Türkiye Ekonomisi Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1986’da özelleştirme çalışmalarını yürütmek üzere Morgan Guaranty Trust Company ile anlaşma imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi özelleştirme çalışmalarını Morgan Guaranty Bank ile birlikte yürüten kurumlardan biri değildir?


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Yatırım Finansman A.Ş.
Osmanlı Bankası
Sınai Yatırım ve Kredi Bankası
Price Waterhouse firması

2.Soru

Gini katsayısının bire yaklaşması neyi ifade eder?


Gelir dağılımındaki bozulmayı
Gelir dağılımındaki eşitliği
Gelirin daha adil dağıldığını
Gelir dağılımında eşitliğin arttığını
Gelir Dağılımının düzeldiğini

3.Soru

Aşağıdaki bitkisel ürünlerden hangisinin üretim miktarı en yüksektir?


Kestane
Antep Fıstığı
İncir
Buğday
Haşhaş

4.Soru

Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan birim aşağıdakilerden hangisidir?


Maliye Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
TBMM
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Dış İşleri Bakanlığı 

5.Soru

I. Bölgesel kalkınma için projeleri desteklemek

II. Merkezî ve yerel otorite arasında işbirliği sağlamak

III. Ülkenin para politikasında aktif rol oynamak

Yukarıdakilerden hangisi kalkınma ajanslarının işlevleri arasındadır? 


I ve II

II ve III

I ve III

Yanlız I

Yanlız III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarım sektörünün organizasyonel yapısına bakıldığında, tarım sektöründe doğrudan ve do­laylı olarak faaliyette bulunan iktisadi birimler arasında yer almaz?

 


Kamu iktisadi teşekkülleri

Tarım satış kooperatif birlikleri

Arazi yapı işletme müdürlüğü

Ticaret borsaları

Bazı tarımsal aracı kuruluşlar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özelleştirmenin amaçları dışındadır?


Rekabete dayalı olmayan piyasa ekonomisinin oluşturulması
Devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması
Sermaye piyasasının geliştirilmesi
Atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması
Devletin ekonomide işletmecilik alanından tümüyle çekilmesi

8.Soru

2006 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile şekillenen yeni mali yapıda hangisi öne çıkmaz?


Bütçe birliği
Mali saydamlık
Kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik
Ekonomiklik
Girdi odaklı bütçe anlayışı

9.Soru

Ekonomik büyüme hızındaki dalgalanmaların en büyük olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1956-1965
1989-2001
1965-1975
1975-1989
2001-2009

10.Soru

Bir ülkede toplumu oluşturan fertlerin hangi özellikleri o ekonominin üretim gücünü ortaya koymaktadır?I. Bireylerin sayısıII. Bireylerin mesleğiIII.Bireylerin medeni haliIV.Bireylerin cinsiyetiV.Bireylerin yaşı


Yalnız I ve II
I, II, III ve IV
II, III ve V
I, III ve IV
I, II, IV ve V

11.Soru

Aşağıdaki yıllardan hangisinde Türkiye'de kamu harcamaları ile gelirleri arasındaki fark en yüksek seviyeye ulaşmıştır?


1970
1971
1990
2000
2001

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de vergi yüküne ilişkin doğru bir bilgidir?


Vergi yükü yıldan yıla azalmaktadır.
Vergi yükü 2010 itibariyle %20 ‘nin üzerindedir.
Vergi yükü AB üyesi ülkelere nispeten yüksektir.
Vergi yükü ABD ‘ye göre daha yüksektir.
Vergi yükünün artması daha fazla hizmet talebi kaynaklıdır.

13.Soru

Türkiye’de kurumlar ve gelir vergisine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Kurumlar vergisi mükellefleri sayıca giderek azalmaktadır.   
Kurumlar vergisi 2006’dan itibaren %20 seviyesine indirilmiştir.
Gelir vergisi 2012 itibariyle %15-35 aralığındadır.
Gelir vergisi 2006 yılına dek daha yüksek oranlarda uygulanmıştır.
Kurumlar vergisi 2012 itibariyle %20’dir.

14.Soru

Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetler aşağıdakilerden hangisidir? 


Tam Kamusal Mal/Hizmet

Yarı Kamusal Mal/Hizmet

Kamu Açığı

Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla 

Kamu Açığı


15.Soru

Kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırması dikkate alındığında son yıllarda en yüksek pay aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi harcama kalemindedir? 


 Eğitim 
Sağlık
Savunma
Sosyal güvenlik 
Genel kamu hizmetleri 

16.Soru

Türkiye’nin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?I. Coğrafi yapı bölgedeki tüm üretim faaliyetlerini etkiler.II. Türkiye yarı kurak bir iklim özelliğine sahiptir.III. Kuzeyde Karadeniz iklimi, güneyde Akdeniz iklimi görülür.IV. Türkiye’de özellikle İç ve Doğu Anadolu’da kışlar uzun ve soğuktur.V. Yüksek, engebeli, ısı farkının yüksek olduğu ve kış şartlarının uzun sürdüğü bölgelerde daha çok tarım ve sanayi faaliyetleri yaygındır.


I.
II.
III.
IV.
V

17.Soru

Aşağıda yer alan hangi politika türü ekonomide kamunun ağırlığının artmasına neden olmaktadır? 


Devletçi sanayileşme politikaları 
24 Ocak 1980 sonrası serbestleşme politikaları 
1958 Devalüasyon kararları 
5 Nisan 1994 kararları ve sonrası 
Dış ticarete dayalı sanayileşme stratejisi 

18.Soru

I. Bitkisel üretimII. Hayvansal üretim III. BalıkçılıkYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tarımsal faaliyetin konusudur?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

19.Soru

Özelleştirme gelirlerinin en yüksek olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?


2009
2008
2007
2006
2005

20.Soru

Ülkemizde sebze üretimine uygun yaklaşık 7 milyon dekarlık tarım alanı bulunmaktadır. Söz konusu alanda 2017 yılı itibarıyla yaklaşık toplam 31 milyon tonluk sebze üretimi yapılmaktadır. Sebze üretiminin yaklaşık %90’ı ulusal ve uluslararası piyasalarda pazarlanabilmektedir. 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de sebze üretiminin %83’ü meyvesi için yetiştirilen sebzelerden oluşmuş olup aşağıdaki ürünlerden hangisi ön sıralarda yer almıştır?


Biber

Kavun

Karpuz

Patlıcan

Domates