Türkiye Ekonomisi Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın
temel stratejileri arasında bulunmamaktadır? 


Halkın ihtiyaç duyduğu temel malların yurt içinde üretilmesi 

Döviz tasarrufu sağlanması, dış ticaret açığının küçültülmesi

Ulusal paranın değer kaybetmesinin önüne geçilmesi

Sanayileşme için gerekli olan nitelikli işgücü ve mühendislerin yetiştirilmesi

Ekonominin devinimi ve ailelerin konut ihtiyaçlarının temini için inşaat sektörüne yatırım yapılması


2.Soru

Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışı
kamusal nitelikli özel hesaba ne ad verilir?


Cari Harcamalar

Transfer harcamaları

Fon

Vergi geliri

Vergi dışı gelir


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi G7 ülkeleri arasında yer almaz?


ABD

İspanya

İngiltere

Kanada

Japonya


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2006-2017 döneminde bölgesel düzeyde Gini değerleri ile gelir eşitsizliğinin en çok arttığı bölgedir?

 

 


Batı Karadeniz

Doğu Anadolu

İç Anadolu

İstanbul

Akdeniz


5.Soru

Ülkenin iç üretim için kullanabileceği kaynakları ihracat amacıyla yapılacak üretime yönlendiren ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir?


İthal ikameci sanayileşme
İhracata yönelik sanayileşme
Serbest dış ticaret uygulaması
Serbest kambiyo uygulaması
Korumacı devlet yaklaşımı

6.Soru

Türkiye’de tarım sektörüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Ekilen toplam tarım arazilerinin her yıl yaklaşık dörtte üçü nadasa bırakılır.  
Tarımsal üretim bitkisel ve hayvansal üretim olmak üzere iki büyük alt sektörden oluşur.  
Hayvansal üretim canlı hayvanlar, süt, et, yumurta, bal ve deri gibi ürünleri kapsar.  
Türkiye’de tarım arazileriyle ilgili en önemli sorun arazilerin küçük ve parçalı olmasıdır.  
Türkiye’de tarım işletmeleri genellikle küçük geleneksel aile işletmeleri şeklindedir. 

7.Soru

İnsanların dingin, stresten uzak kalarak sağlıklı bir şekilde yaşayabilecekleri ortamlar hazırlamak tarım sektörünün hangi işlevi içinde incelenmelidir?


İnsanların besin gereksinimlerini sağlamak
Sanayi sektörüne hammadde sağlamak
Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesini korumak
Tarım dışı sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere talep yaratmak
Tarım dışı sektörlere istihdam yaratmak

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin çeşitli iktisat politikası araçlarını kullanarak ekonomiye doğrudan müdahale etmesi durumunu tanımlar?


Regülasyon
Deregülasyon
İştirak
Kamu İktisadi Kuruluşu
İktisadi Devlet Teşekkülü

9.Soru

TÜİK’in çalışmalarında açlık sınırını bir kişi için günlük kalori miktarı  aşağıdakilerden hangisidir?


1100
2100
3100
4100
5100

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi borçlanma gereğinin (KKBG) bütçe açığı göstergesi olarak kullanılmasının nedenlerinden biri değildir?


Ülkelerarası karşılaştırmalar yapabilmek
Bütçe açığı ölçümü ile ilgili sorunlardan kurtulmak
Standartlara uyum sağlamak
Maliye politikasının sürdürülebilirliğinin analizini yapabilmek
Faiz ödemelerini sabitlemek

11.Soru

Bir ülkedeki demografik yatırımlar arasında aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz? 


Eğitim 
Sağlık 
Beslenme 
Barınma
Savunma 

12.Soru

Türkiye’nin sahip olduğu iklim özellikleri göz önüne alındığında aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?I.Türkiye kurak bir iklim özelliğine sahiptir.II.Kuzeyde her mevsim yağışlı olan karadeniz iklimi görülür.III.Güneyde yazları kurak ve çok sıcak Akdeniz iklimi görülür.IV.Güneyde kışlar soğuk ve yağışlı olan Akdeniz iklimi görülür.V.İç bölgelerin büyük bir kısmında karasal iklim görülür.


Yalnızca II
I ve III
II, III ve V
I, III ve V
I, II, III, IV ve V

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de vergi sisteminin temel faktörlerinden birisi değildir?


Gelir vergisi
Katma değer vergisi
Özel tüketim vergisi
Kurumlar vergisi
Özel iletişim vergisi

14.Soru

Kamu sektörünün mali görünümü hakkında kamuya açık olmak ya da kamu kesimi ile sivil toplum arasındaki asimetrik bilginin azaltılması olarak açıklanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kamuda stratejik planlama

Hesap verme sorumluluğu

Kamuda mali saydamlık

Sosyal devlet anlayışı

Kamu Mali Yönetimi


15.Soru

2017 yılı itibarıyla Türkiye’de tarım ve orman arazilerinin büyüklüğü 60.345 bin hektar olup; bunun %63’ü (38.002 bin hektarı) tarımsal, kalan %37’si ise orman alanıdır. Toplam tarımsal alanın %62’si işlenen tarımsal alan, kalan %38’i çayır ve mera arazisi konumundadır. Toplam işlenen tarımsal alanın %66’sını aşağıdaki ürünlerden hangisi oluşturmaktadır?


Tahıl

Üzüm

Zeytin

Sebzeler

Meyveler, içecek ve baharat


16.Soru

Türkiye, hangi yılda 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile bu yıldan 2023'e kadar olan dönemi kapsayan Uzun Vadeli Stratejisi’ni (Vizyon 2023) belirlemiştir?


1997

1998

1999

2000

2001


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hanehalkı veya bireyin yaşa­mını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalaya­maması durumunu ifade eder?

 


Mutlak yoksulluk

Nispi yoksulluk

Büyük yoksulluk

Net yoksulluk

Tam yoksulluk


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörüne uygulanan desteklerden birisi olan ‘Fiyat Destekleri’ içerisinde yer almaz?


Teşvikler
Primler
Pazarlama
Kota ve tarifeler
Vergiler

19.Soru

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından geliştirilen, ülkelerin kalkınma düzeylerini belirlemede kullanılan endeks aşağıdakilerden hangisidir?


İGE
TÜFE
ÜFE
İMKB 100
GSYİH Deflatörü

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarını ekonomik sınıflandırması içinde yer alır?


Genel kamu hizmetleri
Savunma hizmetleri
Eğitim hizmetleri
Çevre koruma hizmetleri
Sosyal güvenlik harcamaları