

Ülkenin doğal kaynaklarının mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanılabileceği nüfus miktarına ne ad verilir?


Genç nüfus 

Aktif nüfus 

Optimal Nüfus

 Kurumsal olmayan nüfus 

Kurumsal nüfus


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan tarım destekleme araçlarından biri değildir?


Fiyat müdahaleleri
Vergi politikaları
Genel hizmetler
Enflasyon destekleri
Girdi destekleri

19.Soru

Tarım sektöründe iş bölümü ve uzmanlaşmanın sağlayabileceği verimlilik avantajının kullanılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır

Tarımsal üretim mevsimlerin ritmine bağlıdır

Tarımsal üretim teknikleri geliştirme imkânları sınırlıdır

Tarım sektöründe üretim alanları dağınıktır

Tarımsal ürün fiyatları istikrarsızdır


20.Soru

Türkiye’de özelleştirmede daha çok hangi yöntem tercih edilmektedir?


Tesis/varlık satışı
Bedelli Devirler
IMKB’de satış
Blok satış
Halka arz